nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015 (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-05-26 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2015 (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi költségvetéséről


GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL


EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 2016.05.26-TóL HATÁLYOS SZÖVEG


Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed
a)    a Képviselőtestület és annak bizottságaira, 
b)    a Képviselőtestület által alapított, az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervre, 
c)    a Képviselő-testület, illetve a bizottságok által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire
d)    a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett köznevelési intézmény kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására.

A költségvetés fő gazdasági mutatói

2. § 

(1)    [2] [3] [4] A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a)    mérlegfőösszegét           352.660 e Ft-ban
b)    folyó évi bevételeit          374.379 e Ft-ban
c)    folyó évi kiadásait            343.826 e Ft-ban
d)    költségvetési bevételek és

       kiadások különbsége       130.543 e Ft-ban

e)    értékvesztés elszámolás    48.895 e Ft-ban

       határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint. 


(2)    A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/C melléklet szerinti részletezéssel határozza meg.


(3)    [2] [3] [4] A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi elemi költségvetésének

a)    mérlegfőösszegét                       328.140 e Ft-ban

b)    folyó évi bevételeit                      342.994 e Ft-ban

c)    folyó évi kiadásait                       219.127 e Ft-ban

d)    költségvetési bevételek

és kiadások különbsége       123.867 e Ft-ban

e)    értékvesztés elszámolás              45.469 e Ft-ban

       határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint. 


(4)    [2] [3] [4] A Képviselőtestület a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ 2015. évi elemi költségvetésének

a)   mérlegfőösszegét                       77.336 e Ft-ban

b)   folyó évi bevételeit                      77.336 e Ft-ban

c)   folyó évi kiadásait                       70.660 e Ft-ban

d)   költségvetési bevételek

és kiadások különbsége        6.676 e Ft-ban

e)   értékvesztés elszámolás              3.426 e Ft-ban

 
határozza meg az 1/B melléklet részletezése szerint.


Az Önkormányzat bevételei

3. § 

(1)    A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. melléklet, ezen belül a központi költségvetésből kapott központi támogatásokat a 2/A. melléklet tartalmazza.
    
(2)    A tárgy évi költségvetési hiány pótlására a 2014. évi 56 875 ezer forint pénzmaradvány összegét a 2015. évi költségvetési hiány belső finanszírozására ( 1. számú melléklet VII. pontja ) az alábbiak szerint veszi igénybe az önkormányzat
                 a)    Működési célra    37 337 e Ft,
                 b)    Fejlesztési célra  19 543 e Ft.
(3)    A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és egyéb bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.


Az Önkormányzat kiadásai

4. § 

(1)     A Képviselőtestület az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szerv kiadásait előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként - a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2)    A Képviselőtestület a 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg. 

(3)    A Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. számú mellékletben állapítja meg, míg a költségvetési évet követő további két év költségvetésére készült prognózist a 6. mellékletben határozza meg. 

(4)    A Képviselőtestület a 2015. évre vonatkozóan a költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)    Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeit évenkénti bontásban a 8. melléklet mutatja be.

(6)    A Képviselőtestület a 2015. évi költségvetésben biztosított közvetett támogatások előirányzatát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


Az Önkormányzat létszám-előirányzatai

5. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2015. évi létszám-előirányzatát a 4. mellékletben részletezettek alapján határozza meg.


Tartalék

6. §

A Képviselőtestület, az évközben esetlegesen felszabaduló pénzeszközöket javasolja tartalékként kezelni a költségvetési hiány mérséklésére, illetve csökkentésére. A tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.


                               A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

(1)     A költségvetési szerv az éves költségvetésüket:
a)    az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett
b)    a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével, 
c)    a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani. 

(2)    A költségvetés végrehajtása során az Önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatok tekintetében, melyekre a Képviselőtestület költségvetési szervet nem alapított az (1) , (4),  (5) és (9) bekezdések tekintetében a költségvetési szerv vezetője alatt a polgármestert is érteni kell.

(3)    A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. 

(4)    A költségvetési szerv köteles – amennyiben önerő rendelkezésre áll – az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

(5)    A költségvetési szerv az Áht. rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.

(6)    A költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. A költségvetési szerv egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló alszámlával/alszámlákkal rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan az OEP-től kapott támogatásokat külön alszámlán kell nyilvántartani.  A költségvetési szerv a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.

(7)    A költségvetési szervek készpénzforgalmukat saját házipénztárból bonyolítják. 

(8)    A költségvetési szervnél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik. A költségvetési szerv vezetője kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amelyről köteles haladéktalanul a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalt a kötelezettségvállalás dokumentuma egy példányának megküldésével tájékoztatni. 

(9)    A Költségvetési szerv a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.

(10)    A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek. 

(11)    Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek. Amennyiben a fejlesztési célok megvalósítása csak adósságot keletkeztető ügyletek igénybevételével valósítható meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában foglalt esetekben a kötelezettségvállalás előtt meg kell kérni a Kormány nevében eljáró szerv előzetes hozzájárulását.

(12)    Azon költségvetési szerv, amely 2015-ben feladatai ellátásához kapcsolódóan az Önkormányzat kötött felhasználású normatív állami hozzájárulásban részesül, köteles ezen bevételeit a jogszabályban meghatározott célra felhasználni, s azzal az Önkormányzat felé 2016. január 31-ig elszámolni.

(13)    Az egységes költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és a végrehajtásáról rendelkező rendeletek, valamint a számviteli törvény előírásának megfelelően a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(14)    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetési normati hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer keretének megfelelően köteles nyilvántrtani, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészithető legyen. 


Személyi és egyéb juttatások


8. §

(1)    A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét 2015. évben Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékek alapján határozza meg.

(2)    A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 60. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.

(3)    Nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.

(4)    A nem közoktatási feladatot ellátó közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés mértéke 2015. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a, mely kizárólag teljesítményösztönzésre szolgáló keret felhasználásról (kereset-kiegészítés) 2015. november 30-ig a polgármester, mint az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult döntetni.

(5)    A Képviselőtestület a közalkalmazottat és az Mt. szerint foglalkoztatott munkavállalót – ide nem értve a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalót- megillető munkaruha juttatás éves összegét egy munkavállalóra vetítve 22.000 Ft, mely magában foglalja a munkaadó terheket is.

(6)    Az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott nevére szóló, vagy teljes körű rendelkezési jogosultsággal bíró lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön. 

(7)    A Képviselők tiszteletdíját az érintett által megválasztott nevére szóló, vagy teljes körű rendelkezési jogosultsággal bíró lakossági folyószámlára utalással történik.. A tiszteletdíj átutalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgy hónapot követő hó 3-án – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön.


9. §

(1)    A polgármester, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak, az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott és a Képviselőtestület által alapított önállóan működő költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a béren kívüli juttatás 2015. évi mértékét bruttó 157.000 Ft-ban állapítja meg. Mindkét típusú keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.  

(2)    Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott (továbbiakban: foglalkoztatott) az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik, s ezt a nyilatkozatot 2015-ben legfeljebb egyszer, 2015. július 1-ig módosíthatja. 

(3)    A foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott mértékig a (2) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat: 

1.    munkahelyi étkezőhelyen történő ételfogyasztás (üzemi étterem esetén is) legfeljebb havonta 12.500 Ft erejéig,
2.    fogyasztásra készétel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány (az adóéven belül utólagosan adva is) a munkavállalói jogviszony minden megkezdett hónapjára jutó, havi 8.000 Ft-ot meg nem haladó része,
3.    az adóévben Széchenyi Pihenő Kártya 
a.)    szálláshely alszámlára utalt legfeljebb bruttó 200.000 Ft illetve bruttó 157.000 Ft, (több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb 225.000 Ft) támogatás,
b.)    vendéglátás alszámlára utalt legfeljebb bruttó 196.410 Ft illetve bruttó 157.000 Ft, (több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb 150.000 Ft) támogatás
c.)    szabadidő alszámlára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb bruttó 98.205 Ft támogatás
4.    iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30%-át meg nem haladó része (munkáltató nevére szóló számla vagy utalvány tankönyv, taneszköz, ruházat beszerzésre), 
5.    a munkáltató által a magánszemély javára havonta, illetve háromhavonta átutalt munkáltatói hozzájárulás 
a.    az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba a minimálbér 50%-áig,
b.    az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba vagy/és önsegélyező pénztárba együttesen a minimálbér 30%-áig,

(4)    A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg. 

(5)     Nem jogosult cafetéria- illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot .

(6)     A cafetéria- illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét is ezer forintra kerekítve, a kerekítési szabályoknak megfelelően kell megállapítani. 

(7) Az egyes intézményi kollektív szerződések csak az (1)-(6) bekezdésben rögzített korlátozással köthetők, illetve módosíthatók. 


10. §

(1)     Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2015. évre 600.000 Ft fizetési előleget állapít meg. Fizetési előleg felvételére köztisztviselő és közalkalmazott jogosult. A keret felhasználásáról a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.
(2)    Az egy munkavállalónak kifizethető fizetési előleg évente legfeljebb 60.000 Ft. lehet.
(3)    Az összeg személyenkénti elbírálásáról a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető dönt a polgármester egyetértése mellett. 
(4)    A fizetési előleget a munkavállaló a költségvetési éven belül egyenlő részletekben l legfeljebb 6 hónap alatt köteles visszafizetni. 


Előirányzat felhasználás módosítás


11. § 

(1)    Az Önkormányzat és a költségvetési szervek elemi költségvetésében meghatározott előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat-módosításra terjed ki.
(2)    Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.
(3)    A saját hatáskörű előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási többlet-igénnyel sem a költségvetési évben, sem az azt követő év(ek)ben nem járhat.
(4)    A személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többletfeladatok esetén lehet növelni. 
(5)    A személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a pénzmaradvány jóváhagyása után jogosult. 

Nevesített hatáskörök

12. § 

(1)    Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatának terhére összesen 500 ezer forintig átruházott hatáskörben a polgármester vállalhat kötelezettséget. A tartalék felhasználásáról a polgármester a soron következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatja a képviselőket. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendeleten át kell vezetni.
(2)    Az adósságot keletkezető jogügyletek, valamint a fejlesztési célú hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3)    Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési bevételi többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(4)    Az (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.


Módosító rendelkezések

13. §

A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 9/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Jelen rendelet 2. §-a 2015. december 31-én hatályát veszti.”
 
Záró rendelkezések


14. §

(1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni
(2)    A 2015. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

[1] Az 1/2015. (II.25.) rendelet kihirdetve 2015. február 25.
[2] A 9/2015. (X.7.) rendelet hatályba lép 2015. október 8.
[3] A 13/2015.(XII.21.) rendelet hatályba lép 2015. december 22.

[4] A 2/2016. (V.25.) önkormányzati rendelet hatályban lép 2016. május 26.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-9. melléklet
250 KB
1-9. melléklet
249.5 KB
1, 1/A, 1/B. melléklet a 2/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez
58.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!