nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 - 2015-12-31
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben kapott felhatalmazással élve, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontján meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.


I Fejezet


Általános rendelkezések


A rendelet célja


1.§ A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.


A rendelet hatálya


2.§  (1) A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére kiterjed.

(2)  A rendelet területi hatálya Tereske község közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra,

b) Tereske község közigazgatási területén a lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos), akinél a háztartási szennyvíz keletkezik.


A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


3.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a TÁTRA SZIPPI Csatornatisztító és Szolgáltató Betéti Társaság jogosult és köteles ellátni, Tereske Község Önkormányzatával kötött szerződés alapján 2015. december 31-ig.

(2) A TÁTRA SZIPPI Csatornatisztító és Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepére (1044 Bp., Tímár u. 1.), az erre a célra kialakított műtárgyban kell elhelyezni.


II Fejezet


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó külön rendelkezések


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje

 4.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Vgtv. szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.

(2)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(3)Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevételével, e rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.

(4)Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint igénybe venni.

(5)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie.

(6)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 72 órán belül elvégezni.

(7) 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


6.§ (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást.

(2)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

(3) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul tisztítania és fertőtlenítenie kell.

(4)A közszolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani.

(5)A közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződést fel kell mondani, amennyiben az a szennyvizet nem a 3. § (2) bekezdés szerint kijelölt helyen üríti le. 

(6)A szolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján ártalmatlanítási díjat fizet az üzemeltetőnek.

(7)A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.


Közszolgáltatási szerződés tartalma


7.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

a)a közszolgáltatót és az ingatlantulajdonos nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét; amennyiben az ingatlant nem a tulajdonos használja, a használó nevét, lakcímét, a használat jogcímét, időtartamát;

b)a szerződés tárgyát,

c)a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

d)a teljesítés helyét,

e)a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

f)a felek jogait és kötelezettségeit,

g)a közszolgáltatási díj megállapításának, megfizetésének módját, határidejét;

h)a szerződés módosításának, felmondásának módját;

i)az irányadó jogszabályokról szóló tájékoztatást.Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


8.§ (1) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályokban[1] meghatározott módon köteles megoldani.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben szabályozott módon az ingatlantulajdonos a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a közszolgáltatónak az e rendelet szerinti díjat megfizetni.


A közszolgáltatás díja


9.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és ártalommentes elhelyezési díja legfeljebb nettó 3000 Forint/m3.

(2) A közszolgáltató az ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év szeptember 15-ig jelezheti az önkormányzat felé.
A háztartási szennyvíz begyűjtésének rendje


8.§ (1) A háztartási szennyvíz elszállításának megrendelése telefonon a közszolgáltatónál rendelhető meg. A megrendeléseket a közszolgáltató azok sorrendjében köteles teljesíteni.

(2) A közszolgáltató a megrendelésekről szállítólevelet állít ki, melyet a munka elvégzését követően megrendelővel igazoltat.

(3) A számlázást a közszolgáltató utólag, az ingatlantulajdonos által igazolt szállítólevelek alapján végzi.

(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást a felhasznált háztartási vízmennyiség mértékéig jogosult igénybe venni.

(5) A szállítólevélen fel kell tüntetni:

a)      megrendelő nevét, lakcímét,

b)      az elszállított háztartási szennyvíz mennyiségét,

c)      a szállítás dátumát,

d)      a szállítást végző gépjármű rendszámát,

e)      a gépjármű vezetőjének aláírását,

f)       a megrendelő aláírását.


Üdülőingatlanok


11. § (1) Az üdülőingatlanok tulajdonosaira az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

 (2) E rendelet alkalmazásában üdülőingatlan az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként (üdülőépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, csónakház) feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró épület.


Időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó szabályok


12. § Az ingatlantulajdonos írásban kérheti a közszolgáltatótól a kötelező közszolgáltatás szüneteltetését a beépítetlen használaton kívüli, illetve használt lakott ingatlan esetében (a továbbiakban: üres ingatlan), ha ingatlanától megszakítás nélkül legalább 30 napig távol van, és azt a távollétet megelőzően legalább 15 nappal korábban írásban a közszolgáltatónak bejelentette.


Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


13.§ A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez szükséges ideig és terjedelemben tartja nyilván és kezeli, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály[2] rendelkezéseinek megfelelően.


 Hatályba léptető és záró rendelkezések


12.§ (1) E rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.Meló Martina                                              Dr. Villant Gréta

polgármester                                                       jegyzőAz önkormányzati rendelet kihirdetésének napja:

Tereske, 2015. február 28.

                                                                                               Dr. Villant Gréta

jegyző

[1]

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről.

[2]

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!