nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Izsák Város Képviselő-testületének 21/2015 (XII.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-23 - 2016-05-31
Izsák Város Képviselő-testületének 21/2015 (XII.23.) önkormányzati rendelete
Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Izsák Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör.) 2.§ (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2015. évi költségvetésének

       főösszegét   802.315 ezer forintban

       a) költségvetési bevétel összegét                    802.315  ezer forintban,

       melyből :

           aa) intézményi maradványok visszaosztása:   3.205 ezer forint,

           ab) 2015.évi költségvetési előleg                   10.389 ezer forint.

       b) költségvetési kiadás  összegét                792.457  ezer forintban állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak főösszege:          597.700 ezer Ft, melyből

    a) a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 521.382 ezer Ft.

    b) az önként vállalt feladatainak előirányzata:                                 76.318 ezer Ft.2.§Az Ör. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek főösszege 703.110 ezer forint, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.


3.§


Az Ör. 4.§ (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(1) Az önkormányzat 2015. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az  alábbi részletezéssel határozza meg:

            Megnevezés:                                                                                 

Működési kiadások előirányzata összesen:           597.700 ezer Ft, melyből

                        a) személyi juttatások:                                          238.070 ezer Ft

                        b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó:                      63.249 ezer Ft


                        c) dologi kiadások:                                              235.097 ezer Ft

                        d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                           47.650 ezer Ft

                        e) egyéb működési célú támogatások :              10.000 ezer Ft

                     f)  tartalék:                                                             3.634 ezer Ft


(2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege:              76.318 ezer Ft,melyből

                     a) személyi juttatások:                                         15.758 ezer Ft

                     b) munkaadókat terhelő járulékok és

                         szociális hozzájárulási adó                                4.598 ezer Ft

                     c) dologi kiadások:                                               45.962 ezer Ft

                     d) egyéb működési célú támogatások                 10.000 ezer Ft  


(3) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                    118.765 ezer Ft

Ebből: beruházások                                                                  25.704 ezer Ft

           felújítások                                                                       31.333 ezer Ft 

            ingatlan vásárlás                                                                 61.728 ezer Ft


(4) Az önkormányzat 2015. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti és finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.4.§


Az Ör. 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános és céltartalékot. Az általános működési jellegű tartalék összege: 3.634 ezer Ft.


5.§


Az Ör 7.§ (1)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 675.320 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 330.775 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

a) működési kiadások                                           212.010 ezer Ft, melyből

    - személyi juttatás                                               60.438 ezer Ft

    - munkaadót terhelő járulék és szociális

      hozzájárulási adó                                              10.906 ezer Ft

   - dologi kiadások                                                  79.382 ezer Ft

   - ellátottak pénzbeli juttatásai                               47.650 ezer Ft

   - egyéb működési célú támogatás                       10.000 ezer Ft,

   - tartalék                                                                 3.634 ezer Ft.


b) felhalmozási kiadások                                       118.765 ezer Ft, melyből

    - beruházások                                                      25.704 ezer Ft

    - felújítások                                                          31.333 ezer Ft

    - egyéb felhalmozási kiadások                             61.728 ezer Ft

-

(3) Az engedélyezett létszám: 10 fő


(4) A (2) bekezdésben  a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz( mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások) kapcsolódik:                                                            17.604 ezer Ft, melyből

   - személyi juttatás:                                                 5.528 ezer Ft

   - munkaadót terhelő járulék és szociális

     hozzájárulási adó:                                                1.459 ezer Ft

   - dologi kiadások                                                       617 ezer Ft

   - egyéb működési célú támogatás                        10.000 ezer Ft


(5) A működési kiadások részletezését az 5. számú melléklet, az ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését az 6 számú melléklet tartalmazza.6.§


Az Ör. 8.§ (1)- (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és a (4) bekezdéssel egészül ki:


(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 115.779 ezer forintban határozza meg,

melynek részletezése a következő:

-  kölcsönök visszatérülése bevétel:                                                      2.000 ezer Ft

-  fenntartói (intézményi)finanszírozás                                               113.630 ezer Ft.

-  előző évi maradvány                                                                              149 ezer Ft.


(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 115.779 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése:

a) személyi juttatás                                                                              64.065 ezer Ft

b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó               19.215 ezer Ft

c) dologi kiadások                                                                                32.349 ezer Ft


(4) Felhalmozási kiadások:                                                                       150 ezer Ft,

     Ebből: informatikai fejlesztés, beruházás:           150.000 Ft.


7.§


Az Ör. 9.§ (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 221.755 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési bevételek       :                                                                  221.755 ezer Ft, melyből

     - intézményi működési bevétel                                                      17.656 ezer Ft

           - ebből: intézményi térítési díj                                                  14.656 ezer Ft              

   egyéb sajátos bevétel                                                             3.000 ezer Ft

     - fenntartói (intézményi) finanszírozás                                         201.732 ezer Ft

     - előző évi maradvány                                                                      2.367 ezer Ft.

            

2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2015. költségvetésének kiadási főösszegét 221.755 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési kiadások                                                                            221.755 ezer Ft, melyből

    - személyi juttatás:                                                                           93.507 ezer Ft

    - munkaadót terhelő járulék és

      szociális hozzájárulási adó                                                            27.264 ezer Ft

    - dologi kiadások                                                                            100.984 ezer Ft


8.§


Az Ör. 10.§ (1- (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és a (4) bekezdéssel egészül ki:


(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 18.715  ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel)            500 ezer Ft

- fenntartói (intézményi) finanszírozás                                 18.215 ezer Ft.


(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 18.715 ezer Ft-ban határozza meg, melyből működési kiadás: 16.935 ezer forint, melyből:

- személyi juttatás                                                                  2.050 ezer Ft

- munkaadót terhelő járulék és

szociális hozzájárulási adó:                                                     588 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                      14.297 ezer Ft


(3) A feladaton engedélyezett álláshelyek száma 3 fő, melyből  egy helyettesítéssel betöltött.


(4) Felhalmozási kiadás 1.780 ezer forint, melyből beruházás: 1.780 ezer forint.9.§Az Őr. 11.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 15.216 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

- fenntartói finanszírozás:                                                15.143 ezer Ft,

- előző évi maradvány                                                            73 ezer Ft.


(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 15.216 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás                                                          11.475 ezer Ft,

b) munkaadókat terhelő járulék és

    szociális hozzájárulási adó                                            3.352 ezer Ft,

c) dologi és egyéb folyó kiadások                                        389 ezer Ft.10.§


Az Ör. 12.§ (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 16.155 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel                                         7.634 ezer Ft.

    - ebből: intézményi térítési díj                                         7.634 ezer Ft.

b) fenntartói(intézmény) finanszírozás                                7.905 ezer Ft.

c) előző évi maradvány                                                          616 ezer Ft.


(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 16.155 ezer Ft-ban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás                                                            6.535 ezer Ft.

b) munkaadókat terhelő járulék és

    szociális hozzájárulási adó                                            1.924 ezer Ft.

c) dologi és egyéb folyó kiadások                                      7.696 ezer Ft.


11.§


Ez a rendelet 2015. december 23. napján lép hatályba.


I z s á k, 2015. december 22.
Mondok József                                            Bagócsi Károly

                                                    polgármester                                              címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1 számú melléklet
238.67 KB
2 számú melléklet
110.68 KB
3 számú melléklet
124.99 KB
4 számú melléklet
263.77 KB
5 számú melléklet 1 rész
176.63 KB
5 számú melléklet 2 rész
178.87 KB
6 számú melléklet
116.79 KB
7 számú melléklet 1 rész
131.96 KB
7 számú melléklet 2 rész
135.85 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!