nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-20 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek hasznosításáról.

(Egységes szerkezetbe foglalva)

2001. május 17.


Jászapáti Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi termőföld, valamint a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld hasznosítására a termőföldről szóló - módosított - 1994. évi LV. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló (továbbiakban: Ptk.) - többszörösen módosított - 1959. évi IV. törvény figyelembevételével a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


E rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú

a.) külterületi termőföldekre,

b.) belterületi mezőgazdasági művelés alatt álló földre.


A használat formája, időtartama

2.§


(1) Az 1. § alatti földterületek hasznosítása bérbeadás útján, haszonbérleti szerződés kötésével történhet. A haszonbérleti szerződés tartalmazza a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XLV. fejezet 6:349 §-6:356. §-ában[1] foglalt szabályokat.

(2) Haszonbérlet legfeljebb 20 évi[2] időtartamra köthető.

(3)[3] Hatályon kívül helyezve.


3.§


A haszonbérbe adott területre vonatkozóan a bérleti jogot átruházni a szerződés időtartama alatt csak a bérbeadó hozzájárulásával lehet.

Bérbeadó hozzájárulása szükséges a termőföldön a bérlő részéről a rendes gazdálkodás körét meghaladó beruházás elvégzéséhez.


Kedvezmény

4.§


(1) Ha a haszonbérlőt az általa haszonbérelt földterületre - elemi csapás okozta kár címén - földadó fizetési kedvezmény illeti meg, legalább ilyen arányú haszonbér fizetési kedvezmény illeti meg.Haszonbérlő ezen kedvezményre vonatkozó igényét a földadó fizetési kedvezmény biztosításáról szóló határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban kérheti a bérbeadótól.

(2) Haszonbérlő elesik a haszonbér fizetési kedvezménytől, ha az (1) bekezdés szerinti igényét a megadott határidőben nem jelzi.

(3) A haszonbérlő arra az évre, amelyben elemi csapás vagy más rendkívüli esemény okából a település közigazgatási területére eső átlagos termés kétharmada sem termett meg, méltányos haszonbérmérséklést vagy elengedést igényelhet, ha az (1) bekezdés szerinti földadó fizetési kedvezményben nem részesült.

(4) A (3) bekezdés szerinti igényt a termés betakarítása előtt kell a haszonbérbe adóval közölni.


A haszonbérlet mértéke

5.§


(1) A haszonbérleti díj mértéke:

- a helyi Mezőgazdasági Szövetkezetnél alkalmazott mindenkori aranykoronánkénti búzamennyiség forgalmi ára.

(2) A haszonbérleti díj legkisebb összege: 100 Ft-nál kevesebb nem lehet.

(3)[4] Az (1) bekezdés szerinti haszonbérleti díj mértékét bérbeadó mérsékelheti, ha:

- a haszonbérlet iránti igény jelentős mértékben csökken,

- a haszonbérbeadott terület alakja, területe művelés szempontjából kedvezőtlen.


A haszonbérleti szerződés megszűnése

6.§


(1) A haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a haszonbérlő:

a.) a haszonbérbe adó hozzájárulása nélkül vagy attól eltérően a termőföld használatát másnak átengedte, a termőföldön a rendes gazdálkodás körét meghaladóan végzett beruházást vagy a termőföld művelési ágát megváltoztatta,

b.) a haszonbérleti díj fizetési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget a haszonbérleti szerződésben rögzített fizetési határidőre.

(2) A haszonbérlő a haszonbérletet azonnali hatállyal felmondhatja, ha egészségi állapota olyan mértékben romlik meg vagy családi és életkörülményeiben olyan tartós változás következik be, amely a haszonbérletből eredő kötelezettségeinek teljesítését akadályozza.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a haszonbérlő - az azonnali hatályú felmondás helyett - a bérbeadó hozzájárulásával kijelölheti azt a személyt, aki a haszonbérleti szerződésben a helyébe lép, és a haszonbérleti jogviszonyt változatlan feltételekkel folytatja.

(4) A bérbeadó a szerződés lejárta előtt felmondhatja a szerződést, ha a bérelt terület közérdekű célra kerül igénybevételre.


7.§


A haszonbérleti szerződés megszűnésekor a haszonbérlő:

a.) elviheti az általa létesített berendezési és felszerelési tárgyakat,

b.) köteles a haszonbérbeadóval kötött eltérő megállapodás hiányában az általa létesített ideiglenes jellegű építményt a saját költségén, kártalanítási igény nélkül elbontani vagy eltávolítani. E kötelezettség nem teljesítése esetén a bontást, illetőleg az eltávolítást a haszonbérbe adó a kötelezett költségére elvégeztetheti.


8.§


A volt haszonbérlőt a haszonbérelt termőföldre előhaszonbérleti jog illeti meg, kivéve, ha a haszonbérleti szerződés a haszonbérbe adó azonnali hatályú felmondása következtében szűnt meg.


Földhasználó kötelezettségei

9.§


A földhasználó köteles az általa bérelt termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, tevékenységének és minőségének megóvását biztosítani.


10.§[5]


Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:349 §-6:356. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.


11.§


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1996. január 1-től kell alkalmazni.


Kelt: Jászapáti város Képviselő-testülete 1995. december 14.-én megtartott ülésén.Török Sándor sk.                                                                Sóti László sk.

  polgármester                                                                       mb. jegyző
[1]

Módosította a 24/2015. (X.19.) ÖR. Hatályos 2015. október 20. napjától.

[2]

Módosította a 24/2015. (X.19.) ÖR. Hatályos 2015. október 20. napjától.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 24/2015. (X.19.) ÖR. Hatálytalan 2015. október 20. napjától.

[4]

Módosította a 22/1997.(IX.11.) Kt. rendelet.

[5]

Módosította a 24/2015. (X.19.) ÖR. Hatályos 2015. október 20. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!