nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszaroff Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(VIII.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-08-09 -tól
Tiszaroff Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(VIII.8.) önkormányzati rendelete
A közterület használat rendjéről

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek településrendezési, településképi, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági, közbiztonsági, közegészségügyi és tulajdonosi szempontok figyelembevételével meghatározzák a közterületek rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő használatának rendjét és feltételeit.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Tiszaroff Község közigazgatási területén

a) minden olyan közhasználatra szolgáló önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván, továbbá

b) egyéb ingatlanok közhasználat céljára átadott területrészére

(a továbbiakban együtt: közterület).

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes vagy jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amely közterületet használ.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a választási eljárásról szóló törvényben szabályozott plakátkihelyezésre.

3. § (1) A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, e rendelet és a vonatkozó általános érvényű jogszabályok keretei között – a zöldterületekben, valamint a közterületen álló építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az általánosan elvárható magatartási szabályok betartásával – bárki igénybe veheti, és szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetése

a) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,

b) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.),

c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés,

d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,

e) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének,

f) a közművek elhelyezésének,

g) zöldfelületek kialakításának

biztosítása.

(3) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati engedély szükséges.

(4) A közterületet használók kötelesek

  1. az igénybe vett közterületet és közvetlen környezetét tisztán tartani, gondozni;
  2. a közterületet kizárólag az engedélyben megadott célra és módon használni;
  3. a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotát helyreállítani;
  4. a közterület használatáért – az e rendeletben előírtak szerint – díjat fizetni.

4. § Értelmező rendelkezések a rendelet alkalmazásában:

1. Alkalmi (ünnepi) vásár: kijelölt területen rendszerint többek által folytatott meghatározott ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű - legfeljebb 20 napig tartó – kiskereskedelmi tevékenység.

2. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is.

3. Alkalmi árusítás: ünnepekhez kötődő rendezvények és társadalmi események idején 20 napot meg nem haladó ideig tartó közterületi árusítás (pl. karácsonyi, szilveszteri termékek, fenyőfa értékesítése, illetve halottak napjához kapcsolódó virág- és kegytárgy-értékesítés).

4. Idényjellegű árusítás: az időszakonként megismétlődő szezonális termékek közterületi árusítása (pl. zöldség, gyümölcs, virág).

5. Jármű: közúti szállító vagy vontatóeszköz (ideértve 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű, vontató, nyerges vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, tehergépkocsi, pótkocsi, félpótkocsi, járműszerelvény, valamint a 15 férőhelyesnél nagyobb autóbusz, mezőgazdasági gépek és mindezek tartozékai is)

az önjáró vagy vontatott munkagépet is).

6. Játszótér: az a közterületen található külső tér, amelyet játszótéri eszközök, sporteszközök elhelyezésére (telepítésére), valamint azok használatára létesítettek.

7. Üzleti tevékenységgel kapcsolatos kirakodás: a közterülettel határos üzletek közterületen történő árusítása, mely árusító hely az üzlet homlokzati síkjától mért 1 méter széles területnagyságot nem haladhatja meg.

8. Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.

9. Mozgóárusítás: A kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak (pl. kosár, tricikli, fagylaltos kocsi)

10. Mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz;

11. Mutatványos tevékenység: nagy területigényű alkalmi szórakoztató tevékenység, mely a célt szolgáló eszközök, sátrak, konténerek, lakókocsik felállításával jár együtt (pl.: cirkusz, vursli).   

12. Cégér: valamely mesterség, tevékenység, jelvényként használt, rendszerint a műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy, vagy címerszerű ábra. Cégér az üzlet tevékenységét jelképező, a tulajdonos foglalkozására utaló, a homlokzati síkban vagy abból kinyúlóan, a homlokzatra merőlegesen elhelyezett figurális épülettartozék, mely tartalmazhatja az üzlet vagy a cég nevét.

13. Cégtábla: gazdálkodó szervezet azonosítására szolgáló, a gazdálkodó szervezet nevét és az adott helységben folyó tevékenységét, - jogszabályban előírt adattartalmú, a gazdálkodó szervezet székhelyének, telephelyének bejáratánál elhelyezett, többnyire falhoz rögzített, annak síkjához alkalmazkodó egyéb reklámot nem tartalmazó tábla.

14. Címtábla: a cégtábláéval azonos formájú és tartalmú, de nem gazdasági tevékenységgel kapcsolatos, hanem közérdekű információt megjelenítő jelzés, beleértve az ezekkel egybefüggően vagy külön elhelyezett közérdekű tájékoztatást. A telephelyre utaló tábla azt jelzi, hogy a megjelölt cég, vállalkozás telephelye milyen irányban érhető el. Fehér alapon, fekete keretben, fekete felirattal, a telephely irányába mutató, fekete nyílhegyben végződő megjelenésű tábla. A tábla kizárólag a cég, telephely nevét tartalmazhatja, távolságot, címet, logót stb. nem.

15. Út: a gyalogosok és a járművek közlekedésére szolgáló közterület, illetve magánterület (közút, magánút). Az egyes útfajtáknak és az út részeinek a meghatározására a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban (KRESZ) foglaltak az irányadók.

16. Az út műtárgya: a híd, a felüljáró, az áteresz, az alagút, az aluljáró, a támfal, a bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más vízelvezető létesítmény. A két méternél nagyobb nyílású áthidaló műtárgy: híd, a két méternél kisebb nyílású áthidaló műtárgy: áteresz.

17. Út tartozéka: a várakozóhely, pihenőhely, a vezetőoszlop, a korlát, az útfenntartási és közlekedésbiztonsági célokat szolgáló műszaki és egyéb létesítmény, berendezés (így különösen jelzőtábla, jelzőlámpa, segélykérő telefon, parkolójegy-kiadó automata, sorompó), a zajárnyékoló fal és töltés, hóvédő erdősáv, fasor vagy cserjesáv (védelmi rendeltetésű erdő), valamint a közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa, az összefüggő üzemi gyümölcsöshöz tartozó fák kivételével, az út üzemeltetéséhez szükséges elektronikus hírközlő eszközök és hálózatok.

18. Üzemképtelen jármű: a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, vagy baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, vagy műszaki állapotánál fogva a közúti közlekedésben részvételre szemmel láthatóan alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült stb.) jármű.

19. Zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 67. és 71. pontjában meghatározott közkert és közpark, valamint a közutat, járdát szegélyező és a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterület. 

20. Köztárgy: közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen álló közcélú műtárgy (pl. pad, virágláda, figyelmeztető, tájékoztató és útbaigazító táblák, tartóoszlopok, kerékpártároló, elektromos mérőszekrény, postaláda, stb.)

21. Hangos hirdetés: a hangosító berendezés használatával történő reklámcélú közterület-használat, gépjárművel is;

22. Térhangosítás: zenét, szöveget közterületre hangosító hangszóró, hangrendszer üzemeltetése.

2. A közterület-használat engedélyezése

5. § (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni közterületen

a) építési munkával kapcsolatos állvány, a munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, építőanyag és építési hulladék, valamint hulladék gyűjtésére szolgáló nyitott konténer 3 napon túli elhelyezésére;

b) tüzelőanyag 3 napon túli tárolására;

c) árusító és egyéb pult, fülke, pavilon elhelyezéséhez;

d) alkalmi árusításra;

e) idényjellegű árusításra;

f) mozgó árusításra, mozgóboltra, hangos hirdetésre, térhangosításra; (kivéve, ha a tiszaroffi székhellyel, telephellyel rendelkezik)

g) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezéséhez;

h) hirdető-berendezés, függetlenül attól, hogy fix vagy mozgatható kivitelűek;

i) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék (kivéve a segélykérő-telefont), árusító vagy egyéb automata és postai levélszekrény elhelyezéséhez;

j) üzleti tevékenységgel kapcsolatos kirakodáshoz;

k) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára;

l) járművek tárolására;

m) köztárgyak (például: pad, kerékpártároló, virágláda) elhelyezéséhez, a köztisztasággal kapcsolatos tárgyak kivételével;

n) kerti hulladék és szálastakarmány elhelyezésére, kivéve a hulladékszállító napokat;

(2) Nem kell közterület-használati engedélyt kérni

a) közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda elfoglalásához;

b) a közterületen, az alatt vagy felett elhelyezett közművek azonnali hibaelhárítása érdekben végzett munkához;

c) úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

d) a Tiszaroff Községi Önkormányzata, annak szervei, és intézményei által kezdeményezett közterület-használatra;

e) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekhez.

(3) Nem adható közterület-használati engedély

a) tűz és robbanásveszélyes tevékenységre;

b) közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére;

c) szeszesital forgalmazására, kivéve a (4) bekezdésben meghatározott eseteket;

d) a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére;

e) veszélyes hulladéknak számító anyagok, tárgyak elhelyezésére.

(4) Közterületen szeszes italt fogyasztani és forgalmazni tilos, kivéve:

a) az engedélyezett alkalmi rendezvények idejére ideiglenesen kitelepülő árusítóhelyek közvetlen környékén;

b) minden év december 31-én 20:00 órától következő év január 1-jén 6:00 óráig terjedő időszakban.

6. § (1) Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet a rendeltetéstől eltérő módon kívánja használni.

(2) Az engedély iránti kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, a közterület használat megkezdése előtt legalább 8 nappal, ettől eltérő esetben a kérelem indokolás nélkül elutasítható.

(3) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárást az önkormányzat képviselő-testülete hatósági üggyé nyilvánítja és az eljárás lefolytatását a polgármesterre átruházza, a döntés előkészítő feladatokat a Tiszaroffi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(4) A kérelem önkormányzati hatósági ügyként kerül elbírálására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásai alapján.

(5) Mentes az általános eljárási illeték megfizetése alól az Önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő rendezvény iránti kérelem.

 (6) A közterület-használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (telep) - helyének címét, adószámát vagy adóazonosító számát,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,

d) az engedélyben előírtak betartásáért és az elfoglalt terület helyreállításáért felelős személy nevét, címét.


(7) A kérelemhez csatolni kell:

a) közterületen történő árusításhoz a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket, vagy azok hiteles másolatát,

b) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat hiteles másolatát,

c) mutatványos tevékenység esetében az eszközök és berendezések érvényes műszaki vizsgáját bizonyító okirat hiteles másolatát,

d) rendezvény esetében a szükséges hatósági engedélyeket, hozzájárulásokat, zajszint-határérték meghatározásról határozatot

e) a terület helyreállítására, takarítására vonatkozó nyilatkozat, vagy szerződés 1 példányát, ha a közterület károsodása, szennyeződése várható,

f) ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos; 3 példányos helyszínrajzot M=1:1000, vagy M=1:500 léptékben az építmény helyének pontos megjelölésével,

g) jogszabály szerint kötelező szakhatósági hozzájárulásokat,

h) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét.

7. § (1) Az Önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő rendezvények helyszínén történő alkalmi árusítás iránti közterület-használati engedély iránti kérelmek elutasításáról a polgármester jogosult indokolás nélküli döntést hozni

a) biztonsági okokból,

b) a rendezvény helyszínének korlátozott befogadóképessége, vagy

c) ugyanazon vagy hasonló jellegű alkalmi árusító tevékenységekre vonatkozó kérelmek elbírálása esetén.

 (2) A Önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő rendezvény ideje alatt, a rendezvénnyel érintett területre benyújtott közterület-használati engedély iránti kérelmek elbírálása során a településen székhellyel, telephellyel rendelkezők előnyt élveznek.

8. § (1) A közterület-használati engedély érvényes:

a) meghatározott idő elteltéig,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig,

c) visszavonásig.

(2) Az engedélyes közterület használati joga megszűnik, és azzal a közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.

(3) Ha a közterület-használati engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül –, legkésőbb 5 napon belül helyreállítani.

(4) A közterület használat közérdekből bármikor megszüntethető, elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül.

(5) A már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(6[1]  A közterület használatának felhagyása esetén a közterület-használati engedély visszavonását írásban kell kérelmezni, egyébként a közterület-használati engedély a benne foglalt időtartamig érvényes.

9. § (1) A közterület-használati engedély megszerzése nem mentesíti az engedélyezést a kérelem szerinti létesítéshez vagy tevékenységhez szükséges egyéb engedélyek megszerzése alól.

(2) A közterület-használati engedély megadása során figyelembe kell venni a helyi építésügyi szabályzatot, a településrendezési terveket, a településképre és műemlékvédelemre, továbbá a köztisztaságra vonatkozó előírásokat, rendeleteket, valamint a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához kiadott a szakhatósági hozzájárulásokban előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek fennállását is.

 (3) A települési úthálózathoz tartozó közutak mentén, a műemléki, vagy más szempontból védett területen közterület-használati engedély csak akkor adható, ha a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé (pl. autóbuszvárakozó-fülke létesítése, építési munka végzése).

 10. § (1) A közterület-használati engedély csak abban az esetben adható, ha a vonatkozó jogszabályok szakhatósági előírások és az e rendeletben foglalt feltételek ezt lehetővé teszik.

 (2) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatósági döntésre vonatkozó kötelező tartalmi elemeit.

(3) Az engedély a megjelölt határidő utolsó napján érvényét veszti. A hosszabbítást 15 nappal az engedély érvényességi idejének lejárta előtt kell megkérni. A meghatározott időre történő szüneteltetést 15 nappal előbb írásban be kell jelenteni.

(4) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadásával írásban bejelenteni.

(5) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének az esedékes időpontig nem tesz eleget.

 (6) A közterületet az érvényes határidő utolsó napjáig fel kell szabadítani, ezzel egyidejűleg az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani és a szennyeződéstől meg kell tisztítani. A helyreállítást be kell jelenteni és a területet a helyszínen a 6. § (3) bekezdésben meghatározott szerv képviselőjének át kell adni.

(7) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos közterület-használati engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset-, egészségvédelmi és környezetvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet.

(8) A közterület-használati engedély másra át nem ruházható.

3. A közterület-használati díj

11. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért az engedélyes a 2. mellékletben meghatározott díjat köteles fizetni, mely Tiszaroff Községi Önkormányzatát illeti meg.

(2) A fizetendő díj meghatározása szempontjából minden megkezdett hónap, hét, nap, m2 egésznek számít.

(3) A közterület-használati díjat

a) az 1 évet meg nem haladó közterület-használat esetén a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt egy összegben;

b) az egy évet meghaladó közterület-használat esetén részletekben – a tárgyévi részletet a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület használatának megkezdése előtt, azt követően pedig az éves díjat január 31-ig teljesítve –

kell megfizetni Tiszaroff Községi Önkormányzatának 11745066-15410395 számú költségvetési elszámolási számlájára.

(6) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(7) Késedelmes díjfizetés esetén késedelmi kamat számolható fel a polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján.

(8) Aki a közterület használati díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tett eleget, közterület-használati engedélyét vissza kell vonni, és ismételt kérelmét el kell utasítani a hátralék rendezéséig.

(9) Indokolt kérelem alapján a polgármester a díj megfizetésére méltányosságból részletfizetést engedélyezhet, a közterület használati díj összegére figyelemmel.

12. § (1) Mentesülnek a közterület-használati díj fizetése alól

a) a fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, a mentők és a vízügyi szolgálat a létesítményeik elhelyezése során;

b) a közműszolgáltatók (elektromos-, gáz-, víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények, műtárgyak, berendezések elhelyezése során;

c) a közforgalmú közúti közlekedési vállalat, a feladata ellátását szolgáló létesítmények elhelyezése során;

d)az önkormányzat, valamint intézményei, költségvetési szervei tulajdonában lévő reklámhordozó, hirdetőberendezés kihelyezése, használata vagy hasznosítása (a továbbiakban: üzemeltetés) során,

e) Tiszaroff településen székhellyel, telephellyel rendelkező mozgóárusítást, mozgóboltot Hangos hirdetést, térhangosítást működtetők,

e) a köztárgy elhelyezője.

(2) Nem terjed ki a mentesség a közforgalmú közúti közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozó helyein lévő árusító és vendéglátó ipari helyiségek által elfoglalt területekre.

(3) Kérelemre a polgármester

a) méltányosságból mentességet adhat a díj megfizetése alól abban az esetben, ha az engedélyezhető közterület-használat

aa) karitatív célt szolgál

ab) közhasznú célt szolgál, vagy

ac) tulajdonosi érdek indokolja;

b) kedvezményt adhat a közterület-használati díjból annak, aki írásban igazolja, hogy valamely közterületi ingatlanrész felújításához anyagilag (pl. alapanyag beszerzésével) hozzájárult. A kedvezmény egy közterület-használatra vonatkozó engedély keretei között, legfeljebb az anyagi hozzájárulás értékének 50 %-a erejéig, a hozzájárulás teljesítését követő évtől díjbeszámítással érvényesíthető.

13. §[2] Tiszaroff Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-használati díjak 2. melléklet szerinti mértékét évente – lehetőleg a költségvetési rendelettervezet tárgyalásakor – felülvizsgálja.

4. Engedély nélküli vagy engedélytől eltérő közterület-használat,

a közterület szabálytalan használatának jogkövetkezményei

14. § (1) Tilos a közterületen járművek szerelése, javítása, karbantartása, mosása. E rendelkezés nem vonatkozik a menetközben keletkezett műszaki hiba elhárítására.

(2) A rendeletben tiltott módon tárolt járművet a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles saját költségén a közterületről eltávolítani.

(3) A jármű tulajdonosa vagy üzembentartója köteles a megszerzett közterület-használati engedély másolatát a gépjármű első szélvédőjén, belülről jól látható helyen és olvasható módon elhelyezni.

15. § (1) A rendelet betartásának ellenőrzésére a Polgármester által erre felhatalmazott köztisztviselő jogosult.

(2) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó – az (1) bekezdésben foglalt személyek felhívására – köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni, és a közterületet – saját költségén, bárminemű kártalanítási igény nélkül – az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

(3) Ha az engedélyes a közterületet írásbeli felszólítás ellenére sem az engedélyezett célra és módon használja, abban maradandó kárt okoz, beszennyezi, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyt vissza kell vonni. Az engedélyes a közterületet ez esetben is köteles a (2) bekezdésben foglaltak szerint helyreállítani.

5. Egyéb használati módok

16. § (1) Tiszaroff Község teljes területén a közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal – gépkocsival, motorkerékpárral és gépjárművekkel - használni tilos.

(2) Gépjárművel megállni és várakozni, illetve gépjárművet tárolni az úttesten kívül lévő, zöldterületen és díszburkolattal ellátott területeken – kivéve az útburkolat és árok között lévő útpadkán, ha azt jelzőtábla nem tiltja – tilos.

6. A közterület jogellenes igénybevételének következményei

17. § (1) Aki a közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles az Önkormányzat vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való részvétel feltételeivel a KRESZ 5. §-ának (1) bekezdésében foglaltakkal nem rendelkező, vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

18. § (1) Közterület-használati hozzájárulás nélküli vagy közterület-használati hozzájárulásban foglaltaktól eltérő közterület használattal összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és közigazgatási szankció alkalmazására átruházott hatáskörben a jegyző jogosult a közigazgatási hatósági eljárás során megállapított jogszabálysértésekre kiterjedő mindenkori jogszabály alapján.

(2) A közigazgatási hatósági eljárás esetén a közigazgatási hatósági ügyben kiszabható közigazgatási szankciók

a) a figyelmeztetés,

b) közigazgatási óvadék,

c) a közigazgatási bírság,

d) tevékenység végzésétől történő eltiltás,

e) elkobzás.

(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(5) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárás természetes személy esetén 50.000,- Ft-tól 200.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 50.000,- Ft-tól 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(6) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni

a) a közterület-használat tényleges időtartamát,

b) a közterület-használat tényleges területét,

c) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja.

(7) A kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Tiszaroff Községi Önkormányzat 11745066-15410395-03610000 számú bírság számlájára kell befizetni a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül.

(8) A fentiek nem mentesítik a közterület jogcím nélküli használóját a helyreállítási kötelezettsége, a szabálysértési vagy más - jogszabályban előírt - szankciók viselése alól.

7. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A16. § (2) bekezdés b) és d) pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterület használat rendjéről szóló 13/2008. (IX.18. önkormányzati rendelet.

20. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


       Kamarás Zsolt                                                                              Vankóné Jekli Anikó

       polgármester                                                                                          jegyzőTiszaroff, 2018. július 31.

Záradék:

A rendeletet 2018. augusztus 08-án kihirdettem.

Tiszaroff, 2018. augusztus 08.  

    Vankóné Jekli Anikó

     jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
15.42 KB
2. számú melléklet
14.71 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!