nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (III.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-01 - 2020-06-30
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (III.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 2019. évi gazdálkodás főbb szabályaira.2. A költségvetés célkitűzései

2. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése célul tűzte ki

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetés szervek üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, különös figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,

b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

c) a 2019. évben megvalósítandó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítását,

d) a feladatellátás színvonalának emelését, továbbá a fejlesztés által megvalósuló jövőbeni működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek kiaknázását, későbbi fejlesztési lehetőségek megalapozását.3. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege


3. § [1](1) [2]Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az Önkormányzat 2019. évi összevont működési költségvetését

aa) 44 775 ezer forint működési költségvetési bevétellel,

ab) 49 279 ezer forint működési költségvetési kiadással,

ac)    0 ezer forint működési többlettel,

ad)    4 504 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel,

ae) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és

af) 0 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az Önkormányzat 2018. évi összevont felhalmozási költségvetését

ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

bb) 9 404 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,

bc) 9 404 ezer forint felhalmozási hiánnyal,

bd) 9 404 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel,

be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és

bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2019. évi

ca) bevételi főösszegét 58 683 ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét 58 683 ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

d) A mérlegegyezőséget működési és felhalmozási célú belső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit az összevont működési és felhalmozási költségvetési hiány finanszírozására fordítja.A költségvetés részletezése


4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.

 (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.

(7) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projektet nem valósít meg.

(8) Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát 9 főben határozza meg, amelyből a választott tisztségviselők létszámát 5 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési létszámkerete a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik. 7. melléklet szerint.

(9) A tartozásállományról szóló adatszolgáltatást a 8. melléklet szerint fogadja el.

(10)  A Képviselő-testület 2019. évre tartalékot nem állapít meg.

5. § (1) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségei nincsenek.

(2) Az Önkormányzat 2019. évben helyi gazdaságfejlesztés címén nem fogalmazott meg olyan célt mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését teszi szükségessé.


6. § (1) A Képviselő-testület Csesznek Községi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 13 449  ezer forintban állapítja meg, melyből 1 078 ezer forint működési, 12 371 ezer forint felhalmozási célú.

(2) A Képviselő-testület a felülvizsgált 2018. évi maradvány megállapításáról a zárszámadási rendelettel egyidejűleg dönt. A maradvány megállapításával egyidejűleg zárszámadási rendeletében állapítja meg a felhasználás szabályait, és ezt követően rendelkezik az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról.5. Az átmeneti gazdálkodás szabályai


7. § A 2019. január 1-jétől jelen rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Polgármester az Áht. 25 §. (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. §. (4) bekezdés szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok8. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról naprakész nyilvántartást vezet.

(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(5) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(6) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(7) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.7.  Az előirányzatok módosítása

9.§ (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát  a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8)   A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.6. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások


10. § Az Önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeit a Polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

11. § Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a Polgármester jogosult a pályázatokkal összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében.

12. § Amennyiben költségvetési év közben likvid hitel felvételére van szükség, arról a Képviselő-testület dönt.
8. Vegyes rendelkezések


13. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2)  Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

     (3) A Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának 2019. évi       összege 46 380 forint.”

9. Záró rendelkezések


14. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
Trieblné Stanka Éva Renáta sk.

Feketéné Esztergályos Hilda sk.

             polgármester

                    jegyző
[1]

A rendelet szövegét a 10/2019 (IX.10.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2019.09.11.-től

[2]

A rendelet szövegét a 13/2019 (XI.30.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2019.12.01.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
3 melléklet
236.42 KB
4 melléklet
171.47 KB
5 melléklet
179.55 KB
6 melléklet
222.48 KB
7.1 melléklet
391.27 KB
7.1.1 melléklet
391.28 KB
7.1.2 melléklet
389.22 KB
8 melléklet
175.09 KB
1.1 melléklet
404.66 KB
1.2 melléklet
408.14 KB
1.3 melléklet
398.08 KB
2.1 melléklet
362.68 KB
2.2 melléklet
291.69 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!