nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012(VIII.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-25 -tól
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012(VIII.4.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

28/2012.(VIII. 4.) ÖR. számú rendelete


a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati

jogviszonyának egyes kérdéseiről

(egységes szerkezetben)


A rendeletet módosította a 8/2013.(II.20.) sz., a 23/2014. (X.1.) sz. és a 10/2017.(IV.25.) sz. önkormányzati rendelet.Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete — az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. számú törvény 232. §-a, 234. §-a, 236. §-a, valamint a 237. §-a alapján a Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit az alábbiak szerint szabályozza:


I. fejezet


Bevezető rendelkezések

1. §


 1. E rendelet hatálya a jegyző, a polgármesteri hivatal köztisztviselői és az ügykezelők- továbbiakban: köztisztviselők - közszolgálati jogviszonyára terjed ki.


 1. E rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyból származó jogosultságokat és kötelezettségeket szabályozza, amelyekre a képviselő-testület közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. sz. tv. (továbbiakban: Kttv.) alapján lehetőséget kapott.


 1. A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott jogosultságok munkaidő arányosan illetik meg.


II. fejezet


A munkaidő szabályai, igazgatási szünet

2. §


 1. A Polgármesteri Hivatal munkarendje:


                 hétfő:                   8.00 - 18.00

                 kedd:                    8.00 - 16.30

                 szerda:                 8.00 - 16.30

                 csütörtök:            8.00 - 16.30

                 péntek:                8.00 - 12.30


       A hivatal egyes köztisztviselőinek eltérő munkaidő beosztását a Jegyző  határozza  meg.


 1. A hivatal ügyfélfogadási ideje:


                  hétfő:                  8.00 - 18.00

                  szerda:                8.00 - 16.00

                  péntek:   8.00 - 12.00


 1. A teljes munkaidőben valamint a 6 órát meghaladó részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő részére napi 30 perc munkaközi szünetet (ebédidő) munkaidőben kell kiadni.


 1. A rendkívüli munka és készenlét elrendeléséről, elszámolásának rendjéről a jegyző külön rendelkezik.
 2. [1]A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára július 1-je, a Közszolgálati Tisztviselők Napja, munkaszüneti nap.
 3. [2]Az (5) bekezdésben foglalt döntéssel összefüggésben keletkező munkavállalói bérköltség fedezetét az önkormányzat saját bevétele biztosítja.
3. §


 1.  A Kttv. 232. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a Képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendel el.


(2) A Képviselő-testület az igazgatási szünetet évente legfeljebb két hétben, két részletben határozza meg:

- a nyári időszakban: július 1. és augusztus 31. között

- a téli időszakban: november 1. és december 31. között.


(3)  A jegyző az igazgatási szünet időtartamára minden év február 15-ig – a tárgyévre vonatkozóan – javaslatot tesz a polgármesternek, mérlegelve a munkaszervezést, és az adott évben felmerülő rendkívüli feladatok ellátását.


(4) A jegyző munkáltatói jogkörében eljárva, az igazgatási szünet időtartamát figyelembe véve határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.


(5) A jegyző az igazgatási szünet idejéről – a döntést követően – tájékoztatja a Hivatal dolgozóit és a lakosságot.


III. fejezet


Munkakörök, vezetői megbízások

4. §


 1. A köztisztviselők munka- és feladatkörét, képesítési követelményeit és a hivatali szervezetben elfoglalt helyét az SZMSZ mellékletét képező ügyrendben kell meghatározni.[3]


 1. A Képviselő-testület a hivatal belső szervezeti egységek vezetésére az alábbi munkakörök létesítését engedélyezi:
Vezetői megbízás megnevezése                             Kttv. szerinti besorolás


Osztályvezető                                                   Főosztályvezető-helyettes

Irodavezető                                                      Osztályvezető         

Csoportvezető                                                             Kttv. 236. § (5) bekezdésének megfelelően. 

                                             


IV. fejezet


Illetménykiegészítés

5. §


 1. [4]  A Kttv. 234. § (3) bekezdés c) pontja  alapján a Képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg.


Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 30 %-a.


 1.  [5]  A Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg.


Az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.Vezetői pótlék

6. §


 1. A Kttv. 236. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület vezetői illetménypótlékot állapít meg.
 2. A vezetői pótlék mértéke:
  a) főosztályvezető-helyettes besorolásúaknál az alapilletményük                    15 %-a,
  b) osztályvezető besorolásúaknál az alapilletményük                                       10 %-a.


V. fejezet


Kegyeleti támogatás

7. §


 1. Az elhunyt köztisztviselőt a jegyző a közszolgálat halottjává nyilváníthatja.


 1. Az önkormányzat a temetés költségét egyedi döntéssel részben vagy egészben átvállalhatja.


A nyugállományú köztisztviselők támogatása

8. §


 1. A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére tekintettel, rászorultsága alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető.


 1. A szociális ellátás keretében nyújtható támogatások:
  a) eseti szociális segély,
  b) temetési segély,
  c) kedvezményes étkeztetés,
  d) kedvezményes üdültetés.


 1. A támogatást a jegyző engedélyezi.


 1. A Képviselő-testület a szociális és kegyeleti támogatás céljára az éves költségvetésében elkülönített keretet biztosíthat.


VI. fejezet


Záró rendelkezések

9 . §


 1. E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit e naptól kell alkalmazni.


 1. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 15/2003.(XII.23.) ÖR. számú rendelet.Veresegyház, 2012. augusztus 3.Garai Tamás                                                                       Pásztor Béla 

     jegyző                                                                  polgármesterZáradék:


Módosításokkal egységes szerkezetben kihirdetve: 2013.II. hó 20.Garai Tamás sk.

   jegyző


Záradék:


Módosításokkal egységes szerkezetben kihirdetve: 2014. X. hó 1. napján.Garai Tamás sk.

   jegyző


Záradék:


Módosításokkal egységes szerkezetben kihirdetve: 2017. IV. hó 25. napján.Garai Tamás

   jegyző[1]

A 10/2017.(IV.25.) sz. rendelet 1.§-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2017. IV. 25-től.

[2]

A 10/2017.(IV.25.)sz. rendelet 1.§-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2017. IV. 25-től.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 22/2014. (X.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályát veszti: 2014. X.2-án. 

[4]

  A 8/2013.(II.20.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2013. II. 21-től.

[5]

  A 8/2013.(II.20.) sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2013. II. 21-től.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!