nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-06 - 2019-12-07
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (XII.5.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Módosító rendelkezések

1. §

(1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (2) bekezdésében a „7091” szövegrész helyébe a „7193” szöveg lép.

(2) Az Ör. 2. § (1) bekezdésében a „rendelt” szövegrész helyébe a „rendelet” szöveg lép.

(3) Az Ör. 8. § első mondatában a „képviselő-estület” szövegrész helyébe a „képviselő-testület szövegrész lép.

(4) Az Ör. 8. § második mondatában „szerdai napján kerül sor” szövegrész helyébe a „hétfői napján kerül sor 14.30 órai kezdettel.” szöveg lép.

(5) Az Ör. 22. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul

(4) „A képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről a lakosságot az ülés előtt legalább 4 nappal, rendkívüli ülés esetén legalább 1 nappal, rövid úton összehívott ülés esetén az ülés összehívását követően azonnal, a meghívónak Regöly Község Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztésével és az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzététellel kell tájékoztatni.”

(6) Az Ör. 23. § (1) bekezdés c. pontjában az „az aljegyzőt” szövegrész helyébe az „a jegyző megbízottját” szöveg lép.

(7) Az Ör. 39. § (8) bekezdésében a „tagjai” szövegrész helyébe az „elnöke és a jegyző” szöveg lép.

(8) Az Ör. 42. § (3) bekezdésében az „időpontját” szövegrész helyébe a „határidejét” szöveg lép.

(9) Az Ör. 43. § (4) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul

(4) „A rendelet kihirdetése helyben szokásos módon a Regöly Község Önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel történik meg az elfogadást követő 15 napon belül.

(10) Az Ör. 64. § (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép

(1) „Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, és Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. alapján létrehozták a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalt, az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására.”

(11) Az Ör. 68. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul

(1) „A jegyző az őt helyettesítő megbízott feladatait a megbízott munkaköri leírásában határozza meg.”

(12) Az Ör. 68. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul

(2) „A jegyzői és a megbízotti tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban megbízott személy látja el.”

(13) Az Ör. 1. számú függelékének helyébe jelen rendelet 1. számú függeléke lép.

(14) Az Ör. 2. számú függelékének helyébe jelen rendelet 2. számú függeléke lép.

Záró rendelkezések

2. §

(1) Hatályát veszti az Ör. 3. § (3) bekezdésében „az idősek nappali ellátása, amely feladatot társulási keretek között látja el, valamint” szövegrész és az Ör. 3. számú mellékletének 4., 5. és a 6. pontja.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
               Kelemen Csaba                                                        Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                     jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. december 5.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            JegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú függelék
112.82 KB
2. számú függelék
110.74 KB
Indoklás
103.59 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!