nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-30 - 2020-03-31
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2019. (X.29.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló, a belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján a következőket rendeli el:I. Fejezet


A támogatásra vonatkozó általános szabályok


1. Általános rendelkezések


1. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, akinek Hosszúvíz községben van bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye, és az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.


(2) A juttatható támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa.


(3) Az önkormányzat a támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.2. A jogosultság feltételei, a támogatás elbírálása


2. § (1) Szociális célú tűzifára jogosult,

a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló esetén 500 %-át nem haladja meg és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik és

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtja.


(2) A támogatás megállapításakor előnyben részesül az a személy, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:

a) aktív korúak ellátására jogosult,

b) időskorúak járadékára jogosult,

c) települési támogatásra jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.3. § Az azonos lakóingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.4. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtásának időszakát az önkormányzat a helyben szokásos módon hirdeti ki. A hirdetményben megállapított határidők elmulasztása jogvesztő.


(2) A kérelmek elbírálásról Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határidő lejártát követő első rendes ülésén, de legkésőbb 2020. február 10. napjáig dönt.


(3) A szociális célú tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa házhozszállításáról legkésőbb 2020. február 17. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.II. Fejezet


Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. március 31. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Hosszúvíz, 2019. október 28.
                    Máté-Botos Ivett                                                            Hajdu Szabina

                       polgármester                                                                     jegyző


Záradék:


A rendelet 2019. október 29. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2019. október 29.                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.28 KB
2. melléklet
12.46 KB
indokolás
15.26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!