nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 50/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-11-23
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 50/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


50/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról


Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és 39/C. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

     

1. § Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén helyi iparűzési adót vezet be.


Az adó mértéke


2. § (1) Az adó mértéke 2016. évben állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén  a Htv.         szerinti adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 2016. évben Htv. 40.§ (2) bekezdése szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000 Ft.


Mentességek, kedvezmények


3. § A 2016. évi adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 1 %-a azon vállalkozók részére, akik      háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet     végeznek és nettó árbevételüknek legalább 80 %-a e tevékenységek végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Péntárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik valamint a vállalkozási szintű adólapja 2016. adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba .


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 41/2007. (XII.18.)  önkormányzati rendelet.


Sárbogárd, 2015. november 26.


Dr. Sükösd Tamás                                   Demeterné Dr. Venicz Anita
   polgármester                                                          jegyző


Kihirdetve: 2015. december 1.

Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                       jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!