nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-04-19 - 2013-09-24
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1994. (I.27.) rendeletének módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselői-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamit az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság véleményezésével az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Jászapáti Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1994. (I.27.) rendeletének 6/A. § (2) a, pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ aki(nek) a pályázat benyújtását megelőzően háromhavi nettó jövedelme alapján számított egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét nem haladja meg, és”


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!