nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-12-11 - 2014-11-19
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról


Mosonszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény (Ht.) 35. §-ában és 85. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:


                                                                                  I. Fejezet


                                                                                    1.§

                                                                   Általános rendelkezések (1) A rendelet területi hatálya Mosonszentmiklós település közigazgatási területére terjed ki, amely egyben kijelöli a közszolgáltatási terület határát is.

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen tartózkodó személyekre és szervezetekre, ingatlan használójára, a települési önkormányzatra és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére jogosult közszolgáltatóra terjed ki.

(3) A rendelet tárgyi hatálya a település közigazgatási területén keletkező, illetve ott bármilyen okból elhelyezett a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII.29.) Korm r. (továbbiakban: Korm. r.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tarozó hulladékra (továbbiakban együtt: települési szilárd hulladék) terjed ki.

(4) A település köztisztaságával összefüggő feladatok külön rendeletben kerülnek szabályozásra.


                  2. §(1)E rendelet alkalmazásában:

a)         Önálló ingatlan:

 (2) A rendeletben használt egyéb fogalmakon a Ht. 2.§-ában, valamint a Korm. R. 2. §-ában meghatározott fogalmakat kell érteni.
                                                                                   3. §


A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeken felül, mindenki köteles hulladékokkal kapcsolatos jogellenes magatartást, a hulladék elhagyását az illetékes jegyző tudomására hozni.                                                               II.Fejezet

               

                     4.§


                                               A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartama


(1) Mosonszentmiklós Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával a közszolgáltatási területen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozóval kötött közszolgáltatási szerződés útján a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosítja fel.

(2)A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához a közszolgáltatási szerződésben maghatározott feltételek figyelembevételével jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére. Az alvállalkozó közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát a közszolgáltató és az alvállalkozó között létrejött külön szerződés határozza meg.

(3)A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit az abban részes felek a Ht. rendelkezéseinek figyelembevételével egyedileg határozzák meg.                                                                                    5.§

                                                            A közszolgáltató tevékenysége


(1) A közszolgáltató köteles a begyűjtéshez szükséges gyűjtőedényt az ingatlanhasználó részére biztosítani.

(2) A közszolgáltató köteles a település közigazgatási területének a közszolgáltató által biztosított hulladékszállítási technológiában használt gépjárművek által igénybe vehető közúthálózattal rendelkező részén az ingatlanhasználó által kihelyezett, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített edényekben lévő települési szilárd hulladékot az előre közölt járatnapon begyűjteni, elszállítani.

(3) A közszolgáltató köteles a begyűjtött hulladékok további kezeléséről jogszabályban meghatározott módon gondoskodni.
                                                                     6.§


Az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő kötelezettségei


(1) Az ingatlanhasználó köteles részt venni a hulladékok mennyiségi csökkentését és elkülönített gyűjtését célzó kezdeményezésekben.

(2)       A rendelet területi hatálya alá tartozó területen életvitelszerűen tartózkodó ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatási jogviszony létrehozásában és fenntartásában a közszolgáltatóval együttműködni, és a mindenkori közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak megfizetni.

(3)       A települési szilárd hulladékot az ingatlanhasználó köteles olyan körülmények között gyűjteni, amely megakadályozza a szóródást, illetve a rovarok és rágcsálók elszaporodását.

(4)       Az ingatlanhasználó köteles az ürítésre szánt, hulladék begyűjtésére szolgáló edényt a járatnapon a közterületen a járat útvonala mellett – a közút forgalmát nem akadályozó módon - úgy elhelyezni, hogy azt a közszolgáltató a begyűjtő járattal  kiüríthesse.

(5)       Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során biztosítani, hogy a hulladék a szállítójármű szerkezete által kiüríthető tömörségű legyen, továbbá az edénybe veszélyes anyag, illetve az edényt károsító vagy emberi egészségre káros hulladék, valamint inert hulladék ne kerülhessen.

(6)       Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a barna tetejű edénybe maradék hulladék, a szürke tetejű edénybe biohulladék ne kerüljön.

(7)       A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet szerinti házi komposztálás esetén az ingatlanon belüli komposztálás helyszínét úgy kell meghatározni, hogy az közterülettől, lakóépülettől és telekhatártól legalább 5 méterre helyezkedjen el.

(8)       A komposztálási tevékenységet az illetékes jegyzőnek be kell jelenteni, feltüntetve az azt végző személy nevét, lakcímét, a komposztálással érintett ingatlan helyrajzi számát, illetve a (7) bekezdésben felsorolt objektumoktól való távolságát, továbbá csatolni kell a szomszédok beleegyező nyilatkozatát.
                                                                                 III. fejezet

                                    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja                                                                                        7. §

                                   Gyűjtőedény biztosítása


(1) A közszolgáltató a lakosság körébe tartozó, a közszolgáltatási területen lévő, háromlakásos vagy annál kevesebb lakóegységű ingatlan tulajdonosai részére lakásonként térítésmentesen, haszonkölcsön szerződés alapján, szállítóeszközéhez rendszeresített, két gyűjtőedényt biztosít: egy 120 literes, barna fedelű edényt a komposztálható hulladékok és egy 120 literes, szürke fedelű edényt a maradék hulladék elhelyezésére.

(2)       A közszolgáltató a lakosság körébe tartozó, a közszolgáltatási területen lévő ingatlan tulajdonosai részére a hulladékok vegyesen történő gyűjtéséhez , haszonkölcsön szerződés alapján, szállítóeszközéhez rendszeresített 120 literes szabványos gyűjtőedényt biztosít.

(3) Több lakásos ingatlan esetén a gyűjtőedények méretét úgy kell meghatározni, hogy lakásonként legalább a heti 120 liter térfogat használata biztosítva legyen.

(4)  Az (1) - (3) bekezdésben megjelölt edényeken felül a közszolgáltató egyedi igény esetén haszonkölcsön szerződés alapján további edényt biztosít a fogyasztó részére.

(5)  A közszolgáltató köteles falusias lakóterületen a vegyes hulladék heti egy alkalommal, a komposztálható hulladék heti egy alkalommal, a maradék hulladék kéthetente történő elszállítási lehetőségét, továbbá a barna tetejű és vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edények mosását évente négy alkalommal biztosítani.

(6) A közszolgáltató a jegyző értesítése alapján a házi komposztálást végző ingatlanhasználótól a barna tetejű hulladékgyűjtő edényt – az ingatlanhasználó igénye esetén – a haszonkölcsön szerződés módosítása mellett elszállítja.                                                                     8.§

                              Szelektív hulladékgyűjtő sziget és igénybevételének módja


(1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó részére a település közterületén lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget igénybevételét térítésmentesen biztosítja.

(2)       A hulladékgyűjtő szigeten elkülönítve helyezhetők el a műanyag, papír, üveg és fém - elsősorban csomagolási - hulladékok az egyes edényeken elhelyezett feliratnak megfelelően.

(3)       A hulladékgyűjtő szigeteken vállalkozási tevékenységből származó hulladékot elhelyezni tilos.

(4)       A közszolgáltató a hulladékgyűjtő szigeten lévő edényeket járatterve szerint, az edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti.

 (5)      A közszolgáltató a hulladékgyűjtő sziget területén az edényeken kívül elhelyezett hulladékok közül kizárólag a (2) bekezdésben felsorolt fajtájú hulladékokat szállítja el.                                                                                       9. §


                                         Hulladékudvar és igénybevételének módja


(1) A közszolgáltató a Vasút utcában lévő 828-829 helyrajzi számon elhelyezkedő  hulladékudvarban – nyitvatartási időben – egyes hulladékok térítésmentes elhelyezését biztosítja, azon ingatlanhasználó számára, aki a vele kapcsolatos közszolgáltatási jogviszony fennállását a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott azonosító dokumentummal igazolja.

(2) A hulladékudvarban az inert hulladék havonta legfeljebb 1 m3 mennyiségben helyezhető el.

(3) Mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el a hulladékudvarban a lomtalanítási hulladék, a műanyag, a papír, az üveg, a fém hulladék, a textil hulladék és a fás szárú kerti nyesedék.

(4) A veszélyes hulladékok közül alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente legfeljebb összesen 150 kg mennyiségben helyezhetők el az elemek, akkumulátorok, elektronikai hulladékok, festékes és vegyszeres göngyölegek.

(5) Használt étolaj- és zsír hulladék a hulladékudvarban alkalmanként 5 liter, de évente legfeljebb összesen 60 liter mennyiségben helyezhető el.

(6) A veszélyes hulladéknak minősülő fáradt olaj hulladék alkalmanként 4 liter, de évente legfeljebb 8 liter mennyiségben adható át a hulladékudvarban.

(7) Inert hulladéknak tekintendő az ingatlanokon keletkező – hibaelhárításból vagy javításból származó – építési, bontási tevékenység során keletkező, veszélyes hulladékot nem tartalmazó, elsősorban beton, tégla cserép, kerámia hulladék.

(8) Nem számít lomtalanítási hulladéknak a teljes háztartás, illetve ingatlan felszámolásánál és kiürítésénél keletkező hulladék.

(9) A hulladékudvarban vállalkozási tevékenységből származó hulladékot befogadni tilos.


                                                                                   IV. fejezet  


                                                                                         10.§


                                                                             Közszolgáltatási díj


(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért közszolgáltatási díjat fizet.

(2)  A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.

(3)  A rendelkezésre állási díj a hulladékkezelési díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm R. 8.§ (4)-(5) bekezdéseinek figyelembevételével kerül megállapításra.

 (4)  A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül köteles megfizetni.

(5)  Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a rendelkezési állási díjban nem fedezett minden egyéb költsége és indokolt ráfordítása ellenértékéből áll.

(6)  Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma és az adott tárolóedényhez tartozó egységnyi díjtétel szorzata.

(7) A  közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által a fogyasztó részére a 9 §-ban meghatározott számlázási időszakonként kiállított számla alapján 15 napon belül kell megfizetni.

(8) A több önálló ingatlant kiszolgáló tárolóedények közszolgáltatási díját az épület tulajdonosa, kezelője köteles megtéríteni. Igény esetén a közszolgáltató az igénybe vevők (tulajdonostársak, használók) részére egyedi számlát bocsát ki a közösséget terhelő közszolgáltatási díj tulajdonostársak közötti felosztására vonatkozó nyilatkozata és adatszolgáltatása alapján. Az egyedi számla önálló ingatlanonként tartalmazza a rendelkezésre állási díjat és a felosztásra vonatkozó nyilatkozat szerint felosztott ürítési díjat.

(9) A közszolgáltató a közszolgáltatás díját kéthavi számlázási időszakonként utólag számlázza az ingatlanhasználó részére. A rendelkezésre állási díjat annak az ingatlanhasználónak kell egész hónapra megfizetni, akit a változással érintett hónap első napján ingatlanhasználónak kell tekinteni.

(10) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új ingatlanhasználó a változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles a közszolgáltató által rendszeresített módon és formában bejelenteni. Ekkor a közszolgáltató az ingatlanhasználó változását, a változás napjának megfelelően rögzíti nyilvántartásaiban. Amennyiben a változás bejelentésének ideje a tényleges változás idejét 15 nappal meghaladja, akkor a közszolgáltató a bejelentés napját tekinti a változás napjának. A változás bejelentésének elmulasztása esetén a közszolgáltatás díjainak megfizetése a régi ingatlanhasználót terheli.

(11)  Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a közszolgáltató vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, vagy az azonos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát.                                                                                  V. Fejezet


                                                                                        11.§


                                                                     Személyes adatok kezeléseA közszolgáltató a tevékenysége ellátásához szükséges személyes adatokat (fogyasztó neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) csak a közszolgáltatási jogviszony fennállása alatt, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok érvényesítése, vagy kötelezettségek teljesítése érdekében kezelheti. 


                                                                                      12.§


                                                                          Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Mosonszentmiklós Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2012.(VI.7.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!