nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2018 (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-22 - 2021-01-01
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2018 (XII.21.) önkormányzati rendelete
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002 „Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

20/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelete

az EFOP-3.9.2-16-2017-00002 „Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében” című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § (1) E  rendelet hatálya kiterjed: az  EFOP-3.9.2-16-2017-00002 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívásra benyújtott pályázat vonatkozásában, mint konzorciumvezető Sárbogárd közigazgatási területén élő, lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű magyar állampolgársággal rendelkező természetes személyre (a továbbiakban: pályázó vagy támogatott, aki nappali tagozaton.

  1. hazai középiskolai oktatási intézményben hallgatói jogviszony keretében vagy
  2. felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszony keretében

a) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy

b) mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben vagy

c) egységes, osztatlan képzésben vagy

d) felsőoktatási szakképzésben

folytatja tanulmányait.


3.         Kiskorú vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes pályázó nevében a törvényes képviselője jár el.

2. § E rendelet alkalmazásában:

(1) Az önkormányzat az ösztöndíj támogatással, olyan hátrányos helyzetű tanulókat kíván támogatni, akik képességeik alapján többre hivatottak.

(2) 9-14 évfolyamos nappali tagozatos diákok támogatását célzó ösztöndíjrendszer, akik az előző tanévben 3.5 átlag tanulmányi eredményt elértek.

(3) A településen élő, 18-30 éves korosztályba tartozó, valamelyik egyetem alap- vagy mesterszakán nappali tagozaton tanuló aktív státusszal rendelkező személy, akik az előző félévben 3.00 átlag tanulmányi eredményt elértek.


(4) Az ösztöndíj támogatás kizárólag az (1) bekezdésben megjelölt, „Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében" (EFOP-3.9.2-16-2017-00002) pályázat keretösszegéből és az adott támogatásra meghatározott összeg erejéig folyósítható.

(5) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója.2. Ösztöndíj támogatás


3. § (1) Az önkormányzat az ösztöndíj támogatás keretében olyan fiatalokat kíván támogatni, akik a  településen élő hátrányos helyzetű tanulók, hallgatók, Sárbogárdon lakóhellyel rendelkeznek.

a.) a pályázat benyújtásakor elmúlt 14 éves, de az ösztöndíj támogatás lejártának végéig nem tölti be a 30. életévét,

b) vállalja, az EFOP3.9.2-16-2017-00002  sz. projektben részt vesz.

(2) Pályázatot egy személy többször is benyújthat, mely alapján egy személy többször is támogatható.

4. § Egy pályázat keretei közt a támogatás keretében a pályázók maximum 10 hónap időtartamra részesülnek az ösztöndíj támogatásban.

5. § Az ösztöndíj pályázati felhívást az önkormányzat két alkalommal hirdeti meg. A pályázatot Sárbogárd város honlapján kell közzétenni az alábbi ütemezés szerint:

  1. a 2018/19. tanévre szóló ösztöndíj támogatásban történő részvételre szóló pályázat esetében:

1. A pályázat közzétételének határideje:       2018. december 20.

2. A pályázat benyújtásának határideje:        2019. január 21.

3. A pályázat elbírálásának határideje:          2019. február 15.

  1. a 2019/20. tanévre szóló ösztöndíj támogatásban történő részvételre szóló pályázat esetében:

1. A pályázat közzétételének határideje:       2019. szeptember 25.

2. A pályázat benyújtásának határideje:        2019. október  25.

3. A pályázat elbírálásának határideje:          2019. november 15.

6. § Az ösztöndíj támogatásra benyújtható pályázat tartalmi elemei:

a) az e rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlap;

b) a pályázó részletes önéletrajza.

c) az e rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok:

d) jövedelmi viszonyokra vonatkozó, e rendelet 3. melléklete szerinti        nyilatkozat, illetve az azokat igazoló dokumentumok;

e) a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás;

f) nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati eljárásban nem döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, hogy nem kizárt közjogi tisztségviselő, és hogy ilyen személyek nem közeli hozzátartozója.


3. Az ösztöndíj támogatásra irányuló pályázatok elbírálásának rendje


7. § (1) A pályázatok elbírálása e rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A benyújtott pályázatok alapján összesítő táblázat készül.

(2) A támogatás elbírálásáról Sárbogárd Város Önkormányzata Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága előzetes véleménye alapján a Képviselőtestület – a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve – zárt ülésén dönt.

(3) A Képviselőtestület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

(4) A Képviselőtestület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

(5) A pályázatok eredményét az önkormányzat a helyben szokásos módon – hirdetmény útján és az önkormányzat honlapján – közzéteszi.


4. A támogatási szerződés tartalmi elemei


8. §  A támogatási szerződés tartalmi elemei különösen:

(1) a támogatott kötelezettségvállalása, hogy Sárbogárd lakcímét az ösztöndíj támogatás kifizetését követő legalább egy évig fenntartja.


9. § (1) Az ösztöndíj támogatás összege középfokú tanulmányok esetén: bruttó 10.000,- Ft/ hó,

            felsőfokú tanulmányok esetén:  bruttó 20.000,- Ft/ hó.

                                  

(2) Az ösztöndíj támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.

(3) A szerződéskötés határideje a képviselőtestületi döntés meghozatalát követő 30. nap.

(4) A támogatás két részletben ( 2 x 5 hó) kerül átutalásra.

           

Az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségek, azok megszegéséhez fűződő jogkövetkezmények:

Az ösztöndíjban részesülő tanulók kötelezettsége


Az ösztöndíj megszüntetése:


Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) a hallgatói jogviszony bármely okból megszűnik,

b) a pályázó az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését méltányolható okból kéri.

c) A tanulót abban az esetben, ha tanulmányai során úgy dönt, hogy a tanulmányait a támogatott szakmától eltérő más szakmában, vagy akár más intézményben folytatja, visszamenőleg érvényes hátrányos következmény nem érinti.

d) Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetésről a polgármester dönt.


5. Záró rendelkezések


10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2021. január 1-én hatályát veszti.
Dr. Sükösd Tamás                                                              Dr. Venicz Anita

polgármester                                                                            jegyzőKihirdetve: 2018.december 21.                                            Dr. Venicz Anita

                                                                                                jegyző                                                                                                                Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
45 KB
2. melléklet
43.5 KB
3.melléklet
28.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!