nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2000. (IX. 11) RENDELETE
Hatályos:2000-10-16 -tól
Szepetnek Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2000. (IX. 11) RENDELETE
a középületeknek és közterületeknek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Szepetnek Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 21. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:1. §.


(1)A rendelet hatálya Szepetnek Község közigazgatási területén kiterjed minden középületre és közterületre.

(2)Valamennyi középületet és közterületet fel kell lobogózni:


a./ március 15-én, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napján;


b./ augusztus 20-án, államalapító Szent István ünnepén;


c./ október 23-án, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napján;


(3)A (2) bekezdésben felsorolt napokon közterületeken a magyar nemzeti lobogót kell kitűzni.

(4)A II. világháborús Hősi Emlékműnél január 12-én a Doni csata évfordulóján, valamint november 1-jén Mindenszentek Napján a magyar nemzeti lobogót valamint a gyászlobogót kell felvonni.2. §.


(1)A magyar nemzeti lobogó beszerzéséről Szepetnek Község Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) gondoskodik.

(2)Szepetnek Község zászlajának beszerzése és megfelelő tárolása a Hivatal fealadata.

(3)A nemzeti ünnepekről történő méltó megemlékezés érdekében a fellobogózáskor tiszta, jó állapotban lévő zászlókat kell használni.
2


(1)A fellobogózást az ünnepet megelőző napon 16 óráig, a zászlók leszedését az ünnepnap elteltét követő 24 órán belül kell elvégezni.

(2)Közterületeken álló létesítményekre, különösen köz- és díszkivilágító berendezésekre zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, balesetet ne okozzon


4. §.


(1)Szepetnek Község Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) az 1. §. (2) bekezdésében felsorolt ünnepeken kívül is elrendelheti Szepetnek Község közterületének teljes vagy részleges fellobogózását.

(2)A közterületek közül azokat, melyeket az ünnepi esemény jellegéhez képest fel kell lobogózni, a polgármester határozza meg.

(3)A fellobogózás egyes útvonalakon vagy egyes útvonalak által határolt közterületekre is elrendelhető.

(4)Egyházak, társadalmi szervezetek, országos hatáskörű szervek jelentős események alkalmából kérhetik a polgármestertől a fellobogózás elrendelését, amennyiben vállalják annak költségeit.

(5)A magyar nemzethez, valamint Szepetnek Község polgárainak közösségéhez való tartozás jelképeként magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek is fellobogózhatják ingatlanukat. A hivatal ellenérték megfizetésének fejében Szepetnek Község zászlót bocsát a kérelmezők rendelkezésére.


5. §.


Magyarország történelmének tragikus eseményei, valamint köztiszteletben álló, így különösen a Magyar Köztársaság közjogi méltóságai, Szepetnek országgyűlési képviselői, a Zala Megyei Közgyűlés tagjai elhunyta vagy tömegszerencsétlenség esetén a polgármester elrendelheti az önkormányzati tulajdonban lévő középületek, közterületek gyászlobogóval való fellobogózását, és Szepetnek Község zászlórúdjaira a magyar nemzeti lobogó és Szepetnek Község zászlajának felvonását, majd félárbocra eresztését.


6. §.(1)Ez a rendelet a kihírdetésétől számított 30. napon lép hatályba.

(2)A rendelet kihírdetéséről a jegyző gondoskodik.


Szepetnek, 2000. szeptember 11.


                                    Dr. Nagy Árpádné                                                    Gaál Mónika

                                      polgármester                                                            jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!