nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-01 - 2019-06-02
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


Módosító rendelkezések

1.§


(1) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 7. § (3) bekezdésében a „tilos” szövegrész helyébe a „nem megengedett” szöveg lép.


(2) Az Ör. 7. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

„d) legfeljebb 3 urna, kettes sírhelyre legfeljebb 6 urna helyezhető el rátemetéssel.”


(3) Az Ör. 8. § (2) bekezdésében a „síremléket felállítani tilos” szövegrész helyébe a „síremlék nem állítható” szöveg lép.


(4) Az Ör. 9. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10 a) A 7. §. (6) bekezdés szerinti rátemetés esetén a temetési hely utolsó megváltási időponttól a rátemetés időpontjáig terjedő időszakra kiszámított időarányos megváltási díjat meg kell fizetni. Az időarányos díj kiszámításánál minden megkezdett évet egész évnek kell tekinteni. Az időarányos megváltási díj kifizetésével, annak időpontjától újra indul a használati idő.”


(5) Az Ör. 12. § (6) bekezdésében a „Más tárgyat elhelyezni, bokrot vagy fát ültetni csak az üzemeltető előzetes engedélyével szabad.” szövegrész helyébe a „A temetési helyen túlterjeszkedő tárgyat elhelyezni, bokrot vagy fát ültetni nem megengedett.” szöveg lép.


(6) Az Ör. 12. § (7) bekezdésében a „Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni” szövegrész helyébe a „A sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni, a sírok közötti talajra zúzott követ elhelyezni nem megengedett” szöveg lép.


(7) Az Ör. 12. § (8) bekezdésében a „tilos, arra engedély nem adható.” szövegrész helyébe a „nem megengedett” szöveg lép.


(8) Az Ör. 13. § (1) és (2) bekezdésében a „tilos” szövegrész helyébe a „nem megengedett” szöveg lép.


(9) Az Ör. 14. §-a a következő (14) és (15) bekezdéssel egészül ki:


„(14) Temetkezési szolgáltatást végző vállalkozás hirdetése az arra kijelölt helyen, előzetes bejelentés után helyezhető el a temetőben a 3. mellékletben szereplő hirdetési díj ellenében.

(15) A (14) bekezdés szerinti hirdetési díjat a bejelentő a Regöly Község Önkormányzat által kiállított számla ellenében köteles megfizetni a hirdetés kihelyezését megelőzően.”


(10) Az Ör. 17. § (1) bekezdése a következő l) és m) pontokkal egészül ki:


„l) kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszanyagokat bepiszkít, megrongál, vagy engedély nélkül eltávolít,

m) bármely síremléken a kegyeletet vagy közízlést sértő feliratot, tárgyakat, vagy egyéb díszítést elhelyez.”


(11) Az Ör. 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


Záró rendelkezések

2.§


(1) Hatályát veszti az Ör 12. § (4), (5) bekezdése, a 15. § (1) bekezdés j) pontja.


(2) Ez a rendelet 2019. június 1. napon lép hatályba.

               Kelemen Csaba                                                        Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                    jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. május 31.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            JegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
26.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!