nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Hatályos:2006-12-13 -tól
Szepetnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2006. (XII. 13.) rendelete a közműfejlesztési hozzájárulás megállapításának rendjéről és mértékéről


Szepetnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat), az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. §. (2) bekezdésében biztosított felhatalmazása, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a többször módosított 38/1995.(IV. 5.) Kormányrendelet alapján az alábbi rendeletet alkotja.1. §.

A rendelet céljaA rendelet célja, hogy az Önkormányzat a viziközművek fejlesztési költségeit részben vagy egészben az azt igénylőkre, az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthassa.2. §.

A rendelet hatálya(1) A rendelet hatálya kiterjed Szepetnek település teljes közigazgatási területére, kül- és belterületére, illetőleg a viziközművel közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosaira, haszonélvezőire, akár természetes, akár jogi személyekre, továbbá a közműszolgáltatókra.


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed azokra a létesítményekre (viziközművekre), amelyek kiépítését az Önkormányzat saját elhatározásából, vagy az érdekeltek együttműködésével valósítja meg.3. §.

Értelmező rendelkezésekE rendelet alkalmazásában:

a) Átlagos vízfogyasztás: mértéke lakásonként 0,4 m3/nap.

b) Érdekeltségi arány: a saját ingatlan területének százalékos aránya az érintett ingatlanok területének egészéhez.

c) Gazdálkodó szervezet: amely a Ptk. 685. § c) pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül.

e) Ivóvíz bekötővezeték: az ivóvízellátásba bekapcsolt ingatlanon a törzshálózat és a házi vezetékhálózat, illetve a csatlakozó ivóvízvezeték- hálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötésivízmérő, amely

a) úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig,

b) egyéb esetekben a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzáró szerelvény vízmérő felöli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig,

c) vízmérő hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed.

g) Közmű: szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna, vízgerincvezeték, továbbá ezek telekhatárig terjedő bekötővezetéke.

h) Közműépítési érdekeltségi hozzájárulás: a vízellátási és csatornaszolgáltatási igény kielégítése céljából a víziközmű törzshálózatra történő utólagos rácsatlakozás engedélyezéséhez az igénylő által fizetendő pénzbeli hozzájárulás.

i) Közműfejlesztési hozzájárulás: befizetési kötelezettség az víziközmű fejlesztése érdekében. Ezek a közművesítési hozzájárulás, a közműépítési érdekeltségi hozzájárulás, valamint a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás.

j) Közművesítési hozzájárulás: az a befizetési kötelezettségként megállapított pénzösszeg, amelynek nagyságát az új közmű építésénél a várható kivitelezési költség alapján, a közmű által kiszolgálandó ingatlanok érdekeltsége arányában számították ki.

k) Közvetlenül érintett ingatlan: önálló helyrajzi számmal rendelkező olyan telek, amelynek ellátását biztosító közművek gerinc- és telekhatárig terjedő bekötővezetékének kiépítéséről az Önkormányzat gondoskodik.

l) Lakosság: olyan magánszemély vagy azok közössége, akik a gazdálkodó szervezet fogalomkörébe nem tartoznak.

m) Létesítmény: helyi közmű gyűjtőfogalma.

n) Osztható telek: a telek új telkekre történő osztására jogszabályban foglaltak szerint lehetőség van.

o) Önálló rendeltetési egység: az egy ingatlanon több helyrajzi alszámon nyilvántartott, elkülönült tulajdonosok által birtokolható, funkcionálisan önálló ingatlanrész.

p) Szennyvíz bekötővezeték: az ingatlanon keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű szennyvízelvezetés esetén a csapadékvizeknek a szennyvíz törzshálózatba történő bevezetésére szolgáló vezeték, amelynek a végpontja, ha

a) gravitációs: a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 méter távolságra telepített ellenőrzőaknáknak, vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a

kimeneti oldala, ezek hiányában

aa) zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja,

ab) nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala,

b) kényszeráramoltatású:

ba) az ingatlan szennyvizeit gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer csillapító aknájának a szennyvíz törzshálózat felőli oldala,

bb) az ingatlan szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer esetében az átemelő szivattyú elhelyezésétől függően

- épületen belüli elhelyezés mellett az épület külső falsíkja,

- épületen kívüli elhelyezésnél az átemelő szivattyú

nyomóoldali csonkját követő elzáró szelvény.

s) Utólagos csatlakozó: aki az elosztó vezeték létesítésekor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá, mert az együttműködésből bármely oknál fogva kimaradt, vagy szándékát késve jelezte, ezért befizetésével és számára a leágazó kiépítésével már nem lehetett kalkulálni.

t) Víziközmű törzshálózat: ivóvíz főnyomóvezeték az elosztóvezetékekkel és berendezéseivel, illetőleg a szennyvíz főgyűjtő az erre kapcsol

mellékgyűjtőkkel és berendezéseivel.

u) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás: a gazdálkodó szervezet által fizetendő, víziközmű szolgáltatási igénye alapján számított, a víziközmű fejlesztését szolgáló hozzájárulási kötelezettség.4. §.

Általános rendelkezések(1) Az Önkormányzat saját elhatározásából, vagy az érdekeltekkel együttműködésben megvalósuló víziközmű költségeit az e rendeletben meghatározottak szerint részben vagy egészben a közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosaira lehet hárítani.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésnek megfelelően a fejlesztés által közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosai- érdekeltségi hozzájárulást, - új vízvezeték-, csatornaépítés esetén közművesítési hozzájárulást, míg a már meglévő víziközmű törzshálózatra történő utólagos rácsatlakozás esetén közműépítési érdekeltségi hozzájárulást, a gazdálkodó szervezetek mindkét esetben víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kötelesek fizetni.


(3) E rendelet alapján nem kell hozzájárulást fizetni

 a) meglévő létesítmény felújítása, karbantartása, cseréje, rekonstrukciója esetén,

b) társulati formában megvalósított létesítmény esetén,

c) gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonosok saját költségén megvalósított létesítmény esetén, amennyiben a gazdálkodó szervezet által saját teherként vállalt fejlesztés költsége meghaladja az egyébként fizetendő hozzájárulás összegét, illetve az (5) bekezdés szerinti városfejlesztési megállapodás esetén,

d) Önkormányzati telekértékesítést követően, amennyiben az építési telek eladási árába az egyes létesítmények megvalósításához a hozzájárulás mértéke dokumentáltan beszámításra került, ha a ténylegesen előálló kapacitás igény az értékesítéskor tervezethez képest nem növekszik,

e) az Önkormányzat saját beruházásaként megvalósuló fejlesztések esetén.


(4) Az Önkormányzat által létesített vízvezeték, csatorna vezeték által érintett magánszemély ingatlantulajdonosok részére, az általuk ténylegesen megfizetett közműfejlesztési hozzájárulást a központi költségvetés külön jogszabály alapján támogatja. (262/2004. (IX.23.) Kormányrendelet a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról)


(5) Egyes nagyberuházás (várhatóan 10 millió Ft-ot meghaladó értékhatár felett) esetén az önkormányzat megállapodást köthet a szükséges infrastruktúra fejlesztés megvalósítására a közműfejlesztés hozzájárulás fizetésére kötelezettel.

A közműfejlesztési hozzájárulás összege a megállapodásban csökkenthető, feltéve, ha a beruházás üteme több naptári évet igényel és a tényleges közműfejlesztési költséget – műszakilag egy ütemben szükséges megvalósítás esetén – kötelezett(ek) egy összegben előre megfizeti(k).


(6) A közvetlenül érintett ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, vagy bármilyen jogcímen használója által kért használatbavételi engedély megadásához szükséges közmű üzemeltetői nyilatkozat megtételekor a Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. az e rendelet 4. számú melléklete szerinti – az önkormányzat által ellenjegyzett –igazolást is csatolni köteles. Az érintett ingatlan a létesített vízvezetékre, szennyvízcsatornára mindaddig nem csatlakoztatható rá, amíg a kötelezett az e rendeletben előírt hozzájárulás összegét meg nem fizeti. Kivételt képez ez alól a részletfizetési kedvezményben részesülő tulajdonos.5. §.

A beruházás kezdeményezése és előkészítése(1) A viziközműépítési beruházás iránti igény megfogalmazódhat az érintett ingatlantulajdonosok kezdeményezéseként, illetőleg az Önkormányzat saját elhatározásaként.


(2) Az érintett ingatlantulajdonosok kezdeményezése alapján a viziközműépítési javaslat elfogadásáról, vagy a társulással kötendő együttműködésről, és a közműfejlesztési beruházás összköltségének az érintett ingatlantulajdonosokra hárított mértékéről az Önkormányzat dönt. Az áthárított hányadnak legalább az 50 %-ot el kell érnie.


(3) Az Önkormányzat saját elhatározásaként megvalósuló beruházás esetén az Önkormányzat a közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosait tájékoztatja a döntésről és az ingatlantulajdonosokat terhelő hozzájárulás összegéről. A közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosai az értesítésben megjelölt határidőn belül szándéknyilatkozatot tesznek a rendelet 1.számú melléklet alapján.6. §.

A közművesítési hozzájárulás mértéke vízvezeték, szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna létesítése esetében(1).A helyi közcélú vizilétesítményekről (víziközmű törzshálózat) való gondoskodás önkormányzati feladat, amelyet lehetőség szerint vízgazdálkodási társulatok útján kell megvalósítani, (160/1995. (XII.26.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási társulatokról). A vízvezeték, szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna építésére irányuló beruházás összköltségének az érintett ingatlantulajdonosokra áthárított hányada meghatározása – vízgazdálkodási társulat hiányában – Önkormányzati döntéssel történik. Gazdálkodó szervezet esetén az áthárításra kerülő hányad 100 %.


(2) A víziközmű létrehozása érdekében megalakuló vízitársulat a beruházás költségeit külön jogszabályban meghatározott módon, a társulat érdekeltségi szabályok szerint viselik. Vízitársulat hiányában az érintett ingatlanok tulajdonosait az ún. közcélú érdekeltségi hozzájárulásra lehet kötelezni a közigazgatási eljárás szabályai szerint.


(3) A közérdek mértékét meghaladó víziközmű beruházások költségeit az azt igénylőknek kell viselni.


(4) Amennyiben a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlantulajdonos a részére meghatározott hozzájárulást megfizette, és ezt követően 10 éven belül gazdálkodó szervezetnek értékesíti az ingatlant, akkor a gazdálkodó szervezet, mint új tulajdonos köteles megfizetni a szolgáltatónak az Önkormányzati döntéssel a korábbi lakossági tulajdonosra át nem hárított hányadot, a mindenkori jegybanki alapkamattal növelve. A kamat számításának alapja a hozzájárulás korábbi megfizetése és a tulajdon átruházás között eltelt idő.7. §

Utólagos közműcsatlakozás esetén fizetendő közműépítési érdekeltségi hozzájárulás, illetve víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke vízvezeték, szennyvíz- és csapadékvíz csatorna esetében(1) A lakosság részére a meglévő víziközmű törzshálózatra történő utólagos, egyedi rákötés - amennyiben a rácsatlakozás időpontja a közmű létesítésének időpontját legalább 10 évvel meghaladja, a közműépítési érdekeltségi hozzájárulás 2. számú mellékletben meghatározott összegének, - amennyiben a rácsatlakozás időpontja a közmű létesítésének időpontját kevesebb, mint 10 évvel haladja meg, akkor az adott gerincvezeték-szakasz beruházási költségének egy társulási tagra jutó összegének a fizetési kötelezettség megállapításának évében a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított inflációs rátákkal felszorzott teljes összege, illetve a 2. számú mellékletben meghatározott összeg közül a magasabb hozzájárulási összeg megfizetése után lehetséges.


(2) A közműépítési érdekeltségi hozzájárulást a közműszolgáltató részére kell megfizetni, e bevételt kizárólag a víziközmű törzshálózat fejlesztésére szabad fordítani. Az érdekeltségi hozzájárulás a bekötővezeték kiépítésének költségeit nem tartalmazza.


(3) Az egy telken lévő, vagy épülő több önálló rendeltetési egység (lakás, üzlet műhely stb.) esetében a hozzájárulást az önálló rendeltetési egységek száma alapján számított szolgáltatási igény  és az alap hozzájárulás szorzataként kell meghatározni, és megfizetni.

Amennyiben az ingatlan már rendelkezik bekötéssel, úgy a hozzájárulást az igénynövekedés után kell megfizetni.


(4) Az ivóvízellátást, szennyvíz és csapadékvíz elvezetést szolgáló hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem személyhez, hanem az ingatlanhoz, a lakáshoz vagy a lakásrészhez kötődik, a jogosultság az új tulajdonosra, használóra átruházható.


(5) Gazdálkodó szervezetek az utólagos közműcsatlakozáskor – a szolgáltató részére, a vele kötött megállapodásban rögzített módon – a víziközmű szolgáltatási igényen alapuló víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kötelesek fizetni, - amely a bekötővezeték építési költségét nem tartalmazza –, s amelynek mértéke a 3. számú melléklet alapján számítandó. A víziközmű szolgáltatás igénybővülése esetén az igénybővülés tekintetében ugyancsak a 3. számú melléklet az irányadó.


(6) A gazdálkodó szervezet víziközmű szolgáltatási igényébe bele kell számítani az ivóvíz-ellátási, szennyvíz elvezetési és az előírt tűzivízellátási igény összességét. A víziközmű szolgáltatási igény minimálisan kérhető mértéke 1 m3/nap.


(7) Gazdálkodó szervezet által fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulásnak tekintendő az értékesítési céllal épített lakás beruházás. A víziközmű szolgáltatási igényt ilyenkor a lakásokra megállapított 0,4 m3/nap fajlagos értékkel kell számolni.8. §.

Záró rendelkezésekEz a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.Szepetnek, 2006. december 12.
Grabant János                                                                                Gaál Mónika

polgármester                                                                                       jegyző
A rendelet kihirdetve:
Szepetnek, 2006. december 13.Gaál Mónika jegyző1. számú mellékletNyilatkozat

Tulajdonosneve: ……………………………………………………………………

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………….

Anyja neve: ……………………………………………………………………

Lakcíme: ……………………………………………………………………


Szepetnek Község Önkormányzatának  a közműfejlesztési hozzájárulás megállapításának rendjéről és mértékéről szóló, …………………… rendelete 5. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint nyilatkozom, hogy az Önkormányzat beruházásában Szepetnek, …………………………utcában (területen) megépítésre tervezett…………………………………………………… (létesítmény) megvalósításához hozzájárulok.

A létesítmény kiépítése esetén a tulajdonomban lévő, …………… helyrajzi számú ingatlan után a vonatkozó rendelet alapján megállapított  hozzájárulás összegét …………………………………………… Ft, azaz…………………………………………………………… Forintot megfizetem.Szepetnek, …………év ……………………hó ………nap                                                                                    ………………………………………

                                                                                                          tulajdonosTanúk:

Név:……………………………………….

Lakcím:………………………………….

Szem. ig. szám:………………………..

……………………………

aláírás

Név:……………………………………….

Lakcím:………………………………….

Szem. ig. szám:………………………..

……………………………

aláírás

2. számú melléklet


Közműépítési érdekeltségi hozzájárulások mértéke lakossági felhasználók esetében ingatlanonként, 1 önálló rendeltetési egység esetén


Ivóvíz vezeték: 100.000 Ft + ÁFA


Szennyvízcsatorna: -
3. számú melléklet


Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke utólagos közműcsatlakozás esetén, a gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a víziközmű szolgáltatási igény alapján
Ivóvíz vezeték: 150 000 Ft/m3/nap + ÁFA

Szennyvízcsatorna: -

Tüzivíz ellátás 80 000 Ft/100 liter/perc + ÁFA


Közületi vízfogyasztás normatívái az MI-10-158-1 sz. Műszaki Irányelv által előírtak figyelembevételével (tervezői vízigény számítás hiányában)Lakóházak, üdülők:  érdekeltségi egység alapján.Vendéglátó egységek:


- Étterem konyha nélkül                                                                     75 liter/adag/nap

- Étterem konyhával                                                                         100 liter/adag/nap

- Italbolt, cukrászda                                                                              4 liter/fő/napSportpályák:


Sportolók létszáma szerint                                                                30 liter/fő/nap

Locsolás                                                                                              3 liter/m2/nap

Befogadóképesség                                                                              3 liter/fő/napEgyéb vízfogyasztási normák:


Melegkonyha étkeztetés nélkül                                                        50 liter/adag/nap

Hidegkonyha étkeztetés nélkül                                                        12 liter/adag/nap

Iroda                                                                                                   2 liter/m2/nap

Burkolt közlekedési felületek                                                                         2 liter/m2/nap

Ill. zöld területek locsolása


Szociális Intézmények:

- nappali                                                                                200 liter/gondozott/nap

- bentlakásos                                                                          400 liter/gondozott/nap


4. számú melléklet

IGAZOLÁS

az előírt közműfejlesztési hozzájárulás megfizetéséről

Alulírott közmű üzemeltető igazolom, hogy …………………………………...… (név) részére, a……………….…., …………… hrsz. alatti ingatlanon megvalósuló beruházáshoz szükséges víziközmű létesítése miatt, illetve a meglévő víziközműre történő utólagos csatlakozás feltételeként az Önkormányzat hatályos rendeletében előírt


………………………….. Ft, azaz ………………………………………….Ft


összegű közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése megtörtént.


A közműre történt rácsatlakozáshoz, és a használatbavételi engedély megadásához fentiek alapján járultam hozzá.


Nagykanizsa, ……….. év ……………..hó ……..nap


………………………………………………

Délzalai Víz- és Csatornamű Rt.
Ellenjegyezte:

…………………………………..

Polgármesteri Hivatal
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!