nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VII.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-10 - 2017-03-30
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (VII.9.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezéséről, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat és az anyakönyvvezetők részére fizetendő díjakról

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, továbbá az  anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: atvr.)  42/A. § (4) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az atvr. 15/A. § - ában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével, a helyi Nemzetiségi Önkormányzat és a Szociális Kerekasztal véleményének kikérése után - a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §


E rendelet hatálya Mezőkeresztes Város Önkormányzatának közigazgatási területén kötött házasságokra (a továbbiakban: házasságkötés) terjed ki. 


Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazásában:

1. hivatali helyiség: Mezőkeresztes Város Önkormányzata által térítésmentesen biztosított, a házasságkötés lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség (3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.).


2. Hivatali munkaidő: Mezőkeresztesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai


3. §


(1) Házasság hivatali helyiségen, valamint munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötés iránti szándék bejelentésével egyidejűleg kell a jegyzőnél benyújtani.


(2) Ha az anyakönyvvezető hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli közreműködésének az atvr. 15/A. §. (4)-(5) bekezdésében, valamint e rendeletben meghatározott feltételei fennállnak, hivatali munkanapon 18 óráig, ill. szombati napon 8-18 óráig terjedő időre, csak az anyakönyvvezető és a helyettesítő anyakönyvvezető egyidejű akadályoztatása miatt lehet az engedély iránti kérelmet elutasítani.


A családi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak


4. §


(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjmentes.


(2) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés díjmentes.


5. §


(1) A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvezetőt és a közreműködő hivatali dolgozót egy szabadságnap illeti meg.


(2) A hivatali munkaidőn kívül, nem a hivatali helyiségben történő házasságkötésnél közreműködő anyakönyvezetőt és a közreműködő hivatali dolgozót egy szabadságnap illeti meg.


Záró rendelkezések


6. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett házassági szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.                        Majoros János                                                             Tóth Ábel

                         polgármester                                                                 jegyzőTóth Ábel

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!