nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
11/2017 (VIII.2..)
Hatályos:2017-08-03 -tól
11/2017 (VIII.2..)
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(VIII.2.) önkormányzati rendelete Gilvánfa község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Gilvánfa Község  Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017.(VIII.2.) önkormányzati rendelete Gilvánfa község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairólGilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX. 8.) Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1.§ E rendelet hatálya Gilvánfa község közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.2. Az egyeztetésben résztvevők köre


2.§ Gilvánfa község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök és településképi dokumentumok készítése során a partnerségi egyeztetések résztvevői:

a) Gilvánfa község  lakossága és a Gilvánfan ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,

b) Gilvánfa község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,

c) Gilvánfa községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

d) Gilvánfa községben működő egyházak.3. A tájékoztatás módja és eszközei


3.§ (1) A település polgármestere a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentum készítéséhez és módosításához az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé, e rendelet 1. mellékletében meghatározott módon és határidővel:

a) Gilvánfa község www.gilvanfa.hu honlapján (továbbiakban: honlap),

b) lakossági fórumon.


4.§ A partnerek a honlapról letölthető, illetve az önkormányzat hivatalában átvehető, e rendelet 2. melléklet szerinti partneri adatlap felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak

a) papír alapon Gilvánfa Község Önkormányzata címére (7964 Gilvánfa, Fő u.  4.),

b) elektronikus levélben a kirendeltseg@magyarmecske.hu e-mail címre történő megküldéssel.


4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása


5.§ A partnerektől beérkezett véleményeket a tájékoztatást kezdeményező

a) nyilvántartásba veszi, összegzi és az iratkezelés általános szabályainak meg–felelően az ügyiratban megőrzi;

b) kiértékeli és indítványt állít össze a polgármesternek a vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról, az el nem fogadott véleményeket indokolással látja el;

c) intézkedik az elfogadott véleményeknek a dokumentációban történő átvezetéséről;

d) tájékoztatást küld a partnereknek.


6.§ Az önkormányzat az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát, településrendezési eszközöket, településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet a hatálybalépést követő 10 napon belül a honlap külön tárhelyére feltölti.


5. Záró rendelkezések


7.§ E rendelet 2017. augusztus 3. napján lép hatályba.


8. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkezdett eljárásokra, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni.


Gilvánfa, 2017. augusztus 2.


                       

Bogdán László                                                                  Tóth László

                        polgármester                                                                          jegyző


A rendelet a mai napon kihirdetésre került az önkormányzat hirdetőtábláján.


Gilvánfa, 2017. augusztus 2.


                                                                                                          

       Tóth László

                                                                                                                       jegyző


1. melléklet a 11/2017. (VIII.2.) sz. önkormányzati rendelethezPARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE KERÜLŐ DOKUMENTUM

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

Eljárás módja

Elkészítés módja

Közzététel módja és ideje

Eljárás módja

Elkészítés módja

Közzététel módja és ideje

Településfejlesz­tési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia


készítés

teljes 21 nap


készítés

teljes

24 nap

módosítás

módosítás

részleges

15 nap

Településrende­zési eszköz

teljes

készítés

teljes 21 nap

teljes

készítés

teljes

30 nap

módosítás

egyszerűsített

készítés

teljes

17 nap

módosítás

tárgyalásos

készítés

teljes

17 nap

módosítás

módosítás


állami főépítész

módosítás

részleges

8 nap

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet


készítés

teljes 21 nap


készítés

teljes

21 nap

módosítás

módosítás
Csatolmányok

Megnevezés méret
Partnerségi
19.15 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!