nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-15 - 2018-01-31
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) - (4) bekezdéseiben biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Közös Hivatal) foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.


2. §


(1) Közös Hivatalban foglalkoztatott felső- és középfokú végzettségű közszolgálati tisztviselők – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve – egységesen alapilletményük 20%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.

(2) A jegyző alapilletménye 15%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.


3. §


(1) Jelen rendelet 2017. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete.


Szilvásvárad, 2017. február 13.                Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.                                                    Szaniszló  László  sk.

                                     jegyző                                                                               polgármester
Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került.


Szilvásvárad, 2017. február 15.                                                            Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                                                                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!