nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 15/2013 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-08-09 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 15/2013 (V.30.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában, illetve az 51. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (V.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.k. pontja alapján eljáró  Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság  véleménye kikérésével a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Jászfényszaru város közigazgatási területén az út, az utca, a tér, a köz, stb. jellegű közterület, városrész, stb. elnevezését, továbbá az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének a rendjét a város működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.

(2) A rendelet hatálya Jászfényszaru város közigazgatási területére, minden természetes személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki.  Egyébként e rendelet által meghatározott utcanevet és házszámozást köteles mindenki használni.

(3) A rendeletet az érintett ingatlan tulajdonosainak kérelme alapján megfelelően alkalmazni kell a közcélra igénybe vett kül- és belterületi magánutak elnevezésére, a magánutakhoz csatlakozó ingatlanok házszámának megállapítására.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

b) Közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése.

c) Utcanév: földrajzi név, az út, az utca, a tér, a park, a köz, stb. jellegű közterület neve, mely előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utca jelentésű utótagból áll.
Az utcanév a  közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

d) Városrésznév: földrajzi név, a városon belüli vagy új beépítéssel (pl. lakótelepek) kialakult területek, illetve a külterületeken kialakult településrészek neve.

e) Házszám: Az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti és a többlakásos épületben lévő egyes lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, az utcanév nélkül.

f) A polgármesteri hivatalon a közös önkormányzati hivatalt is érteni kell.


II. fejezet

Közterület elnevezése


3. § (1) Minden belterületi utcát el kell nevezni és minden külterületi utcát és magánutat el lehet nevezni.

(2) A lakótelepek épületei közötti szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

(3) Az új közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül meg kell állapítani.

(4) Ha egy utca a városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik, egységes utcaként megszűnik, az elkülönült utcarész(ek)nek – az elkülönüléstől számított egy  éven belül – más nevet kell adni.

(5) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

(6) Az utca városrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével – külön hatósági döntés nélkül – az utca neve megszűnik.

(7) Az utcanevek megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha az azonos hangzású elnevezések zavart keltőek, a névhasználatban kimutatható változás következett be, a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő, az új név adása már nem élő, kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja.

4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) kormányrendelet 5. § (7) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésekre.

(2) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(4) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(5) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(6) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket:

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek Jászfényszaru életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Jászfényszaru egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(7) Utcát elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk vagy városunk életében.

(8) A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(9) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.

(10) Ha a névadó személy foglakozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.

5. § A városrészek elnevezésére az utca elnevezési szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.


III. fejezet

Eljárási szabályok


6. § (1) Közterület elnevezését, névváltoztatását a Képviselő-testület bármely tagja, a jegyző, továbbá a Jászfényszaru Városfejlesztési Kft. ügyvezetője kezdeményezheti.

 (2)  A közterület névváltoztatását a választójoggal rendelkező, az érintett közterületet határoló ingatlanokban életvitelszerűen ott tartózkodó ingatlan tulajdonosok több mint fele is kezdeményezheti.  A lakossági kérelemről a Képviselő-testület a beérkezéstől számított soron következő ülésén dönt. Fontos települési érdek kivételével, vagy ha jogszabály másként nem rendeli, a Képviselő-testület elfogadja a névváltoztatást, amennyiben ezt a jogosult kérelmezők 67%-át meghaladó arányban kérik.

(3) Közterület elnevezését, névváltoztatást kezdeményezni a javaslattal együtt, írásban, indokoltságot ismertetve lehetséges.

(4) A közterület elnevezését, névváltoztatását a választójoggal rendelkező, az érintett közterületet határoló ingatlanokban életvitelszerűen ott tartózkodó ingatlan tulajdonosok a javaslatokat véleményezhetik, több javaslatból - amennyiben jogszabály nem tiltja - a Képviselő-testület azt fogadja el, amely a szavazatok több mint a felét megkapta. A szavazatlapot minden ingatlanba a polgármesteri hivatal juttatja el, egy példányban. A szavazatlapon kettő lehetőségből lehet választani. Amennyiben a szavazó tulajdonos más nevet kíván megjelölni, úgy a szavazólapon egy név megjelölésével megteheti. A szavazatra jogosultak kézhezvételtől számított 15 napon belül a polgármesteri hivatalban elhelyezett lezárt urnába helyezhetik el a kikézbesített szavazólapjaikat.

(5) A Képviselő-testület és a 8. § (2) bekezdés szerint a szavazatra jogosult tulajdonosok általa javasolt, a szavazatlapon megjelölt közterület elnevezést, névváltoztatást a település honlapján közzé teszi 15 napra, és ez ideig biztosítja a lakosság véleménynyilvánítási  jogát.

7. §  (1) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) ellátja a közterület elnevezésének, névváltoztatásának kapcsolatos előkészítő feladatokat, így különösen a lakossági, intézményi, tudományos véleménykikérést, az elnevezési javaslatok értékelése, véleményezése.

(2) A Bizottság szavazatszámláló bizottságot hoz létre, amely a lezárt urnát felnyitja és 6. § (4) bekezdése szerint beérkezett szavazatokat az érvényesség szempontjából értékeli, illetve összesíti.

(3) A Bizottság a 6. § (5) bekezdésben véleményeket is értékeli.

8. §  (1) A képviselő- testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a városrésznév megállapítása, az utcák elnevezése, nevük megváltoztatása.

(2) A Képviselő-testület a 6. § (4)-(5) bekezdésben meghatározott határidők lejártát követő legközelebbi ülésén dönt. A Képviselő-testület döntésénél a 6. § (4)-(5) bekezdése szerinti véleményeket a Bizottsági ajánlás esetén veszi figyelembe.

(3) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntés minősített többséget igényel.

(4) Ha törvény másként nem rendeli, a közterület nevét megváltoztatni annak megállapításától számított 15 évig nem lehet.

9. § (1) A képviselő-testület döntéséről értesíteni kell:

a) a személyi adat-és lakcím, valamint az ingatlan-nyilvántartó szerveket,

b) a közszolgálati szerveket,

c) a közüzemi szolgáltatókat,

d) az utca elnevezés vagy névváltoztatás kezdeményezőjét.

(2) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(3) A város közterületi névjegyzékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


IV. fejezet

Az utcák névtáblái


10. § (1) Az utca nevét a tájékozódást jól segítő utca-névtáblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik.

(2) Az utca-névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a külterületi ingatlanok esetén. A külterületi utcák elnevezése esetén az utca-névtábla elhelyezésének költsége a kérelmező(ke)t terhelik.

(3) Az utca-névtábla kihelyezése, karbantartása, pótlása a Jászfényszaru Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet feladata. Az ehhez szükséges pénzeszközöket az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(4) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.

(5) Az utcák névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(6) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(7) A tulajdonos az utca-névtáblát csak a felújítási, karbantartási, korszerűsítési munkálatok szükséges idejére ideiglenesen eltávolíthatja. Erre az időre a felelősőrzés szabályai szerint köteles azt megőrizni. A munkálatok befejezését követően azonnal köteles sajátköltségén a tulajdonos az eredeti helyére visszahelyezni.

(8) Az utca-névtáblák kihelyezéséről a közszolgálati szerveket, közüzemeket és a kihelyezéssel érintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv köteles értesíteni.

(9) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új utca-névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi utca-névtáblát egy év múltán az elhelyező szervnek kell eltávolítani.


V. fejezet

Házszámozás


11. § (1) A házszámokat az önkormányzat jegyzője határozatban hivatalból vagy kérelemre állapítja meg, melyet az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre továbbítani a területileg illetékes járási földhivatal felé.

(2) A névvel ellátott közterületen az ingatlanokat (belterületen lévő építési telkeket, épületeket) – a garázs céljára kialakított telkek kivételével – közterületről jól látható táblán feltüntetett házszámmal kell ellátni.

(3) Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy utcára lehet megállapítani a házszámot, jellemzően arra az utcára kell házszámot adni, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

(4) A házszámozást új utca, illetve telekalakítás esetén annak földhivatali átvezetését követő döntés megérkezésétől számított 30 napon belül el kell végezni.

(5) Az ingatlan házszámát megváltoztatni csak abban az esetben lehet ha:

a) az ingatlan házszáma a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, csak

     helyrajzi számmal meghatározott, vagy

b) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a földhivatali

     ingatlan-nyilvántartásban, vagy

c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem e rendeletnek megfelelő növekvő számsorban található, vagy

d) ingatlan megosztására, vagy

e) ingatlanok egyesítésére került sor.

(6) Az út, utca, körút, köz, sétány, stb. (együttesen: utca) házszámozása a városközponttól kivezető utcák esetében a városközponttól kezdődően, míg a városközponttól távolabb eső utcákban lévő ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap.

(7) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(8) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(9) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, sorház, szerkezetileg megosztható és nem megosztható földszintes ingatlan esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörés (pl.: 1/A, 1/B, 1/C) alkalmazható.

(10) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat (pl: Szabadság utca 15-17.)

(11) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(12) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.  A tábla kihelyezését a használatbavételi engedély jogerőre való emelkedését követő 30 naptári napon belül, a szükséges cserét 15 naptári napon belül köteles a tulajdonos elvégezni.


VI. fejezet

Záró rendelkezés


12. § (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének szabályairól szóló 9/2008. (VII.10.) önkormányzati rendelete.

(3) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.


Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én tartott ülésén.


 

                Győriné dr. Czeglédi Márta                                         Dr. Voller Erika

                           polgármester                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
637.78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!