nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 -tól
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 §. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a véleményezési jogkörben eljáró Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja és hatálya


1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, amely a levegő tisztaságának védelmét biztosítja.


2.§ A rendelet személyi hatálya Mór Város közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések


3.§ E rendelet alkalmazásában:

a) avar és kerti hulladék: fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék;


b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétől eltér, akkor - birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlanon települési hulladék keletkezik vagy más módon a birtokába kerül.


3.  Részletes rendelkezések


4.§ (1) A város területén az avar és kerti hulladék kezeléséről elsősorban komposztálással, mulcsozással kell gondoskodni.


(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztált avart és kerti hulladékot a város területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.


5.§ (1) Mór Város közigazgatási területén – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése tilos.


(2) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése a 6. § - ban foglalt korlátozások figyelembevételével -– vasárnap és ünnepnap kivételével – február 1. napjától április 15. napjáig és szeptember 1. napjától november 30. napjáig 0800-1000 óráig, illetve 1600-1900 óráig megengedett.


6.§ (1) A hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom időtartama alatt tilos a nyílttéri égetés.


(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése hivatalok, egészségügyi intézmények, gyermekintézmények, kulturális intézmények és nyitott sportlétesítmények 300 m-es környezetében az intézmény működési ideje alatt.


(3) Az avar és kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat.


(4) Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.


(5) Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező lakosok kímélete érdekében – száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.


(6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.


(7) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.


4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények


7.§ (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, levegőtisztaság-védelmi bírsággal sújtható.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére valamint kiszabásának és megállapításának módjára a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.


5. Záró rendelkezések


8.§ Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!