nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-26 - 2019-01-23
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés engedélyezéséről és díjáról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés engedélyezéséről és díjáról


Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.   §

A rendelet hatálya Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén történő házasságkötés kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

2.      §


  1. Az anyakönyvvezető előzetes hozzájárulásával engedélyezhető csak 8 óra előtti és 18 óra utáni időpontra a házasságkötés.


                                   (2)            A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett házasságkötésekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.

                                   (3)            Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi alapirat megfelelő védelme biztosított. Vendéglátóhelyen házasságkötés létesítése engedélyezésének feltétele: elkülönített helyiség biztosítása a házasságkötés lebonyolítására. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a rendezvény helyszínének jogszerű használatát a házasulók biztosítják saját költségükre.

3.      §

                                                                                                                              

                                         (1)            Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

                                        (2)            A hivatali helyiségben a házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja hivatali munkaidőn túl 5 000,- Ft, amely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.

                                         (3)            A hivatali helyiségen kívüli - hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő - házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen 10 000 Ft.

                                         (4)            Rendkívüli körülmény esetén az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított házasságkötés díjmentes. Rendkívüli körülménynek minősül, ha a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt különös erőfeszítéssel járna a hivatali helyiségben történő megjelenés.

                                         (5)            A házasságkötés szolgáltatási díját a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 11749022 - 15810654 számlájára kell megfizetni. A 3. § (2) - (3) bekezdésében meghatározott díj befizetését a kérelem benyújtását követő 15 naptári napon belül, de legkésőbb a házasságkötést megelőző napon a befizetést igazoló pénztárbizonylat bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása vagy a házasságkötést megelőző legalább 3. napig bejelentett elmaradása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 8 napon belül vissza kell fizetni.

4.      §


(1)     A 3. § (2) - (3) bekezdésében meghatározott összegből a házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett bruttó 3.000 Ft díjazás illeti meg.


5.      §


(1)Ez a rendelet 2017. május 26. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.E rendelet alkalmazásában:

Hivatali helyiség:         Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme

          Lovászi, Kútfej utca 112.

Hivatali munkaidő:      Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési                          Szabályzatában meghatározott munkarend;

Ügyfélfogadási idő:     Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési                                             Szabályzatában meghatározott idő.


6.      §


(1)     E rendelet hatályba lépésével Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés engedélyezéséről és díjáról szóló 7/2014. (VI. 19.) önkormányzati rendelete hatályát veszti


Tornyiszentmiklós 2017. május 25.Végh László                                                                   dr Novák Anett

polgármester                                                                         jegyzőKihirdetve: Tornyiszentmiklós, 2017. május 26.dr. Novák Anett


jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!