nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (IX.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-06 - 2019-09-07
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (IX.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: rendelet)  1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 518.044.932 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 395.407.444 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 518.044.932 forintban állapítja meg. 

 (2) A 2019. évi költségvetés hiánya 122.637.488 forint, melyből a folyó évi hiány 122.637.488 forint.
 (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány)  igénybevételével finanszírozza”


2.§ A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
  a)  önkormányzat működésének támogatása 187.249.489 Ft
  b) közhatalmi bevételek 50.291.260 Ft
  c) működési bevételek  19.573.000 Ft   
 d) működési célú átvett pénzeszközök 24.036.398 Ft
  e) felhalmozási bevételek 540.000 Ft
  f) felhalmozási célú támogatások  113.717.297 Ft
  g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  működésre  38.059.685 Ft  
  h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  felhalmozásra  84.577.803 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
  a) a kötelező feladatok bevételei:  518.044.932 Ft
  b) az önként vállalt feladatok bevételei:  0  Ft
  c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
   a) működési bevételek: 318.263.486 Ft
   b) felhalmozási bevételek:  199.781.446 Ft”


3.§ A rendelet 3. §  (1), (2) bekezdés  helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1)  Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
 a) működési költségvetési kiadások 316.786.736 Ft
   aa) személyi juttatások:  166.622.351 Ft
   ab) munkaadókat terhelő járulékok:  32.317.089 Ft
   ac) dologi kiadások:  98.331.462 Ft
   ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  6.000.000 Ft
   ae) egyéb működési célú kiadások: 7.384.860 Ft
   af) előző évi támogatás rendezése  6.314.274  Ft
   b) felhalmozási költségvetés   199.781.446 Ft
   ba) beruházások, 6.305.250 Ft
   bb) felújítások   193.476.196 Ft
  c) kölcsönök  0 Ft
  d) tartalékok, pénzmaradvány     1.476.750 Ft  

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
 a) a kötelező feladatok kiadásai 518.044.932  Ft,
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0  Ft,
 c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0  Ft.”
 
4.§ A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A költségvetési egyenleg
   a) működési cél szerint   bevétel: 318.263.486 Ft
  kiadás:  318.263.486 Ft
  egyenlege: 0 Ft

  b) felhalmozási cél szerint bevétel:  199.781.446 Ft 
 kiadás: 199.781.446 Ft 
 egyenlege: 0 Ft

  A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.”


5.§ A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 81.639.122 forintban állapítja meg. (1., 2.,3., 15. melléklet)”


6.§ A rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§ A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  70.866.807 Ft
b) működési  242.000 Ft
c) működési célú támogatásértékű bevétel    9.385.036 Ft
d) EP választás működési célú támogatás   1.106.362 Ft
d) előző évi maradvány igénybevétele    41.917 Ft”


7.§ A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
 „11.§ A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés  81.642.122 Ft
   aa) személyi jellegű kiadások:      59.733.151 Ft
   ab) munkaadókat terhelő járulékok    12.155.207 Ft
   ac) dologi jellegű kiadások:     9.753.764 Ft”


8.§ A rendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Mosolyfalva Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 110.429.526 forintban állapítja meg. (1., 2.,3., 15. melléklet)”


9.§ A rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„14.§ A Mosolyfalva Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás    92.659.000 Ft
b) előző évi maradvány igénybevétele      632.526 Ft
c) intézményi működési bevétel     17.138.000 Ft”


10.§ A rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„15.§ A Mosolyfalva Óvoda 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:     110.429.526 Ft
   aa) személyi jellegű kiadások:   61.603.500 Ft
   ab) munkaadókat terhelő járulékok:     12.128.438 Ft
   ac) dologi jellegű kiadások:  36.163.588 Ft
b) felhalmozási költségvetés     534.000Ft
  ba) kisértékű tárgyi eszköz vásárlás       534.000Ft”


 11. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


12. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


13. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


14. § A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.


15. § A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.


16. § A rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.


17. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-7. melléklet
614.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!