nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(V.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-05-28 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(V.27.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapítás szabályairól

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk  (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A közterület elnevezésének szabályai

1. §. (1) Felsőpáhokon a közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés írásban a Képviselő-testülethez nyújtható be.

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell

a) a javasolt elnevezést,

b) a javasolt elnevezés indokát, kapcsolódását a településhez,

c) utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra.

(3) Közterület elnevezését, a közterület elnevezésének megváltoztatását bárki kezdeményezheti.

(4) A kezdeményezés szerint javasolt elnevezést véleményezésre 8 napra közzé kell tenni az önkormányzati hirdetőtáblán és a honlapon.

(5) A közzététel ideje alatt beérkezett javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé döntésre.

2. § (1) Közterület elnevezése során törekedni kell a rövid, közérthető, nyelvhelyességi szabályoknak megfelelő elnevezésre.

(2) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(3) Közterület neveként szám nem használható.

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

3.§ A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést az önkormányzat hirdetőtábláján és a honlapon ki kell hirdetni és a döntésről értesíteni kell az okmányirodát, az illetékes levéltárat, postahivatalt, földhivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, rendőrséget, közműszolgáltatókat.


2. Házszám meghatározása

4. § (1) A névvel ellátott közterületen az ingatlanokat házszámmal kell ellátni.

(2) Az ingatlan házszámának megállapításáról a jegyző határozatban rendelkezik, melyről földhivatalt is értesíteni kell.

(3) Az ingatlan házszámát megváltoztatni csak abban az esetben lehet, ha ingatlan megosztására,  egyesítésére kerül sor.

(4) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke főződik.

5.§ (1) Telekmegosztás után a megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) házszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában a latin ábácé nagybetűivel (szám /A /B /C) alátörést kap.

(2) Telekegyesítés után keletkezett ingatlan az egyesített ingatlanok legkisebb sorszámát tartja meg.

(3) A házszámozást új utca esetén annak földhivatali átvezetését követő döntés kézhezvételétől számított hatvan napon belül el kell végezni.

6. § (1) Házszámozással még nem érintett, elnevezett közterületen a számozást 1 számmal kell kezdeni, majd az egész számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó belterületi földrészig, a (2)-(4) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) Az ingatlanok számozását út, utca, köz, sétány esetén úgy kell megállapítani, hogy a számok növekedése a központjától kifelé haladó irányt kövesse, és az utca bal oldalán a páratlan, az utca jobb oldalán a páros számokat kell alkalmazni.

(3) Amennyiben az (2) bekezdés szerinti megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell kezdeni.

7.§ (1) Az ingatlanok számozásánál kisegítő jelzésként nagybetűk is alkalmazhatók a 5. § (1) bekezdés szerint.

(2) Ahol már kialakult az ingatlanok számozása, az utca további részén a házszámozást folytatni kell.

(3) Saroktelek esetében csak arra az utcára kell házszámot adni, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

(4)Egy teleknek több házszámot adni nem lehet.


3. A házszámtábla kihelyezése

8. § A házszámtáblát a házzal szemben állva közterületről, illetve a magánútról jól látható helyen, a házfalra vagy az utcai kerítésre kell elhelyezni.

9. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, pótlásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

(3) A házszámtábla kihelyezését a használatbavételi engedély jogerőre való emelkedését követő 30 naptári napon belül köteles a tulajdonos elvégezni.

(4) A nem valóságos állapotnak megfelelő, hiányzó, vagy nem a megfelelően kihelyezett házszámtáblák lecserélését a jegyző tulajdonos terhére elrendelheti4. Záró rendelkezések

10. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.             Dr. Horváth Éva                                                                    Németh Sándor.

             aljegyző, jegyző helyett                                                            polgármester


Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. május 27.

           


   

         Dr. Horváth Éva

         aljegyző, jegyző helyett Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!