nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 2/2015 (II.20..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-27 -tól
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 2/2015 (II.20..) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pusztamonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdés származékos jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében,

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §


(1) Az Önkormányzat saját költségvetése terhére az alábbi szociális ellátásokat biztosítja:

 1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 45. § (3) bekezdésében foglalt rendkívüli települési támogatást,
 2. az Sztv. 45. § (1) bekezdésben foglalt települési támogatást:

ba) hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételéhez,

bb) tankönyv vásárlásához,

c) az Szt. 48. § (4) bekezdése alapján köztemetés költségei alóli mentességet.

 (2) Az önkormányzat által nem kötelezően biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására csak abban az évben és időtartamban van lehetőség, melyben az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak.


 1. §


(1) Az Önkormányzat az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére valamint jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel esetén a megtérítés kötelezésére vonatkozó hatáskörét - ha e rendelet kivételt nem tesz - a polgármesterre ruházza át.

(2) Az e rendeletben meghatározott ellátásokra irányuló kérelmeket írásban és az e célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalhoz, annak Kirendeltségi Irodája (a továbbiakban: Kirendeltség) útján kell benyújtani.


Települési támogatás hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételéhez


3. §


(1) A lakossági háztartási hulladékkezelési közszolgáltatásért fizetendő begyűjtési és szállítási díjból az ingatlan használóját kérelem alapján díjkedvezmény illeti meg, ha a kérelmező 70., illetve 85. életévét betöltötte.

(2) A díjkedvezmény megállapításának feltételei és összege:

 1. ha az ingatlan használója 70 éven felüli, egyedül élő és a havi rendszeres jövedelme a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg, az éves díj 100 %-a,
 2. ha az ingatlan használója 70 éven felüli, nem egyedül élő, és a vele közös háztartásban élő személy munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkezik, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, a díjkedvezmény az éves díj 50 %-a,
 3. ha az ingatlan használója 85 éven felüli, egyedül élő, akkor jövedelemre való tekintet nélkül az éves díj 100 %-a,
 4. ha az ingatlan használója 85 éven felüli, nem egyedül élő, és a vele közös háztartásban élő személy munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkezik, a díjkedvezmény az éves díj 50 %-a.

(3) A kedvezmény megállapításának kezdő időpontja a kérelem benyújtását követően:

 1. ha a kérelmezőnek nincs hátraléka, az elbírálást követő következő negyedév első napja,
 2. ha a kérelmezőnek van hátraléka, a hátralék megfizetését követő negyedév első napja.

(4) A megítélt díjkedvezményt kétévente felül kell vizsgálni.


Települési támogatás tankönyv vásárlásához


4. §


(1) A pusztamonostori állandó lakóhelyű, ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő 18. év alatti gyermek iskoláztatására kötelezett személy részére tanévenként tankönyvvásárlási támogatás biztosítható, ha a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

(2) A tankönyvvásárlási támogatás összege a tankönyv költségek 50 %-a. A támogatás utólagos kifizetésű.

(3) A tankönyvvásárlási támogatás iránti kérelmet tankönyv számlák, illetve a postai befizetést igazoló szelvény becsatolásával együtt az adott tanév szeptember hónap harmincadik napjáig lehet benyújtani.

(4) A középiskola nappali tagozatán tanulók tankönyvvásárlási támogatás iránti kérelme mellé csatolni kell az iskolalátogatási igazolást is.


Köztemetés költségei alóli mentesség


5. §


(1) A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személyt különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények:

 1. a kérelmező családjában egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, és vagyonnal nem rendelkezik,
 2. kórházi ápolással járó tartós táppénzes állomány,
 3. természeti csapás, elemi kár.

(3) A mentesség iránti kérelmet a Kirendeltség szociális ügyintézőjénél kell előterjeszteni, a fent felsorolt körülmények igazolásával, valamint az elhunyt halotti anyakönyvi kivonat másolatának becsatolásával. 
Rendkívüli települési támogatás


6. §


(1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíti azt a személyt, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) Rendkívüli települési támogatás különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:

 1. betegség esetén,
 2. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
 3. gyermek iskoláztatásához,
 4. nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
 5. gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,
 6. gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szoruló esetén,
 7. egyéb létfenntartást veszélyeztető rendkívüli ok bekövetkezése esetén,
 8. haláleset miatt.

(3) Rendkívüli települési támogatás az a)-g) esetekben akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg:

 1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 130 %-át,
 2. kiskorú gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén 200 %-át,
 3. egyedül élő esetén 150 % -át.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában megfogalmazott jogosultsági feltételt a kérelem benyújtásakor hitelt érdemlő módon – gyámhivatal vagy bíróság által kibocsájtott dokumentummal – igazolni kell.

(5) A rendkívüli települési támogatás összegét 2.000 - 10.000,- Ft között kell megállapítani.

(6) A rendkívüli települési támogatás nyújtható készpénzben vagy természetben, melynek természetbeni formája lehet

 1. élelmiszer-csomag,
 2. gyógyszertámogatás,
 3. közüzemi számla vagy egy részének kifizetése,
 4. intézményi térítési díj vagy egy részének kifizetése.

(7) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt esetben a temetési költségek mérséklésére nyújtott támogatás abban az esetben adható, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg:

 1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 150 %-át,
 2. kiskorú gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén 250 %-át,
 3. egyedül élő esetén 200 % -át.

(8) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt esetben nyújtott rendkívüli települési támogatás összege 10.000 Ft.

(9) A (2) bekezdés h) pontja esetén a rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez be kell mutatni a temetés költségeiről szóló, a támogatást igénylő nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását.  

(10) A létfenntartást súlyosan veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bekövetkezése esetén hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható a rendkívüli települési támogatás. Ebben az esetben ennek összege legfeljebb 100.000 Ft lehet, és a döntést Pusztamonostor Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága hozza meg.

(11) A létfenntartást súlyosan veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha:

 1. a támogatottnak nem felróható módon keletkezett kára az egymillió forintot meghaladja, vagy
 2. életveszélyes egészségügyi állapota kezelésének gyógyászati költségei az 500.000 Forintot meghaladják.

(12) Indokolt esetben a támogatást igénylő kötelezhető arra, hogy a rendkívüli települési támogatást a megállapító határozatban kijelölt családgondozó közreműködésével használja fel.

(13) A rendkívüli települési támogatást megállapító határozatban a kérelmező a támogatás iránti kérelemben előadott indokoknak megfelelő felhasználását igazoló számla, vagy egyéb igazolás utólagos, kézpénzfelvételt követő 15 napon belül történő bemutatására is kötelezhető.


Eljárási rendelkezések


7. §


(1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet szóban vagy írásban – a rendkívüli települési támogatás esetében az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével - és a szükséges mellékletek becsatolásával a Kirendeltségénél kell benyújtani.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy saját és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja a következők szerint:

 1. a háztartás tagjainak számáról, illetve a kérelmező háztartásában tartott, jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermekek számáról,
 2. elvált, vagy külön élő szülők esetében a kérelmező háztartásában nevelt kiskorú gyermek elhelyezéséről,
 3. vagyoni helyzetéről a Rendelet l. melléklete szerint formában tett nyilatkozatával,
 4. A kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó rendszeres jövedelem igazolásaként:
 1. munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolást vagy bérjegyzéket,
 2. a szociális törvényben meghatározott rendszeres pénzellátás esetén az ellátást megállapító szerv határozatát és pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt,
 3. a fizetett, vagy kapott gyermektartásdíj esetén a jogerős ítélet vagy gyámhivatali egyezség másolatát, pénzintézeti számlakivonatot, csekkszelvényt,
 4. egyéb rendszeres ellátás esetén a megállapító szerv határozatát és pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt,
 5. nyugdíjszerű ellátásokról Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata vagy éves tájékoztatóját

kell a kérelemhez mellékletként csatolni.

 1.  A nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát igazoló dokumentumként az állami adóhatóság igazolása, vállalkozás, cég igazolása, kérelmező nyilatkozata csatolandó mellékletként.

(3) Ha az Önkormányzat vagy a jegyző hivatalos tudomás vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az által lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

(4) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5. napjáig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a kifizetés a döntést követően azonnal történhet a házipénztárból.


Átmeneti, vegyes és záró rendelkezések


8. §


(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 9/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatálybalépését követően rendelkezéseit - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Kelt: Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19. napján tartott ülésén.

                      Sári Ferenc                                        Dr. Voller Erika

                     polgármester                                              jegyző
Kihirdetési záradék:Kihirdetve:

                                                                                              

                                                                                   Dr. Voller Erika

                                                                                          jegyző 1. melléklet a 2/2015. (II.20.) sz. Önkormányzati rendelethez


KÉRELEM


rendkívüli települési támogatás megállapításáhozKérelmező neve: ...............................................................................................


Kérelmező születési neve: .................................................................................


Anyja neve: ......................................................................................................


Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................


Lakóhely: .........................................................................................................


Tartózkodási hely: ............................................................................................


Társadalombiztosítási Azonosító Jele:................................................................Kérelem indoka: ...............................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................


A kérelmező jövedelme: ................................Ft/hóAmennyiben releváns:


Az eltemetett hozzátartozó neve: .......................................................................


Rokoni kapcsolat: .............................................................................................


A haláleset ideje...............................................................................................


A temetés költségei:..........................................................................................
A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:


Név

Szül. hely, idő

TAJ száma

Jövedelem


Házastárs/élettársEgyéb rokonEgyéb rokonGyermekGyermek
Gyermek
Gyermek
Egyéb jövedelmek:.............................................................................................

Gyermektartásdíj: ………………………………...Ft

Családi pótlék: .............................................Ft


Együtt élők összes jövedelme: ...............................Ft (ügyintéző tölti ki)


Egy főre jutó jövedelem: ...................................Ft (ügyintéző tölti ki)


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az NAV -nál ellenőrizhető.

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.


Pusztamonostor, 20... ….............. hó …….. nap………………………………

Kérelmező

A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint amennyiben releváns az eredet temetési számlát, kórházi kezelésről szóló igazolást, tartós táppénz esetén orvosi igazolást.Pusztamonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdés származékos jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat saját költségvetése terhére az alábbi szociális ellátásokat biztosítja:

 1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 45. § (3) bekezdésében foglalt rendkívüli települési támogatást,
 2. az Sztv. 45. § (1) bekezdésben foglalt települési támogatást:

ba) hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételéhez,

bb) tankönyv vásárlásához,

bc) újszülöttek életkezdéséhez,[1]

bd) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

c) az Szt. 48. § (4) bekezdése alapján köztemetés költségei alóli mentességet.

(2) Az önkormányzat által nem kötelezően biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására csak abban az évben és időtartamban van lehetőség, melyben az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak.

2. §

(1) Az Önkormányzat az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére valamint jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel esetén a megtérítés kötelezésére vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át. [2]

(2) Az e rendeletben meghatározott ellátásokra irányuló kérelmeket írásban és az e célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalhoz, annak Kirendeltségi Irodája (a továbbiakban: Kirendeltség) útján kell benyújtani.


Települési támogatás hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételéhez

3. §[3]

(1) Az ingatlan használóját kérelem alapján hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételéhez nyújtott települési támogatás illeti meg, ha a kérelmező 70., illetve 85. életévét betöltötte és az ingatlan a lakóhelye, vagy tartózkodási helye.

(2) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni a kérelmező személyi igazolványának másolatát, háztartás tagjai jövedelemigazolását, lakcímigazolványának másolatát és a közszolgáltatási számlalevél másolatát.

(3) A támogatás megállapításának feltételei és összege:

 1. ha az ingatlan használója 70 éven felüli, egyedül élő és a havi rendszeres jövedelme a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg, az éves díj 100 %-a,
 2. ha az ingatlan használója 70 éven felüli, nem egyedül élő, és a vele közös háztartásban élő személy munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkezik, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, a díjkedvezmény az éves díj 100 %-a,
 3. ha az ingatlan használója 85 éven felüli, egyedül élő, akkor jövedelemre való tekintet nélkül az éves díj 100 %-a,
 4. ha az ingatlan használója 85 éven felüli, nem egyedül élő, és a vele közös háztartásban élő személy munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkezik, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át a díjkedvezmény az éves díj 100 %-a.

(4) A támogatást 1 év időtartamra megállapított díjfizetési kötelezettséghez kell biztosítani. A támogatást első alkalommal a kérelem benyújtását követően megállapított díjfizetési kötelezettséghez kell biztosítani. Díjfizetési hátralék esetén a kérelmet el kell utasítani. A díjhátralék megfizetése esetén a kérelem újból előterjeszthető.

(5) A támogatást közvetlenül a szolgáltató részére kell folyósítani. Ha ez nem lehetséges, úgy a fizetési kötelezettség teljesítését követően a támogatást a jogosultnak kell megfizetni a díjfizetés igazolását követő 8 napon belül.


Települési támogatás tankönyv vásárlásához

4. §

(1) A pusztamonostori állandó lakóhelyű, ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő 18. év alatti gyermek iskoláztatására kötelezett személy részére tanévenként tankönyvvásárlási támogatás biztosítható, ha a tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

(2) A tankönyvvásárlási támogatás összege a tankönyv költségek 50 %-a. A támogatás utólagos kifizetésű.

(3) A tankönyvvásárlási támogatás iránti kérelmet tankönyv számlák, illetve a postai befizetést igazoló szelvény becsatolásával együtt az adott tanév szeptember hónap harmincadik napjáig lehet benyújtani.

(4) A középiskola nappali tagozatán tanulók tankönyvvásárlási támogatás iránti kérelme mellé csatolni kell az iskolalátogatási igazolást is.


Települési támogatás újszülöttek életkezdéséhez[4]

4/A §

(1) Az önkormányzat az arra jogosultat, akinek lakóhelye, vagy tartózkodási helye Pusztamonostoron van, kérelmére egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban részesíti anyakönyvezett, újszülött gyermeke jogán.

(2) A támogatásra az a gyermekkel azonos bejelentett lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen Pusztamonostoron lakó, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, vagy gyám (a továbbiakban: szülő) jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét nem haladja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összege gyermekenként 50.000,- Ft. A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülő jogosult igénybe venni.

(4) A települési támogatás újszülöttek életkezdéséhez iránti kérelmet legkésőbb a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, a kérelmező lakcímkártyáját, és ha a kérelmező a gyermek nem vér szerinti szülője, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot.

Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez[5]

4/B §

(1) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatás a villanyáram, a víz- és a gázfogyasztás, és a szemétszállítás díjának kifizetéséhez állapítható meg.

(2) A támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, melyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A természetbeni támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

(3) A támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyszemélyes háztartás esetén 300%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(4) A támogatás esetében a lakás fenntartásának elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az Önkormányzat 450 Ft/m2 összegben határozza meg.

(5) A támogatás esetében elismert lakásnagyság

 1. ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2
 2. ha a háztartásban két személy lakik 45 m2
 3. ha a háztartásban három személy lakik 55 m2
 4. ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2
 5. ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(6) A támogatás egy hónapra jutó összege

 1. a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
 2. a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(7) Az (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3

J– 0,5xNYM

× 0,15

NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(8) A támogatás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell

 1. a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását, úgy mint: tulajdoni lap, használatba vételi engedély, adásvételi szerződés, bérleti szerződés (ennek hiányában a 4. melléklet szerinti nyilatkozat),
 2. az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását (a 4. melléklet szerint), amennyiben a tulajdonos nem a háztartás tagja,
 3. a háztartás tagjai lakcímigazolványának másolatát,
 4. gyermekét egyedül nevelő szülő esetén ennek igazolására a gyámhivatal, vagy bíróság által kibocsájtott dokumentumot,
 5. nem tanköteles korú gyermek esetén iskolalátogatási igazolást a tanulói jogviszony igazolására,
 6. a fogyasztónak, fogyasztási helynek az adatait tartalmazó szolgáltatói számlát.

(9) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre kell megállapítani. A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell azonban tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(10) Ha a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, vagy a haláleset hónapjára járó támogatás teljes összegben kerül folyósításra, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. Szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára járó támogatás teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, a változást követő hónapra járó támogatás az új szolgáltató részére kerül folyósításra.

(11) A támogatásra jogosult köteles a lakókörnyezete rendezettségét biztosítani. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körébe tartozik

 1. a jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület tisztán tartása, gyom- és lomtalanítása, rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése,
 2. az ingatlan előtti árok, járda (annak hiányában egy méter széles területsáv), járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, szemét- és gyommentesítése,
 3. az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása.

(12) Ha a támogatásra jogosult a (11) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a lakókörnyezet rendezettségének teljesítésére a megfelelő, de legalább nyolcnapos határidő kitűzésével és az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítani. Amennyiben a jogosult a kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a megállapított támogatást meg kell szüntetni. Ebben az esetben a támogatást megszüntető döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be támogatás iránti kérelmet.


Köztemetés költségei alóli mentesség

5. §

(1) A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személyt különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények:

 1. a kérelmező családjában egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, és vagyonnal nem rendelkezik,
 2. kórházi ápolással járó tartós táppénzes állomány,
 3. természeti csapás, elemi kár.

(3) A mentesség iránti kérelmet a Kirendeltség szociális ügyintézőjénél kell előterjeszteni, a fent felsorolt körülmények igazolásával, valamint az elhunyt halotti anyakönyvi kivonat másolatának becsatolásával. 


Rendkívüli települési támogatás

6. §

(1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíti azt a személyt, aki a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) Rendkívüli települési támogatás különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:

 1. betegség esetén,
 2. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
 3. gyermek iskoláztatásához,
 4. nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
 5. gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,
 6. gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szoruló esetén,
 7. egyéb létfenntartást veszélyeztető rendkívüli ok bekövetkezése esetén,
 8. haláleset miatt.

(3) [6] Rendkívüli települési támogatás a (2) bekezdés a)-g) pontjai szerinti esetekben akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg:

 1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 200 %-át,
 2. kiskorú gyermekeit egyedül nevelő szülő, és magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermeket nevelő család valamint egyedül élő esetén 250 %-át.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában megfogalmazott jogosultsági feltételt a kérelem benyújtásakor hitelt érdemlő módon – gyámhivatal vagy bíróság által kibocsájtott dokumentummal – magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermeket nevelő család esetén szakorvosi igazolással igazolni kell.[7]

(5) A rendkívüli települési támogatás összegét 2.000 - 30.000,- Ft között kell megállapítani.[8]

(6) A rendkívüli települési támogatás nyújtható készpénzben vagy természetben, melynek természetbeni formája lehet

 1. élelmiszer-csomag,
 2. gyógyszertámogatás,
 3. közüzemi számla vagy egy részének kifizetése,
 4. intézményi térítési díj vagy egy részének kifizetése.

(7) [9] A (2) bekezdés h) pontjában foglalt esetben a temetési költségek mérséklésére nyújtott támogatás abban az esetben adható, ha a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg:

 1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 250 %-át,
 2. kiskorú gyermekeit egyedül nevelő szülő és egyedül élő esetén 350 %-át.

(8) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt esetben nyújtott rendkívüli települési támogatás összege 20.000 Ft.[10]

(9) A (2) bekezdés h) pontja esetén a rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez be kell mutatni a temetés költségeiről szóló, a támogatást igénylő nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását. 

(9a)[11] Rendkívüli települési támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtási határideje:

 1. betegség esetén a betegség kezelésének megszűnését követő 30 nap,
 2. válsághelyzetben lévő várandós anya esetén a gyermek születésének napjáig,
 3. gyermek iskoláztatásához a tanítási év kezdetét megelőző hónap első napja és tanítási év végét megelőző hónap utolsó napja között,
 4. nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz a nevelésbe vétel időtartama alatt,
 5. gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz az ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel idejéig,
 6. gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szoruló esetén a hátrányos helyzet fennállásáig,
 7. egyéb létfenntartást veszélyeztető rendkívüli ok elhárultát követő 30 nap,
 8. haláleset esetén a hozzátartozó halálát követő második hónap utolsó napjáig.

(10) A létfenntartást súlyosan veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bekövetkezése esetén hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható a rendkívüli települési támogatás. A támogatás összege legfeljebb 100.000 Ft lehet.[12]

(11)[13] A létfenntartást súlyosan veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen:

 1. 3 hónapot meghaladó, rendszeres orvosi ellenőrzést, kezelést igénylő betegség,
 2. jelentős elemi kár bekövetkezte, ahol a kárösszeg a háztartás havi jövedelmének kétszeresét meghaladja,
 3. a vagyon elleni bűncselekmény áldozatává válás esete.

(12) Indokolt esetben a támogatást igénylő kötelezhető arra, hogy a rendkívüli települési támogatást a megállapító határozatban kijelölt családgondozó közreműködésével használja fel.

(13) A rendkívüli települési támogatást megállapító határozatban a kérelmező a támogatás iránti kérelemben előadott indokoknak megfelelő felhasználását igazoló számla, vagy egyéb igazolás utólagos, kézpénzfelvételt követő 15 napon belül történő bemutatására is kötelezhető.Eljárási rendelkezések

7. §

(1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet szóban vagy írásban

 1. a rendkívüli települési támogatás esetében az 1. melléklet szerinti,
 2. a települési támogatás újszülöttek életkezdéséhez esetén a 2. melléklet szerinti,
 3. a települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez esetén a 3. melléklet szerinti

formanyomtatvány kitöltésével, és a szükséges mellékletek becsatolásával a Kirendeltségénél kell benyújtani.[14]

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy saját és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja a következők szerint:

 1. a háztartás tagjainak számáról, illetve a kérelmező háztartásában tartott, jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermekek számáról,
 2. elvált, vagy külön élő szülők esetében a kérelmező háztartásában nevelt kiskorú gyermek elhelyezéséről,
 3. vagyoni helyzetéről a Rendelet l. melléklete szerint formában tett nyilatkozatával,
 4. A kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó rendszeres jövedelem igazolásaként:
 1. munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolást vagy bérjegyzéket,
 2. a szociális törvényben meghatározott rendszeres pénzellátás esetén az ellátást megállapító szerv határozatát és pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt,
 3. a fizetett, vagy kapott gyermektartásdíj esetén a jogerős ítélet vagy gyámhivatali egyezség másolatát, pénzintézeti számlakivonatot, csekkszelvényt,
 4. egyéb rendszeres ellátás esetén a megállapító szerv határozatát és pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt,
 5. nyugdíjszerű ellátásokról Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata vagy éves tájékoztatóját

kell a kérelemhez mellékletként csatolni.

 1. A nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát igazoló dokumentumként az állami adóhatóság igazolása, vállalkozás, cég igazolása, kérelmező nyilatkozata csatolandó mellékletként.

(3) Ha az Önkormányzat vagy a jegyző hivatalos tudomás vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az által lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

(4) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5. napjáig, nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a kifizetés a döntést követően azonnal történhet a házipénztárból.Átmeneti, vegyes és záró rendelkezések

8. §


(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 9/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatálybalépését követően rendelkezéseit - ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.Kelt: Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének

         2015. február 20. napján tartott ülésén.


                            Sári Ferenc                                                    Dr. Voller Erika

                           polgármester                                                           jegyző
Kihirdetési záradék: Kihirdetve ... 1. melléklet a 2/2015. (II.20.) Önkormányzati rendelethez


KÉRELEM


rendkívüli települési támogatás megállapításáhozKérelmező neve: ……………………………………………………………………….………..


Kérelmező születési neve: ………………………………………………………………………


Anyja neve: ………………………………………………………………...……………………


Születési helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………..……….


Lakóhely: ………………………………………………………………………………………..


Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………


Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………………..Kérelem indoka:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


A kérelmező jövedelme: ................................Ft/hóAmennyiben releváns:


Az eltemetett hozzátartozó neve: ……………………………………………………………….


Rokoni kapcsolat: ……………………………………………………………………………….


A haláleset ideje: ……………….……………………………………………………………….


A temetés költségei: ……………………………………………………………………………..A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:


Név

Szül. hely, idő

TAJ száma

Jövedelem


Házastárs/élettársEgyéb rokonEgyéb rokonGyermekGyermek
Gyermek
Gyermek
Egyéb jövedelmek: ……………………………….Ft

Gyermektartásdíj: ………………………………...Ft

Családi pótlék: .......................................................Ft


Együtt élők összes jövedelme: ...............................Ft (ügyintéző tölti ki)


Egy főre jutó jövedelem: ...................................Ft (ügyintéző tölti ki)


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az NAV -nál ellenőrizhető.

Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.


Pusztamonostor, 20….. ….............. hó …….. nap………………………………

Kérelmező


A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint amennyiben releváns az eredet temetési számlát, kórházi kezelésről szóló igazolást, tartós táppénz esetén orvosi igazolást.2. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez


KÉRELEM

települési támogatás újszülöttek életkezdéséhez

                                                          


 1. Alulírott kérem az újszülöttek életkezdéséhez kapcsolódó egyszeri települési támogatás megállapítását.


 1. Kérelmező szülő adatai:


Név: ............................................................................................................................................................

Születési név: ………..................................................................................................................................

Születési hely és idő:  …………………….……………………………………………………………….

Anyja neve: ……….……………………………………………………………………………………...

TAJ szám: …………………………………..… Adóazonosító jel:……………………………………...

Lakóhely: …………………………….…………………………………………………..........................

Lakóhely bejelentés ideje: …………………...…………………………………………………………...

Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………..........................

Tartózkodási hely bejelentés ideje: ……………………………………………………………………...

Életvitelszerűen a (bejelentett) lakóhelyemen élek: igen/ nem (a megfelelő válasz aláhúzandó)

Életvitelszerűen a (bejelentett) tartózkodási helyemen élek: igen/ nem (a megfelelő válasz aláhúzandó)

A támogatást (a megfelelő betűjel bekarikázandó)

 1. kézpénzes kifizetéssel kérem.
 2. folyószámlára utalással kérem a

……………………………………………………………………….számú számlaszámra.

3) A gyermek adatai, akire tekintettel a támogatást igényli:

Név:…………………………………..…………………………………………………………………...

Születési hely és idő:…………………..…..………………………………...............................................

TAJ szám: ………………………..…………… Adóazonosító jel:……………………..……………...

Születési anyakönyvi kivonat száma: …………………………………………………………………..

 1. A család1 jövedelmei:

Név

Hozzátartozói2 viszony a kérelmezővel

Jövedelem3 típusa

Összeg


1 Család:

Egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

2Közeli hozzátartozó:

 1. a házastárs, az élettárs,
 2. a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
 3. korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
 4. a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.

3 Jövedelem:

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.


A jövedelemről/jövedelmekről kiállított munkáltatói igazolás(oka)t a kérelemhez mellékelni kell !


 1. Nyilatkozatok


- Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

- Az általam közölt személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást megkaptam, és tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő személyes adatokat a szociális hatóság a kérelem elbírálása céljából jogosult kezelni, és a kezelésükhöz való hozzájárulást a hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése alapján vélelmezi.

- Tudomásul veszem, hogy a TAJ szám és az adóazonosító jel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 48-a alapján szükséges a támogatás megállapításához.

- Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, és ha a gyermeknek nem vér szerinti szülője vagyok, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását igazoló eredeti okiratot, a kérelemben szereplő adatok igazolására szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya), melyekről az ügyintéző másolatot készít, és azok a kérelem mellékletei lesznek.Kelt: Pusztamonostor, ………év………..………..hó……….nap 

                                                                                   ……………………………………….

                                                                                                kérelmező aláírása


3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethezKÉRELEM

települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

                                                          


Alulírott kérem a lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás megállapítását.


1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok


Neve:


Születési neve:


Anyja neve:


Születési hely, idő:


Lakóhelye:


Tartózkodási helye:


Társadalombiztosítási Azonosító Jele:


Állampolgársága:


Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén):


2. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………. fő


Kérelmező háztartásában élők személyi adatai

       Név                                    Születés helye, ideje            Anyja neve                 TAJ száma

1. _______________________  ____________________  _________________  _________________

2. _______________________  ____________________  _________________  _________________

3. _______________________  ____________________  _________________  _________________

4. _______________________  ____________________  _________________  _________________

5. _______________________  ____________________  _________________  _________________

6. _______________________  ____________________  _________________  _________________

7. _______________________  ____________________  _________________  _________________2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban:

 A jövedelem típusa

 Kérelmező

 Házastársa
(élettársa)

 A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem
A háztartásban egy főre jutó havi jövedelem: ………………………. Ft/hó.


3. Lakásviszonyok     A támogatással érintett lakás nagysága: …………. m2

A lakásban tartózkodás jogcíme: …………………………


4. Nyilatkozatok

A támogatás megállapítását az ingatlan fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások közül

a villanyáram-, a víz –, a gázfogyasztás, a szemétszállítás díj                      költségéhez kérem.

(megfelelő aláhúzandó)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek.

(megfelelő aláhúzandó)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Dátum: Pusztamonostor, ……………………………….                        _______________________                         ____________________________

                               kérelmező aláírása                                               a háztartás nagykorú tagjainak aláírása
Az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok:

Személyigazolvány, a háztartás tagjainak lakcímkártyája, jövedelemigazolása (munkaviszony esetén, az elmúlt hónap nettó átlagkeresetéről munkáltatói igazolás, vállalkozó, őstermelő esetén a NAV által kiállított igazolás az elmúlt évi jövedelemről, nyugdíjas esetén nyugdíjösszesítő, egyéb pénzbeli ellátás esetén igazolás, alkalmi munkavállaló esetén nyilatkozat), egyedül álló szülő esetén gyámhivatali, vagy bírósági dokumentum, nem tanköteles korú gyermek esetén a tanulói jogviszonyról igazolása, a lakás nagyság hitelt érdemlő igazolása (tulajdoni lap, használatba vételi engedély, adásvételi szerződés, bérleti szerződés, ennek hiányában a 4. melléklet szerinti nyilatkozat), közüzemi számla (mely tartalmazza a felhasználói azonosítókat).
4. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethezN y i l a t k o z a t


települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

iránti kérelmemhezAlulírott: ……………………………………. (születési hely, idő: ………………….……….……….; anyja neve: ……………..…………………….) Pusztamonostor, …………………………………….. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy az általam lakott lakás nagyságát hitelt érdemlően igazolni nem tudom.


Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a lakás nagysága: ……………. m2.Pusztamonostor, …………………………..
                                                                                        …………………………………………..

                                                                                                    aláírás


                                                                                        Szig.sz:………………………………….


                                                                                        Lakcím:…………………………………


HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

iránti kérelmem benyújtásához

Alulírottak

Név:.................................................................................. (szül. ideje, helye: ..............................

............................................; anyja neve: .....................................................................) és

házastársam

Név:.................................................................................. (szül. ideje, helye: ..............................

............................................; anyja neve: .....................................................................)

Pusztamonostor, ...................................................... szám alatti lakosok büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozzuk, hogy a Pusztamonostor, ...................................................... szám alatti lakás a tulajdonunkban van.


Nyilatkozom/unk továbbá, hogy az elkövetkezendő egy évben nem áll szándékomban/unkban a fenti lakásra települési támogatás iránti kérelmet benyújtani.

Tudomásul veszem/veszük, hogy a támogatást a lakás jelenlegi tényleges lakói igénylik.


Nyilatkozatomat/unkat a .............................................................. nevű igénylő települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez iránti kérelmének benyújtásához teszem/tesszük.
Pusztamonostor, .................................................----------------------------------------------------

aláírás


                                                                                        Szig.sz:………………………………….


                                                                                        Lakcím:…………………………………
Támogatás formái:   


Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás:

a) ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 14.250,- Ft alatt van, akkor a m2 szorzat 30 %-át kell megállapítani támogatásként

b) 14.250 Ft – 71.250,- FtHivatal tölti ki!


A háztartásban élők száma: …………………………….


A háztartás összes jövedelme: ……………………….…


Egy főre jutó jövedelem: ………………………………….


Elismerhető lakás nagysága: ……………m2 x 450 Ft = ……………………Ft

       (lakásfenntartás elismert havi költsége)


Egy fogyasztási egységre jutó jöv: …………………..-14.250 Ft x 0.15 = …………

                                                                       28.500 Ft


0.3 - ………….=……….x (elismert lakásköltség) ………….Ft = …………….


Támogatás összege havi: ……………….


Támogatás indul: ………………………….


A támogatás utalása: ……………………………………………………


Fogyasztó/ vevő azonosító: ……………………………………………………


Felhasználó azonosító: ……………………………………………………


Elismert lakásnagyság:          egy személy: 34 m2

                                               két személy:   45 m2

                                               három szem.: 55 m2

                                                               négy szem:     65 m2 (ezt követően minden további személy

                                                                                  után 5-5 m2)
[1]

Kiegészítette: 9/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. szeptember 10-től.

[2]

Módosította: 11/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. december 1-től.

[3]

Módosította: 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. január 28-tól.

[4]

Kiegészítette: 9/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2015. szeptember 10-től.

[5]

Kiegészítette: 9/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2015. szeptember 10-től.

[6]

Módosította: 11/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. december 1-től.

[7]

Módosította: 9/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2015. szeptember 10-től.

[8]

Módosította: 9/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2015. szeptember 10-től.

[9]

Módosította: 11/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. december 1-től.

[10]

Módosította: 11/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. december 1-től.

[11]

Kiegészítette: 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. január 28-tól.

[12]

Módosította: 11/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. december 1-től.

[13]

Módosította: 11/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. december 1-től.

[14]

Módosította: 9/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2015. szeptember 10-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!