nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017(II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-01 - 2017-11-30
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017(II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. §

(1)       A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

  1.  409.583.750.- Ft költségvetési bevétellel,
  2.  459.350.123.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
  3. 49.766.373.- Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 46.616.383.- Ft működési célú,  3.149.990.- Ft felhalmozási célú.


(2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5)   A működési és felhalmozási hiány finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. §

 (1)  Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1. -9.3.3 mellékletek szerint határozza meg.

            4. §

A Képviselő-testület a kiadások között a költségvetési egyenlegre tekintettel sem általános, sem céltartalékot nem állapít meg. 

5. §

(1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg
nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át.
Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(2)   A költségvetési szerv vezetője a 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.

(3)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. §

(1)   Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

7. §

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 17/2014.(II.27.)KT határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

8. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal útján, a 117/2013.(XII.19.)KT  határozattal  elfogadott  2014-2018.  Ellenőrzési Stratégiai Terv és a 118/2016.(XI.24.)KT határozattal elfogadott 2017. évi Belső Ellenőrzési Terv alapján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1- től kell alkalmazni.


                     Kovács Gábor sk.                                     Dr. Tóth Rita sk.

                                             Polgármester                                                Jegyző


Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet  12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2017. február 28. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2017. február 28.

                                                                                                              Dr. Tóth Rita sk.

                                                                                                                       Jegyző


1.1sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

202 410 912

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 544 730

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

42 935 570

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

68 286 914

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 097 600

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 546 098

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

128 381 816

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

128 381 816

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

45 267 167

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 379 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

28 888 167

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

7 800 000

4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, közig.bírság, szabs.)

400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

20 643 855

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 810 440

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 755 900

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 000 000

5.5.

Ellátási díjak

8 556 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 501 015

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

20 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 080 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 080 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

409 583 750

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

49 766 373

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

49 766 373

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

49 766 373

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

459 350 123

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2017. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

396 973 570

1.1.

Személyi  juttatások

227 654 725

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 087 864

1.3.

Dologi  kiadások

106 286 281

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 144 700

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések

1 800 000

1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 964 700

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

380 000

1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

62 376 553

2.1.

Beruházások

44 177 553

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások

18 199 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

459 350 123

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

459 350 123
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-49 766 373

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

49 766 3731.2sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

202 410 912

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 544 730

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

42 935 570

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

68 286 914

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 097 600

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 546 098

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

128 381 816

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

128 381 816

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

45 267 167

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 379 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

28 888 167

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

7 800 000

4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, közig.bírság,szabs.)

400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

20 643 855

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 810 440

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 755 900

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 000 000

5.5.

Ellátási díjak

8 556 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 501 015

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

20 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 080 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 080 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

409 583 750

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

49 766 373

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

49 766 373

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

49 766 373

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

459 350 123

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2017. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

396 973 570

1.1.

Személyi  juttatások

227 654 725

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 087 864

1.3.

Dologi  kiadások

106 286 281

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 144 700

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések

1 800 000

1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 964 700

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

380 000

1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

62 376 553

2.1.

Beruházások

44 177 553

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások

18 199 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

459 350 123

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

459 350 123
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-49 766 373

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)

49 766 3731.3sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)


4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó


4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,közig.bírság, szabs.)


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

910 990

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

910 990

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

910 990

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

910 990

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2017. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

910 990

1.1.

Személyi  juttatások

480 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

96 840

1.3.

Dologi  kiadások

334 150

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

910 990

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

910 990
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)
1.4sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2017. évi előirányzat


A

B

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

3 500 000

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

3 500 000

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 300 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 300 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

7 800 000

4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, közig.bírság, szabs.)

400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

12 600 000

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

12 600 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2017. évi előirányzat


A

B

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

12 600 000

1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 800 000

1.3.

Dologi  kiadások

4 800 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

   - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

12 600 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

12 600 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)


2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)
2.1sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban!

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2017. évi előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

A

B

C

D

Önkormányzatok működési támogatásai

192 460 516

Személyi juttatások

227 654 725

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

128 381 816

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

37 087 864

2.-ból EU-s támogatás


Dologi kiadások

106 286 281

Közhatalmi bevételek

7 800 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 800 000

Működési bevételek

20 634 855

Egyéb működési célú kiadások

11 144 700

Működési célú átvett pénzeszközök

1 080 000

Tartalékok


6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

350 357 187

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

396 973 570

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

46 616 383

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


   Költségvetési maradvány igénybevétele

46 616 383

Likviditási célú hitelek törlesztése


   Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


   Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


   Egyéb belső finanszírozási bevételek


Kölcsön törlesztése


Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


   Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


   Értékpapírok bevételei


Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


Váltóbevételek


Váltókiadások


Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

46 616 383

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)


BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

396 973 570

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

396 973 570

Költségvetési hiány:

46 616 383

Költségvetési többlet:

-

Bruttó  hiány:

-

Bruttó  többlet:

-2.2sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban!

Bevételek


Kiadások


Megnevezés

2017. évi előirányzat

Megnevezés

2017. évi előirányzat

A

B

C

D

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

28 888 167

Beruházások

44 177 553

1.-ből EU-s támogatás


1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


Felhalmozási bevételek

20 379 000

Felújítások

18 199 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele


3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)


Egyéb felhalmozási kiadások


Egyéb felhalmozási célú bevételek

9 959 396

Tartalékok


Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

59 226 563

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

62 376 553

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

3 149 990

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Költségvetési maradvány igénybevétele

3 149 990

Hitelek törlesztése


Vállalkozási maradvány igénybevétele


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Betét visszavonásából származó bevétel


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Értékpapír értékesítése


Kölcsön törlesztése


Egyéb belső finanszírozási bevételek


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása


Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése


Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Pénzügyi lízing kiadásai


Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

3 149 990

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

62 376 553

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

62 376 553

Költségvetési hiány:

3 149 990

Költségvetési többlet:

-

Bruttó  hiány:

-

Bruttó  többlet:

-3 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Járdánháza Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2018.

2019.

2020.


A

B

C

D

E

1.

                                -     

2.

                                -     

3.

                                -     

4.

                                -     

5.

                                -     

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

                                -     

                                -     

                                -     

                                -     


                                                                                               Nemleges!4 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Járdánháza Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításáhozForintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2017. évi előirányzat


A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

                 3 400 000   

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

                 4 500 000   

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

                              -     

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

                 4 000 000   

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

                    300 000   

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

                              -     

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

               12 200 000   

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.5 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Járdánháza Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljaiForintban!

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása


A

B

1.2.3.4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

                                             -     


                                                                                               Nem releváns!6 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként


Forintban!

Beruházás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás   2016. XII. 31-ig

2017. évi előirányzat

2017. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó beszerzés

30 693 563

2017.


30 693 563


Gépbeszerzés

6 000 000

2017.


6 000 000


Laptop és nyomtató,windows  beszerzés

334 000

2017.


334 000


Ingatlan vásárlás

4 000 000

2017.


4 000 000


ASP-KÖVOP-VEKOP eszközbeszerzés

3 149 990

2017.


3 149 990
ÖSSZESEN:

44 177 55344 177 553
7 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként


Forintban!

Felújítás  megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás   2016. XII. 31-ig

2017. évi előirányzat

2017. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Vis maior támogatásból a Gyepes úti ravatalozó felújítása

18 199 000

2017


18 199 000


ÖSSZESEN:

18 199 00018 199 000
8 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez


EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

2017.

2018.

2018. után

Összesen

Saját erő
0

- saját erőből központi támogatás
0

EU-s forrás
0

Társfinanszírozás
0

Hitel
0

Egyéb forrás
0

0

Források összesen:

0

0

0

0


Kiadások, költségek

2017.

2018.

2018. után

Összesen

Személyi jellegű
0

Beruházások, beszerzések
0

Szolgáltatások igénybe vétele
0

Adminisztratív költségek
0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

2017.

2018.

2018. után

Összesen

Saját erő
0

- saját erőből központi támogatás
0

EU-s forrás
0

Társfinanszírozás
0

Hitel
0

Egyéb forrás
0

0

Források összesen:

0

0

0

0


Kiadások, költségek

2017.

2018.

2018. után

Összesen

Személyi jellegű
0

Beruházások, beszerzések
0

Szolgáltatások igénybe vétele
0

Adminisztratív költségek
0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat


Támogatott neve

Hozzájárulás  (Ft)

Összesen:

0


                                                                                   Nem releváns!9.1 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

202 410 912

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 544 730

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

42 935 570

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

68 286 914

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 097 600

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 546 098

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

124 571 650

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

124 571 650

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

45 267 167

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 379 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

28 888 167

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

7 800 000

4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek ( pótlék,közig.bírság,szabs.)

400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

20 643 855

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 810 440

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 755 900

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 000 000

5.5.

Ellátási díjak

8 556 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 501 015

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

20 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 080 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 080 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

405 773 584

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

47 963 257

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

47 963 257

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

47 963 257

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

453 736 841

Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

304 549 045

1.1.

Személyi  juttatások

164 730 600

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 397 655

1.3.

Dologi  kiadások

99 076 090

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 344 700

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 964 700

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

380 000

1.18.

Tartalékok


1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

     - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

62 376 553

2.1.

Beruházások

44 177 553

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások

18 199 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

366 925 598

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

86 811 243

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

86 811 243

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

86 811 243

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

453 736 841
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


1389.1.1 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

202 410 912

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

64 544 730

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

42 935 570

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

68 286 914

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 097 600

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

24 546 098

1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

124 571 650

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

124 571 650

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

45 267 167

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 379 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

28 888 167

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

7 800 000

4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek ( pótlék,közig.bírság,szabs.)

400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

20 643 855

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 810 440

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 755 900

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 000 000

5.5.

Ellátási díjak

8 556 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 501 015

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

20 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb működési bevételek


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése

4 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 080 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 080 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

405 773 584

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

47 963 257

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

47 963 257

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

47 963 257

   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

453 736 841

Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

304 549 045

1.1.

Személyi  juttatások

164 730 600

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 397 655

1.3.

Dologi  kiadások

99 076 090

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 344 700

1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 964 700

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

380 000

1.18.

Tartalékok


1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

     - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

62 376 553

2.1.

Beruházások

44 177 553

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások

18 199 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

366 925 598

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

86 811 243

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

86 811 243

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

86 811 243

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

453 736 841
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


1389.1.2 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)


4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója


4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó


4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek ( pótlék,közig.bírság,szabs.)


5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

910 990

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

910 990

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb közhatalmi bevételek ( pótlék,közig.bírság,szabs.)


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

910 990

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

910 990

Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

910 990

1.1.

Személyi  juttatások

480 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

96 840

1.3.

Dologi  kiadások

334 150

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

     - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

910 990

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Központi, irányító szervi támogatás


6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

910 990
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.3 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

04Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása


1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások


1.6.

Elszámolásból származó bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei


2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás


3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések


3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése


3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei


3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás


4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

7 800 000

4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó


4.3.

Iparűzési adó


4.4.

Talajterhelési díj


4.5.

Gépjárműadó

3 400 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók


4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek ( pótlék,közig.bírság,szabs.)

400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)


5.1.

Készletértékesítés ellenértéke


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke


5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


5.4.

Tulajdonosi bevételek


5.5.

Ellátási díjak


5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése


5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek


5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


5.11.

Egyéb közhatalmi bevételek ( pótlék,közig.bírság,szabs.)


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése


6.2.

Ingatlanok értékesítése


6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.4.

Részesedések értékesítése


6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek


7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz


7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz


8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)


9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7 800 000

 10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól


10.3.

    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele


   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása


    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)


12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele


    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése


13.3.

Betétek megszüntetése


    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése


    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása


    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele


    15.

Váltóbevételek


   16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


   17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)


   18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

7 800 000

Kiadások


1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

7 800 000

1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások

7 800 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5

Egyéb működési célú kiadások


1.6.

 az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések


1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések


1.8.

   - Elvonások és befizetések


1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre


1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások


1.16.

   - Kamattámogatások


1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre


1.18.

Tartalékok


1.19.

 az 1.18-ból: - Általános tartalék


1.20.

     - Céltartalék


2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)


2.1.

Beruházások


2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás


2.3.

Felújítások


2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás


2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások


2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre


2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre


2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre


2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre


2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre


2.12.

   - Lakástámogatás


2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre


3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

7 800 000

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése


5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)


5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása


5.3.

Kincstárjegyek beváltása


5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása


5.5.

Belföldi kötvények beváltása


5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása


6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása


6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése


6.3.

Központi, irányító szervi támogatás


6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése


6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai


7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)


7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása


7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása


7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek


7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek


8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek


9.

Váltókiadások


10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

7 800 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás
Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

3 810 166

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 810 166

2.4.

  2.3-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)


4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.4.

  4.3.-ból EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 810 166

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

43 875 673

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

43 875 673

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

47 685 839
Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

47 685 839

1.1.

Személyi  juttatások

31 864 425

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 733 600

1.3.

Dologi  kiadások

2 287 814

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 800 000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

47 685 839
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


09.2.1 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

3 810 166

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 810 166

2.4.

  2.3-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)


4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.4.

  4.3.-ból EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 810 166

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

43 875 673

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

43 875 673

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

47 685 839
Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

47 685 839

1.1.

Személyi  juttatások

31 864 425

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 733 600

1.3.

Dologi  kiadások

2 287 814

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 800 000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

47 685 839
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


09.2.2 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)


4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.4.

  4.3.-ból EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)


10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
                                                                                                                      Nem releváns!9.2.3 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

03Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 300 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 300 000

2.4.

  2.3-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)


4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.4.

  4.3.-ból EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 300 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

3 500 000

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

3 500 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

4 800 000
Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

4 800 000

1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 800 000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

4 800 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás
Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3.-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

44 738 686

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 803 116

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

42 935 570

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

44 738 686
Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

44 738 686

1.1.

Személyi  juttatások

31 059 700

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 956 609

1.3.

Dologi  kiadások

4 922 377

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1 800 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

44 738 686
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0
9.3.1 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3.-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

44 738 686

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 803 116

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

42 935 570

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

44 738 686
Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

44 738 686

1.1.

Személyi  juttatások

31 059 700

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 956 609

1.3.

Dologi  kiadások

4 922 377

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1 800 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

44 738 686
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)


9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


09.3.2 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

02Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3.-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)


10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
                                                                                                                      Nem releváns!9.3.3 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Járdánházi Óvoda

03

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

03Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat


A

B


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke


1.2.

Szolgáltatások ellenértéke


1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke


1.4.

Tulajdonosi bevételek


1.5.

Ellátási díjak


1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó


1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése


1.8.

Kamatbevételek


1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei


1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


1.11.

Egyéb működési bevételek


2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei


2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.4.

  2.3.-ból EU támogatás


3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről


4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


4.3.

  4.2.-ből EU-s támogatás


5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése


5.2.

Ingatlanok értékesítése


5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése


6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele


9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele


9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)


10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)


1.1.

Személyi  juttatások


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


1.3.

Dologi  kiadások


1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.5.

Egyéb működési célú kiadások


2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások


2.2.

Felújítások


2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások


2.4.

 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása


3.

Finanszírozási kiadások


4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
                                                                                                                      Nem releváns!


10 sz. melléklet az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve: Járdánháza Község Önkormányzata
Költségvetési szerv számlaszáma:

55400118-16910276

Éves eredeti kiadási előirányzat: 459.350.123.-Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1.973.777.-Ft


Forintban!

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások


2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás


3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás


4.

TB alapokkal szembeni tartozás


5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé5 933 420


5 933 420

6.

Egyéb tartozásállomány

2 677 648

1 020 711

953 066


4 651 425

7.

Összesen:

2 677 648

1 020 711

6 886 486


10 584 845Járdánháza, 2017. február 22.


                                                                       ………………………………………..

                                                                       költségvetési szerv vezetője

1 sz. tájékoztató az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázatForintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2015. évi tény

2016. évi várható

2017. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

170 023 000

 170 959 436

202 410 912

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

53 603 000

 62 328 255

64 544 730

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

40 012 000

 43 547 777

42 935 570

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

58 240 000

 58 319 455

68 286 914

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 136 000

 2 115 840

2 097 600

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

16 032 000

 4 648 109

24 546 098

1.6.

Elszámolásból származó bevételek
2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

343 982 000

 278 070 846

128 381 816

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei
2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

343 982 000

 278 070 846

128 381 816

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás
3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 177 000

 22 566 963

45 267 167

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2 978 000


16 379 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

12 199 000

 22 566 963

28 888 167

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás
4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

9 933 000

 7 050 499

7 800 000

4.1.

Építményadó, magánszemélyek kommunális adója

4 956 000

 3 556 817

4 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó

379 0004.4.

Talajterhelési díj
4.5.

Gépjárműadó

2 822 000

 2 733 392

3 400 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 776 000

 760 290

400 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

23 067 000

 19 976 314

20 643 855

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

59 000

 1 313 743


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

6 574 000

 4 661 871

4 810 440

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

131 000


2 755 900

5.4.

Tulajdonosi bevételek1 000 000

5.5.

Ellátási díjak

10 271 000

 8 479 705

8 556 500

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 534 000

 2 866 319

3 501 015

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 000


20 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés


 2 582 148


5.11.

Egyéb működési bevételek

2 493 000

 72 528


6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

2 152 000

 1 066 000

4 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése
6.2.

Ingatlanok értékesítése

1 640 000

 1 066 000

4 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

512 0006.4.

Részesedések értékesítése
6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

800 000

 1 150 000

1 080 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

800 000

 1 150 000

1 080 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
   9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

565 134 000

 500 840 058

409 583 750

   10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)

3 350 000

 123 888 854


10.1.

Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.

Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

3 350 000

 123 888 854


10.3.

   Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
   11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
    12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

31 566 000

 41 584 000

49 766 373

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

31 566 000

 41 584 000

49 766 373

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
    13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

5 365 000

 6 353 451


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 365 000

 6 353 451


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.

Betétek megszüntetése
    14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
    14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
    14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
    14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
    15.

Váltóbevételek
    16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
    17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

40 281 000

 171 826 305

49 766 373

    18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

605 415 000

 672 666 343

459 350 123


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatForintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2015. évi tény

2016. évi várható

2017. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

530 174 000

473 966 784

396 973 570

1.1.

Személyi  juttatások

310 785 000

270 300 787

227 654 725

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

53 797 000

47 083 343

37 087 864

1.3.

Dologi  kiadások

124 863 000

132 791 841

106 286 281

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

31 568 000

14 509 514

14 800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 161 000

 9 281 299

11 144 700

1.6.

 - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.

   - Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.

   - Elvonások és befizetések


 3 497 897

1 800 000

1.9.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.

   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.

   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 461 000

 4 797 102

8 964 700

1.13.

   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.

   - Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.

   - Kamattámogatások
1.17.

   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

705 000

 986 300

380 000

1.18.

Tartalékok
1.19.

 - az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.

   - Céltartalék
2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

23 724 000

 22 726 617

62 376 553

2.1.

Beruházások

23 724 000

 22 726 617

44 177 553

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.

Felújítások18 199 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.

2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.

   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.

   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.

   - Lakástámogatás
2.13.

   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

553 898 000

496 693 401

459 350 123

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

3 350 000

 123 888 854


4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

3 350 000

 123 888 854


4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.

Kincstárjegyek beváltása
5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.

Belföldi kötvények beváltása
5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

5 462 000

 5 364 633


6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 462 000

 5 364 633


6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai
7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.

Váltókiadások
10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 812 000

 129 253 487


11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

562 710 000

625 946 888

459 350 1232 sz. tájékoztató az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
 éve

2017 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2017.

2018.

2019.

2019.
 után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.

............................
3.

............................
4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.

............................
6.

............................
7.

Beruházási kiadások beruházásonként
8.

............................
9.

Felújítási kiadások felújításonként
10.

............................
11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.

............................
Összesen (1+4+7+9+11)

                                                                                                                      Nem releváns!


3 sz. tájékoztató az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

-

-

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

-

-

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

-

-

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

-

-

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

4 000 000

520 000

6.

-ebből:            Építményadó

-

-

7.

Telekadó

-

-

9.

Magánszemélyek kommunális adója

4 000 000

520 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

-

-

11.

Idegenforgalmi adó épület után

-

-

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

-

-

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

3 400 000

152 910

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

-

-

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

-

-

16.

Egyéb kedvezmény

-

-

17.

Egyéb kölcsön elengedése

-

-

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Összesen:

7 400 000

672 910
4 sz. tájékoztató az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez


Előirányzat-felhasználási terv
2017. évreForintban!

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

16 867 576

16 867 576

16 867 576

16 867 576

16 867 576

16 867 576

16 867 576

16 867 576

16 867 576

16 867 576

16 867 576

16 867 576

202 410 912

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

10 698 485

10 698 485

10 698 485

10 698 485

10 698 485

10 698 485

10 698 485

10 698 485

10 698 485

10 698 485

10 698 485

10 698 481

128 381 816

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
2 000 000

16 379 000

888 167


4 000 000

16 379 000

5 000 000


621 000

45 267 167

5.

Közhatalmi bevételek3 500 000

200 000


40 000

100 000

60 000

3 700 000


100 000

100 000

7 800 000

6.

Működési bevételek

1 205 000

1 720 320

2 020 125

1 620 320

1 720 320

1 720 320

1 700 000

1 890 000

1 720 320

1 685 000

1 752 000

1 890 130

20 643 855

7.

Felhalmozási bevételek


4 000 0004 000 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök270 000
270 000540 0001 080 000

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


10.

Finanszírozási bevételek


25 757 824

24 008 549


49 766 373

11.

Bevételek összesen:

28 771 061

55 044 205

57 364 735

31 386 381

45 665 381

34 214 548

29 636 061

33 516 061

49 365 381

34 791 061

29 418 061

30 177 187

459 350 123

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

17 971 225

18 971 227

19 971 225

18 971 220

18 971 000

18 971 300

18 971 227

18 971 225

18 971 225

18 971 225

18 971 225

18 971 401

227 654 725

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 890 655

3 090 655

3 290 864

3 090 655

3 090 655

3 090 600

3 090 580

3 090 655

3 090 655

3 090 655

3 090 655

3 090 580

37 087 864

15.

Dologi  kiadások

7 000 000

8 857 190

9 057 000

8 600 000

9 250 000

10 250 000

8 600 000

11 000 000

8 500 000

7 500 000

10 000 000

7 672 091

106 286 281

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

500 000

1 000 000

800 000

1 200 000

800 000

2 000 000

1 200 000

850 000

1 800 000

1 150 000

3 000 000

14 800 000

17.

 Egyéb működési célú kiadások


3 500 000

150 000


4 200 000


1 600 0001 694 70011 144 700

18.

Beruházások


300 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

8 535 000

4 253 000

3 089 553

4 500 000

2 500 000

6 500 000

2 500 000

44 177 553

19.

Felújítások

6 199 000


12 000 000


18 199 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások


21.

Finanszírozási kiadások


22.

Kiadások összesen:

28 361 880

35 219 072

39 469 089

35 461 875

44 910 655

41 646 900

50 514 807

37 351 433

35 911 880

35 556 580

39 711 880

35 234 072

459 350 123

23.

Egyenleg

409 181

19 825 133

17 895 646

-4 075 494

754 726

-7 432 352

-20 878 746

-3 835 372

13 453 501

-765 519

-10 293 819

-5 056 885


5 sz. tájékoztató az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként


adatok forintban

Jogcím

2017. évi támogatás összesen

A

B

I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján

37 143 800

Bérkompenzáció

25 654

I.1.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

11 512 983

I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

20 400

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

9 841 893

II.1. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

42 935 570

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

28 345 000

III.3.c. Szociális étkeztetés

8 857 600

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

18 882 694

III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

8 701 620

IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 097 600

Összesen:

174 364 814
6 sz. tájékoztató az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokrólForintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Járdánházai Polgárőr Egyesület

működési cél

150 000

2.

Nyugdíjas Egyesület

működési cél

150 000

3.

Ózdi Mozgáskorlátozott Egyesület

működési cél

20 000

4.

Arany János Tehetséggondozó Pályázat

működési cél

20 000

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:


340 000


                                                                                                                      Nem kötelező!7 sz. tájékoztató az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázatForintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2018. évi

2019. évi

2020. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

203 010 000

204 050 000

205 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 000 000

115 000 000

110 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

16 800 000

18 000 000

20 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

8 100 000

8 100 000

8 100 000

4.1.

Építményadó

4 200 000

4 200 000

4 200 000

4.2.

Idegenforgalmi adó
4.3.

Iparűzési adó
4.4.

Talajterhelési díj
4.5.

Gépjárműadó

3 500 000

3 500 000

3 500 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

400 000

400 000

400 000

5.

Működési bevételek

21 000 000

22 000 000

22 500 000

6.

Felhalmozási bevételek

1 000 000

1 080 000

1 100 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

1 000 000

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

368 910 000

369 230 000

367 700 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 000 000

35 000 000

35 000 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

403 910 000

404 230 000

402 700 000


K I A D Á S O K

2. sz. táblázatForintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2018. évi

2019. évi

2020. évi

A

B

C

D

E

1.

   Működési költségvetés kiadásai

387 000 000

386 230 000

382 700 000

2.

   Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

16 910 000

18 000 000

20 000 000

2.1.

Beruházások

16 910 000

18 000 000

20 000 000

2.2.

Felújítások
2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások
3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

403 910 000

404 230 000

402 700 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

403 910 000

404 230 000

402 700 000Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!