nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-02 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
a „Települési Talentum” ösztöndíj megalapításáról, a 14. életévüket betöltött tanulók támogatásáról

Lovászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

a „Települési Talentum” ösztöndíj megalapításáról,

a 14. életévüket betöltött tanulók támogatásáról


Lovászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. § A rendelet célja a 2. §-ban meghatározott tehetséges diákok tanulmányainak támogatása.   


2. § (1) Az ösztöndíjban az a kimagasló tanulmányi eredményt elérő, 14. életévét betöltött, de 25. életévét még be nem töltött magyar állampolgár részesíthető, aki Lovászi községben lakóhellyel (állandó lakcímmel) rendelkezik, és

 1. középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója vagy
 2. államilag elismert magyar felsőoktatási intézményben első képzésben résztvevő, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgató.

(2) Kimagasló a tanulmányi eredmény, ha a tanuló vagy hallgató által benyújtott, tanulmányi eredményt tanúsító bizonyítvány vagy dokumentum szerint a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félév tanulmányi eredményének kerekítés nélküli számtani átlaga 3,5 vagy afeletti és

 1. országos tanulmányi versenyen helyezést ért el, vagy
 2. bármely kiemelkedő kulturális tevékenységben való részvételét igazolja, vagy
 3. sportteljesítményét, sportversenyen való részvételét igazolja, vagy
 4. tudományos publikációval rendelkezik, vagy
 5. a település közösségi életében tevékenyen részt vállal,
 6. más kiemelkedő tevékenységben részt vesz.


3. § (1) Az ösztöndíj elnevezése: „Települési Talentum” tanulmányi ösztöndíj.

(2) Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra (szeptembertől júniusig) szól, folyósítására egy összegben, adott év december 15. napjáig kerül sor. A folyósítás a pályázó által megadott bankszámlára, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, úgy készpénzben történik.

(3) Az ösztöndíj maximum összege bruttó 150.000 Ft/fő/év, melynek pénzügyi fedezetére az önkormányzat az éves költségvetésében biztosít keretösszeget.

(4) Amennyiben az éves költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg nem nyújt fedezetet valamennyi pályázó támogatására, az igazolt tanulmányi átlag szerint kialakult sorrend alapján a legjobb tanulmányi átlaggal rendelkezők részesülnek támogatásban. Azonos tanulmányi átlaggal rendelkező pályázók esetében a sorrend kialakítása a pályázat benyújtásának időpontja alapján történik.


4. § (1) Az ösztöndíj pályázat alapján nyerhető el. Az önkormányzat a pályázatot minden év június 30. napjáig meghirdeti.

(2) A pályázat tartalmi elemei:

 1. a rendelet 1. melléklete szerinti pályázati adatlap,
 2. a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata,
 3. középiskolai tanuló és felsőoktatási intézmény hallgatója esetében a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya,
 4. a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata.
 5. 2. § (2) bekezdésének igazolása (elismerő oklevél, vagy iskola vezetőjének igazolása) A település közösségi életében való tevékeny részvállalásról civil szervezet, helyi intézmény nyilatkozata a pontos tevékenység meghatározásával.

(3) A pályázat Lovászi Község Önkormányzatának címezve postai úton vagy személyesen nyújtható be a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalba.

(4) A pályázat benyújtásának határideje minden év szeptember 30. napja. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, határidőben beérkezettnek kell tekinteni a következő munkanapon beérkezett pályázatot is.

(5) Az ösztöndíj odaítéléséről a képviselő-testület dönt, minden év október 31-éig.

(6) A pályázat formailag érvénytelen, ha annak a 4. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeiből valamelyik hiányzik. A pályázat tartalma alapján érvénytelen, ha a pályázó nem felel meg a rendelet 2. §-ban foglalt követelményeknek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

(8) Nem részesülhet támogatásban az:

 1. akinek a pályázata formailag vagy tartalma alapján érvénytelen,
 2. akinek a pályázata határidőn túl érkezett be,
 3. aki az önkormányzattól Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjban részesül.

(9) Az ösztöndíjat elnyerőkkel az önkormányzat minden év október 31. napjáig megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza a juttatások részletes feltételeit és elszámolásának rendjét, az adatokban bekövetkező változás bejelentésének kötelezettségét is.


5. § (1) Ha a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonya szünetel vagy megszűnik, annak időpontjától az ösztöndíj folyósítása megszűnik.

(2) Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a tanuló vagy hallgató, aki évközben tanulmányait megszakítja, a félévét halasztja vagy a félévét eredménytelenül fejezi be.

(3) A tanuló vagy hallgató a (2) bekezdésben meghatározott tényt 8 napon belül köteles a polgármesternek bejelenteni, aki intézkedik a (2) bekezdésben meghatározott tény bekövetkeztétől az ösztöndíj folyósításának megszüntetéséről és a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetéséről.

(4) Az ösztöndíjat jogosulatlanul igénybe vevő köteles annak összegét az önkormányzat számára visszafizetni.

(5) A képviselő-testület eltekinthet a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésétől, ha az igénybevevő bizonyítja, hogy tanulmányainak megszakítása önhibáján kívüli okból történt.


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Lovászi, 2018. május 31.


                         dr. Novák Anett                                                   Léránt Ferenc

                                 jegyző                                                            polgármester


Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Lovászi, 2018. június 1.


                                                                                           dr. Novák Anett

                                                                                                  jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
16.84 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!