nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014(IX.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-17 -tól
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014(IX.16.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szablyairól

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2014.(IX.16.)önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól


Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 3.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


                                        1. Általános és értelmező rendelkezések

                                                                       1. §

(1) A rendelet hatálya Járdánháza község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Járdánháza község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott terület.

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.


                                 2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

                                                                        3. §

(1) Járdánháza község közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(2) Nem kell elnevezni az utcák és épületek közötti szerviz utakat, a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat.

(3)Az újonnan létesített közterület nevét a közterület létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(5) Az elágazó,több ágú utcákat áganként kell elnevezni.

(6) Meglévő közterületnevet az új elnevezéseknél nem lehet felhasználni.


                                                                        4. §

(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Járdánháza község  történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és a közérthetőségre.

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3) Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá az elnevezésnél figyelemmel kell lenni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX .törvény 14.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.


                                                                       5. §

(1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

     a) a polgármester,

     b)a képviselő-testület bizottsága,

     c) az önkormányzati  képviselő

     d) Járdánháza község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező személy,

     e) Járdánháza község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel

        rendelkező jogi személy.

(2) Közterület elnevezésére, vagy az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés esetén a Képviselő-testület kikéri a közterület elnevezéssel, megváltoztatásával érintett állampolgárok véleményét. A beérkező véleményeket a Képviselő-testülettel ismertetni kell, azonban annak a döntéshozatalánál nincs kötelező ereje.


                                                                     6. §

(1) A közterület elnevezése és a közterület elnevezés megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdés szerint hozott határozatot a Járdánháza Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról alkotott önkormányzati rendeletben megfogalmazott helyben szokásos módon közzé kell tenni.


7. §

A Képviselő-testület közterület elnevezéséről,illetve az elnevezés megváltoztatásáról hozott döntése alapján a jegyző a közterületnevet az általa vezetett címnyilvántartásban átvezeti,egyben a változásról  értesíti a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szerveit,valamint a településen közszolgáltatást végzőket.


3. A házszámozás szabályai

8. §

(1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a lakóházakat, egyéb épületeket és a beépítetlen ingatlanokat.

(2) Az ingatlanok számozásánál  a közterület jobb oldalán a páros, bal oldalán páratlan, 1-től növekvő arab számokat  kell használni.

(3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-től kezdődően folyamatosan emelkedik.

(4) Az ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot a magyar ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.

(5) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és a hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.

(6) A házszámozás a közterületnek a magasabb rendű, közlekedési úthoz csatlakozó végétől kezdődik. Amennyiben a közterületek (út, utca) azonos rendűek, a számozást a meglévő, nagyobb ingatlanszámmal rendelkező úttól, utcától kell kezdeni.


                                                                        9. §

(1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozza.

(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha:

a./az ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel,

b./ az ingatlan házszáma, vagy a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel a nyilvántartásban,

c./az ingatlan házszáma téves,

d./az ingatlan megosztására, vagy egyesítésére kerül sor.


                                                                         10. §

A házszámokat az önkormányzat jegyzője állapítja meg, mely döntést közölni kell az ingatlannal rendelkezni jogosultakon kívül az érintett hatóságokkal is.


                          4.A közterület névtáblák és a házszámot jelző táblák elhelyezése

                                                                        11. §

(1) Közterületnév tábla elhelyezése, pótlása az önkormányzat feladata, melyet épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten, jól látható helyen kell elhelyezni.

(2) Az ingatlan tulajdonosak kezelője vagy használója a közterületnév tábla és házszámtábla elhelyezéséről köteles gondoskodni, illetve az elhelyezést és az ezzel kapcsolatos munkálatok elvégzését tűrni köteles.

(3) A közterület elhelyezésének megváltoztatása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblát a változásról szóló döntéstől számított egy évig piros átlós vonallal áthúzva helyén kell hagyni és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi névtábla fölött vagy alatt kell elhelyezni.

(4) Házszámtábla beszerzéséről, pótlásáról, cseréjéről az ingatlannal rendelkezni jogosult köteles gondoskodni

     

                                                   5. Záró rendelkezések

                                                              12. §

(1) A rendelet a  kihirdetését követő napon  lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követő közterület elnevezések, megváltoztatások  és házszámozások során kell alkalmazni.

(2) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlanok tulajdonosai, használói 2014.december 31. napjáig kötelesek házszámtábla kihelyezési kötelezettségüknek eleget tenni.
                  Kovács Gábor sk.                                                       Dr. Tóth Rita sk.

                     Polgármester                                                                  Jegyző

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2) bekezdése valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 24. §. (4)-(5) bekezdése alapján a rendelet 2014. szeptember 16. napján a hirdető táblára történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2014. szeptember 16.                                                                                                                                                                     

                                                                                                Dr.Tóth Rita sk.

                                                 Jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!