nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2001. (X.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2001-10-01 - 2017-02-28
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2001. (X.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról.

(Egységes szerkezetbe foglalva)

2009.09.14.


[1]Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény ( a továbbiakban: törvény) 77.§.-a alapján az alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység támogatásával kapcsolatos feladatait:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


Alapelvek


1.§


[2]Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa a polgárok jogát:

a.)  a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a történelem alakulásában, a nemzeti,  és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a rendelkezésre álló eszközök útján,

b.) a közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére,

c.) műveltsége, kézségei életének minden szakaszában való gyarapítására, közművelődési jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség létrehozásához és  jogszabályban meghatározottak szerint szervezet alapításához, működtetéséhez.


2.§


Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.


A rendelet hatálya


3.§


E rendelet hatálya kiterjed

a.) [3]a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő polgárokra,

b.) az önkormányzat közművelődési intézményeire és azok fenntartóira, alkalmazottjaira, illetve működtetőire,

c.) közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire,

d.) a képviselő-testületre és szerveire, a polgármesteri hivatalra.


II. Fejezet

Az önkormányzat közművelődési feladatai


4.§


Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos feladatának tekinti:

a.) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését,

b.) hátrányos helyzetű rétegek kulturális elmaradottságának mérséklését,

c.) a gyermekek és fiatalok  művelődési, művészeti és közösségi életének segítését,

d.) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,

e.) az egyetemes, a nemzeti és kisebbségi kultúra megismertetését, gyarapítását, különös tekintettel a településen élő etnikai kisebbség kultúrájára,

f.) a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését,

g.) az ünnepek kultúrájának gondozását,

h.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő  közösségek tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket  produkáló  művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,

i.) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését,

j.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását,

k.) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását.


III. Fejezet

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának

struktúrája és intézményei


5.§


Az önkormányzat a törvény 78.§-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet a 4.§-ában foglaltak feladatai ellátása érdekében művelődési intézményt működtet, valamint közművelődési feladatokat ellátó alapítványokat támogat.


6.§

(1) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásához az 5.§-ban megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

a.) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit,

b.) a helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezetet,

c.)[4] a bejegyzett közművelődési fő tevékenységű vállalkozásokat,

d.) Cigány Kisebbségi Önkormányzatot.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.


7.§


Az önkormányzat a 6.§. (1) bekezdés b-c.) pontjában szereplő intézményekkel és szervezetekkel e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.


Az önkormányzat közművelődési intézményei,

közösségi szinterei


8.§


Az önkormányzat a városban fenntartóként az alábbi intézményeket működteti:


            - Városi Művelődési Ház (Jászapáti, István király u. 6.)

            - Városi Könyvtár ( Jászapáti, Velemi E. u. 2.)

            - Vágó Pál Helytörténeti Gyűjtemény (Jászapáti, István király u. 23.)9.§


(1) Az önkormányzat intézményei közművelődési feladataikat az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően látják el.

(2)[5] Az önkormányzat közművelődési intézményeinek feladata elsősorban:

- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek biztosítása,

- hátrányos helyzetű rétegek kulturális felzárkóztatása,

- gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése,

- a város szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gyarapítása,

- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének segítése,

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

- szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

(3) Az önkormányzat közművelődési intézményei tevékenységüket részben önálló költségvetési szervként, szakmailag önállóan látják el.


10.§


(1) Az önkormányzat a Vágó Pál Helytörténeti Gyűjtemény működtetését az illetékes bizottságon és intézményén keresztül biztosítja.

(2) A Vágó Pál Helytörténeti Gyűjtemény legfontosabb feladatai:

a.) a gyermekek és fiatalok művészeti nevelésének segítése,

b.) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományának feltárása, megismertetése,

c.) kiállítások rendezése,

d.) a település művészeti, szellemi értékeinek, hagyományainak bemutatása.


IV. Fejezet

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése


11.§


A törvény és jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület és - a hatáskör átruházásról szóló önkormányzati rendeletben előírtak szerint - az illetékes

bizottsága gyakorolja.


12.§


(1) Az önkormányzat közművelődési intézményeinek törvényességi ellenőrzését, gazdálkodási felügyeletét a polgármesteri hivatalon keresztül a jegyző látja el.

(2) Az önkormányzat intézményeinek szakmai ellenőrzését a képviselő-testület szakmai beszámoló alapján, az illetékes bizottságon keresztül látja el.


V. Fejezet

A közművelődési tevékenység finanszírozása


13.§


(1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulás, a központosított előirányzatból származó összeg, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető támogatás.

(2) A 6.§-ban felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A pénzügyi támogatás nem veszélyeztetheti a rendeletben, illtetve az intézmények alapító okirataiban rögzített alapfeladatok megvalósítását.VI. Fejezet

Záró rendelkezések


14.§[6]


A közművelődéssel kapcsolatos, szolgáltatókra és szolgáltatásokra vonatkozó információk hozzáférhetők a www.jaszapati.hu honlapon.


16.§[7]


(1) E rendelet 2001. október 1. napján lép hatályba.

(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szabó Lajos sk.                                                                    Andrási Lászlóné sk.

polgármester                                                                                  jegyző
[1]

Módosította a 27/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[2]

Módosította a 27/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.


[3]

Módosította a 27/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[4]

Módosította a 27/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[5]

Módosította a 27/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[6]

Módosította a 27/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[7]

Módosította a 27/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!