nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2015 (VIII.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-08-27 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2015 (VIII.26.) önkormányzati rendelete
A kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól.

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


34/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete


a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1988. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. § E rendelet célja, hogy elősegítse az állattartáshoz fűződő lakossági érdekek érvényesülését, biztosítsa a közegészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi, építésügyi és környezetvédelmi hatósági előírások betartását, továbbá azt, hogy az állattartás mások nyugalmát ne zavarja, biztonságát ne veszélyeztesse.

2. § Kedvtelésből állatot tartani az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai, valamint e rendelet előírásai szerint lehet. E rendelet alkalmazása során e jogszabályok fogalom meghatározásait kell alkalmazni.


A kedvtelésből tartott állatok tartásának általános szabályai


3. § Az állattartó köteles kedvtelésből tartott állatát az állatvédelmi, állatjóléti, állategészségügyi és közegészségügyi előírások, továbbá a társasházakról szóló törvény szabályainak betartásával tartani.

(2) Az állattartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, testi épségét ne veszélyeztesse, állattartása következtében mások jogai és érdekei sérelmet ne szenvedjenek.

(3) Köteles továbbá arról is gondoskodni az állattartó, hogy az állat másnak anyagi kárt ne okozzon. Az állat által okozott esetleges kárért az állat tulajdonosa a felelős.

4. § Minden állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy kedvtelésből tartott állata a közterületet, a többlakásos lakóépületek közös használatú helyiségeit ne szennyezze. Az állattartó az okozott szennyeződést köteles azonnal eltávolítani.

5. § (1) Az állattartó köteles állatát a jó gazda gondosságával tartani, a megfelelő életfeltételeket – elhelyezés, táplálás, gondozás – biztosítani a tartott állat részére,

(2) Az állattartó felelőssége, hogy az állat számára mindig elérhető legyen friss ivóvíz, illetve az állat szükségleteinek megfelelő mennyiségű táplálék.

6. § (1) Az állattartó köteles az állat jellegzetességeit figyelembe véve törekedni arra, hogy az állat életterét lehetőség szerint ingatlanán belül alakítsa ki, a szomszédos ingatlanok, és közterületek beszennyezése és indokolatlan zavarása nélkül.

(2) Az állattartó csak annyi állatot tarthat, amennyit biztonsággal el is tud látni.

(3) A tartott állat szaporulatáról az állattartó köteles gondoskodni.

(4) Az állattartónak, amennyiben fennáll az állat elkóborlásának veszélye, kötelessége lehetőség szerint gondoskodni az adatait tartalmazó egyedi beazonosítást szolgáló jelölés alkalmazásáról.

7. § (1) Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről – eladás, elajándékozás stb. – gondoskodni.

(2) Nem megengedett az állatok elűzése, elhagyása vagy kitétele.

8. § Közterületen elhullott állat elföldeléséről az állattartó köteles gondoskodni.


Az ebek tartásának külön szabályai

9. § Ha az eb harapós, vagy támadó természetű, a lakóház, lakás vagy egyéb terület bejáratán jól látható helyen a harapós ebre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

10. § (1) Többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben kutyát – amennyiben a többlakásos lakóépület szervezeti és működési szabályzatában másként nem rendelkezik – csak pórázon lehet vezetni és biztosítani kell, hogy az eb sem állatot, sem embert ne veszélyeztessen.

11. § Az állattartó számára tilos kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet pedig 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani, továbbá tilos kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet pedig 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani.


Ebrendészeti hozzájárulás


12. § Sárbogárd Város Önkormányzat képviselő-testülete a település közigazgatási területére vonatkozóan ebrendészeti hozzájárulást nem állapít meg.

Záró rendelkezések


13. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Sárbogárd, 2015. augusztus 14.

         dr. Sükösd Tamás                                      Demeterné dr. Venicz Anita

polgármester                                                           jegyző


Kihirdetve: 2015. augusztus 26.

                                                                           Demeterné dr. Venicz Anita

                                                                                           jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!