nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 5/2019 (XI.29.)
Hatályos:2019-11-29 -tól
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 5/2019 (XI.29.)
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról


Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések


 1. Az önkormányzat hivatalos elnevezése és székhelye, a képviselő-testület és szervei és bélyegzői


1.§ (1) Az önkormányzat elnevezése:

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

Székhelye: 4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.


(2) a) Az Önkormányzat Képviselő-testületének elnevezése:

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

b) Székhelye: 4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.

c) A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.(3) A Képviselő-testület bizottságainak elnevezése:

a) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság)

b) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Pénzügyi Bizottság)


c) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottsága (a továbbiakban: Szociális Bizottság)


(4) A képviselő-testület hivatalának megnevezése:

Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal

Címe: 4324 Kállósemjén, Kossuth út 112.


(5)A képviselőtestület szervei:

a)    Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester)

b)        Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága.

c)         Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága.

d)        Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottsága.

e)         Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal  Jegyzője

f)         Kállósemjéni  Polgármesteri Hivatal

g)    Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

h)     Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2.§ Az önkormányzat, a képviselő-testület, a polgármester, a jegyző és a polgármesteri hivatal működése során a Magyar Köztársaság címerével ellátott kör alakú bélyegzőt használ az alábbi felirattal:

a)     Kállósemjén  Nagyközség Önkormányzata

b)     Kállósemjén  Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete,

c)     Kállósemjén Nagyközség Polgármestere

d)     Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője Kállósemjén

e)     Kállósemjén-i Polgármesteri Hivatal.2. Az Önkormányzat jelképei, ünnepei


3.§ Az Önkormányzat jelképei a címer, és a zászló, melyeknek leírását a 2. számú melléklet tartalmazza. A jelképek használatára vonatkozó eljárást a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.


4.§ (1)Az önkormányzat ünnepe minden év augusztus 20. napját követő szombaton megtartott „Kállósemjéni Nap”.


(2) Az Önkormányzat rendezvényei:

a) Idősek napja

b) Adventi gyertyagyújtás. 1. Az Önkormányzat által működtetett médiaszolgáltatások és az Önkormányzat által kiadott sajtótermékek


5.§  (1)  Az önkormányzat hivatalos lapja: „Semjéni Krónika” című negyedévente  megjelenő helyi lap. 


(2) Az önkormányzat:

  a)  hivatalos honlapjának címe: www. kallosemjen.hu

  b) elektronikus levelezési címe: hivatal@kallosemjen.hu


4. Az Önkormányzat által alapított elismerések


6.§ (1) Az Önkormányzat által alapított kitüntető cím: Kállósemjén Nagyközség díszpolgára.

(2) Az Önkormányzat által alapított díjak:

a)        Oktatási  és Közművelődési díszoklevél

b)        Közszolgálati  díszoklevél,

c)        Egészségügyi  és Szociális díszoklevél

d)       Ifjúsági  és Sport díszoklevél,

e)        Kállósemjén Nagyközségért Emlékplakett elismerés.


(3)    Az adományozás rendjét a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.
5. Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai


7.§ Az Önkormányzat testvértelepülése: a Partiumban lévő Avasújváros.6. Az önkormányzat által ellátott feladatok


8.§ (1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott kötelezően ellátandó feladatait a lakossági igények és anyagi lehetőségeinek figyelembevételével biztosítja.

(2) A Képviselő-testület - figyelemmel a kötelezően ellátandó feladatokra, anyagi lehetőségeitől függően - az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározza, hogy a helyi közszolgáltatások körében mely feladatokat, milyen mértékben és módon látja el.

(3) Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolását - figyelemmel az Mötv. 13.§ (1) bekezdésében foglaltakra – a 3. számú melléklet tartalmazza.7. Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok


9. § (1) Önkormányzati feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni.

(2) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthető a képviselő-testület elé, ha tartalmazza a megvalósításához szükséges költségvetési forrásokat.

(3) Önként vállalt önkormányzati feladatok:

a) civil szervezetek, egyesületek, szerveződések támogatása.


8. A Képviselő-testület átruházott hatáskörei


10.§ (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó feladat és hatásköröket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. §-a határozza meg.

(2) A képviselő-testület a polgármesterre, a jegyzőre, bizottságaira, és társulásaira hatáskört ruházhat át, és azt visszavonhatja. Az átruházott hatáskörben eljáró szervének, önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen jogorvoslattal a képviselő-testülethez lehet fordulni.  A képviselő-testület átruházott hatásköreit a 4. melléklet tartalmazza.


11.§ Az Önkormányzat hatáskörének átruházására, illetve visszavonására a polgármester, a képviselő-testület vagy a jegyző tesz javaslatot.


II. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE


9. A Képviselő-testület összehívása, vezetése


12.§ (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületet az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül a szabadság kivételével a 2 hónap időtartamot meghaladó távollét.


13.§ (1) A Képviselő-testület szükséges számú, de évente legalább 6 ülést tart.

(2) A Képviselő-testület ülését a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal Nagytermében tartja.

(3) A Képviselő-testület dönthet arról, hogy ülését a (2) bekezdésben megjelölt helyszíntől eltérő helyszínen tartja.


14.§  (1) A Képviselő-testületet összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés

 1. tervezett időpontját,
 2. helyszínét,
 3. a napirendi javaslatot, az előterjesztők megjelölésével.

(2) A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt 3 nappal írásban (elektronikusa, vagy papíron) kell a képviselők és a meghívottak részére megküldeni. A helyi választópolgárok tájékoztatása érdekében a polgármester a meghívót az ülés tervezett időpontját megelőző 3 nappal az önkormányzat hirdetőtábláján közzé teszi.

 1. A Képviselő-testület üléseit az ülésterv szerint tartja.
 2. Az üléstervre javaslatot tehetnek:
 1. polgármester, alpolgármester
 2. képviselők
 3. jegyző
 4. Az üléstervet a jegyző állítja össze tárgyév január 30. napjáig a polgármester irányításával. A képviselő-testület elé a polgármester terjeszti jóváhagyásra tárgyév február 15. napjáig.

(5) Az ülésterv tartalmi elemei:

a) a testületi ülések tervezett időpontjai, napirendjei;

b) a közmeghallgatások napirendjeinek a meghatározása;

c) a napirendi pont előterjesztőjének a megjelölése;

(6) Az ülésre meg kell hívni:

a) a képviselőket,

b) a jegyzőt,

c) az önkormányzati intézmények vezetőit,

d) a helyben működő szervezetek egyesületek vezetőit

e) a településen működő egyházak vezetőit

f) akiknek a meghívását a polgármester a napirendhez kapcsolódóan indokoltnak tartja15.§ (1) A polgármester rendkívüli képviselő-testületi ülést köteles összehívni a képviselők legalább egynegyedének (2 fő képviselő) vagy a képviselő-testület bizottságának a kezdeményezésére. A kezdeményezést az ülés tervezett időpontja előtt 8 nappal írásban lehet benyújtani. Az indítványhoz csatolni kell az ülés időpontjára és napirendjére vonatkozó javaslatot.

(2)   A polgármester az ülést legkésőbb az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül az indítványban javasolt időpontra, de legkésőbb 15 napon belüli időpontra hívja össze.

(3)   A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze az (1) bekezdésében foglalt eseten kívül:

a)    önkormányzati pályázathoz szükséges döntés meghozatala érdekében

b)    törvénymódosítás miatt szükségessé vált rendeletalkotás, módosítás érdekében.

c)    önkormányzat működő képességét biztosító határidős döntés meghozatala érdekében.

d)    minden olyan esetben, amikor nincs határidős testületi feladat, de a polgármester úgy ítéli meg, hogy az önkormányzati feladatok folyamatos elvégzéséhez szükséges.

e)    olyan a települést, vagy annak lakosságát érintő, előre nem látható esemény bekövetkezése esetén (káresemény, veszélyhelyzet, vis maior, szociális, egészségügyi helyzet), melynek tekintetében képviselő-testületi döntés szükséges.


16.§ A határozatképtelen ülést 5 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.


17.§ A Képviselő-testület az ülés időtartamának elhúzódása esetén dönthet arról, hogy az ülést félbeszakítja és a következő munkanapon a meg nem tárgyalt napirendek tárgyalását tovább folytatja.


18. §  (1) Az ülésvezető jogkörei:

 1. megállapítja az ülés határozatképességét,
 2. javaslatot tesz az ülés napirendjére,
 3. tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat,
 4. szünetet rendelhet el,
 5. lezárja a vitát,
 6. szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,
 7. lezárja a napirendi pontok tárgyalását,
 8. rendre utasítja a Képviselő-testület ülését megzavaró képviselőt,
 9. bezárja az ülést.


19.§ A Képviselő-testület ülése szóban, telefonon vagy elektronikus levélben is összehívható halaszthatatlan intézkedést kívánó esetekben az ülést megelőző 4 órával.


20.§ (1) A képviselő testület üléséről hangfelvétel készül, melynek megőrzési ideje 6 hónap.

(2) A testületi ülés tanácskozási rendjének fenntartásáról a polgármester, illetve a képviselő-testületi ülést levezető elnök gondoskodik.

(3) A képviselő-testületi ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében a következő intézkedéseket teheti, illetve kell megtennie:

a)    figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ, illetve a képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít,

b)    rendre utasíthatja azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja,

(4) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak.
A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására kötelezheti.

(5) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

10. A tanácskozás rendje


21. § (1) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:

 1. napirend elfogadása egyszerű többséget igénylő határozattal;
 2. polgármesteri beszámoló a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről;
 3. beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;
 4. a rendelet kiadását igénylő napirendi pontok;
 5. a határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok;
 6. határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok;


(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől ügyrendi javaslatra eltérhet.


(3) A napirendi pont tárgyalási sorrendje:

 1. az előterjesztő kiegészítést tehet az írásos előterjesztéshez;
 2. az előterjesztést véleményező bizottság állásfoglalásának ismertetése
 3. az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések
 4. vita az előterjesztéssel kapcsolatban;
 5. módosító javaslatok megtétele;
 6. döntés a módosító javaslatokról;
 7. döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról. 1. A döntés meghozatala előtt az ülésvezető a jegyzőnek szót ad a jogszabálysértő döntés, működés jelzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésére.


22. §  (1) A hozzászólás a jelentkezés sorrendjében történik. 

(2) Egy napirendi pont esetében 2 alkalommal lényegre törően kell hozzászólni.

(3) A polgármester a hozzászólótól megvonja a szót:

 1. a (2) bekezdésben foglalt alkalom túllépése esetén,
 2. ha a hozzászólás nem az adott napirendhez kapcsolódik

c)    ha a hozzászólásban más személyt sértő, vagy lealacsonyító kifejezés hangzik el

d)    a testületi ülésen megjelent hallgatóság számára hozzászólási lehetőséget az ülésvezető adhat.


11. Az előterjesztések


23.§  (1) Előterjesztésnek minősül:

a) az írásban benyújtott határozattervezet, rendelettervezet

b) beszámoló, tájékoztató és indítvány

(2) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén írásban kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. A Képviselő-testület a kezdeményezés elfogadása esetén kijelöli az előterjesztés elkészítésért felelőst és a döntés-tervezet benyújtásának határidejét.

(3) Előterjesztés benyújtására jogosultak:

 1. polgármester
 2. bizottság elnöke
 3. képviselők,
 4. jegyző.
 5. az önkormányzati fenntartású intézmény vezetője


(4) Kizárólag írásban nyújtható be a jelentős költségvetési kihatással járó előterjesztés, valamint a rendelettervezet.

(5) Szóbeli előterjesztés esetén is a döntés tervezetét írásban kell benyújtani.

(6) A rendelet-tervezetet a jegyző készíti el és - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - küldi meg véleményezésre az arra jogosult szerveknek, személyeknek.

 1. A rendelet-tervezethez készítendő előzetes hatásvizsgálat eredményéről és indokolásról az 5. számú melléklet szerinti minta alkalmazásával kell a képviselő-testületet tájékoztatni.(8) Az előterjesztésnek minden esetben tartalmaznia kell:

a)         a tárgy pontos meghatározását,

b)        a tárgyhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal részéről az előterjesztés előkészítésében résztvevő témafelelős nevét,

c)         a hozandó döntés indokainak a felsorolását,

d)        az előkészítésben résztvevők megnevezését és véleményét,

e)         a vonatkozó jogszabályokat,

f)         a kisebbségi véleményeket – amennyiben vannak-,

g)        az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot vagy javaslatokat,

h)        szükség szerint a felelős (-ök) és a végrehajtási határidő megjelölését,

b)        az előterjesztés megállapításainak alapjául szolgáló adatokat és kimutatásokat táblázatba kell foglalni, amely az előterjesztés mellékletét képezi.12. Az alakuló ülésre vonatkozó szabályok


24. § (1) Az alakuló ülésre a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel.

(2) Az alakuló ülés napirendje:

a) tájékoztatás az önkormányzati választás eredményéről

b) megválasztott képviselők, polgármester eskütétele

c) tiszteletdíjról szóló rendelet felülvizsgálatáról

d) szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatáról

e) döntés polgármester illetményéről, tiszteletdíjáról

f) alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának meghatározásáról

g) bizottság tagjainak megválasztása

(3) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást lebonyolító bizottság elnökének és tagjainak személyére a polgármester tesz javaslatot, amelyről a képviselő-testület dönt.

(4) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást szavazólap és urna használatával bonyolítja le.

(5) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:

 1. a választás időpontját,
 2. az alpolgármesteri tisztségre jelölt képviselőkre érkezett szavazatok számát
 3. a bizottság elnökének és tagjainak aláírását.

(6) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.


13. A döntéshozatali eljárás


25.§ (1) A képviselő-testület döntése határozat, vagy rendelet.

(2) A Képviselő-testület nyílt szavazása során a képviselők kézfelnyújtással közlik az adott javaslattal kapcsolatos döntésüket.

(3) A névszerinti szavazás során a jegyzőkönyvvezető abc sorrendben felolvassa a megválasztott képviselők nevét, akik egymás után, felállva szóban az „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” kifejezés alkalmazásával szóban közlik döntésüket.

(4) Az Mötv. 48.§ (3) bekezdésén túl név szerinti szavazást tart a közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló döntés meghozatalakor.

(5) A névszerinti szavazásról készített hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(6) Titkos szavazást bármely képviselő kezdeményezheti, a kezdeményezésről a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt. A titkos szavazást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le.

(7) A titkos szavazás a borítékba helyezett szavazólapon, arra kijelölt helyiségben, és urna igénybevételével történik.

 (8) A titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazás megismétléséről, illetve elhalasztásáról – annak konkrét idejének megjelölésével – azonnal dönteni kell. A szavazás újabb szavazategyenlősége esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.


26.§ (1) A polgármester a módosító indítványokat az eredeti javaslatot megelőzve bocsátja szavazásra. A Képviselő-testület a módosító indítványokról a javaslattétel sorrendjében dönt. A módosító indítványok elfogadásához egyszerű szótöbbség szavazati arány szükséges.

(2) A módosító indítványt előterjesztője a szavazás megkezdése előtt visszavonhatja.

(3) Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt akkor a képviselő testület elutasító döntést hoz. Amennyiben ügyrendi javaslatra, szünet elrendelése után a polgármester újból szavazásra bocsátja a javaslatot és a javaslat ismételten nem kapja meg az elfogadáshoz szükséges szavazati arányt. akkor a képviselő testület ismételten elutasító döntést hoz.

 (4) Ha a Képviselő-testület az (4) bekezdésben szabályozott eljárásában újból nem hoz döntést, akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha a döntésre törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség.


27.§ (1) A jegyző az önkormányzati rendeletet az önkormányzat székhelyén lévő hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel hirdeti ki.

(2) A jegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

 1. az önkormányzati rendelet számát,
 2. az önkormányzati rendelet címét,
 3. az önkormányzati rendelet hatályát.

(3) A polgármester minden év december 31-ig felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályosulását és a vizsgálat eredményéről beszámol a Képviselő-testületnek.


28.§ (1) A Képviselő-testület határozatainak számozását évente újrakezdi. A határozatok számozása folyamatos. A határozatok számozására pozitív egész arab számokat kell alkalmazni.

(2) Példa a határozat megjelölésére:

„Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019.(I.01.) önkormányzati határozata


(3) A határozat a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza:

 1. a Képviselő-testület döntését
 2. a végrehajtására szolgáló határidő és a végrehajtásáért felelős megnevezését.

(4) E §-ban foglaltakat az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

(5) A jegyző a normatív határozatokat a 27. § (1) bekezdésében meghatározott módon teszi közzé.


14. A jegyzőkönyv


29.§ (1) A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv egy eredeti és egy másolati példányban készül.

(2) A jegyzőkönyvbe való betekintést a jegyzőnél lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyv a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatalban munkaidőben tekinthető meg.


15.  Közmeghallgatás, lakossági fórum


30.§ (1) A képviselőtestület évente általános közmeghallgatást tart a helyi önkormányzatokról szóló törvényben foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében.

(2) A közmeghallgatás meghirdetésére, vezetésére, dokumentálására a képviselőtestületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 


31.§ (1) A település lakosságának széleskörű tájékoztatása, véleményének, javaslatainak megismerése, a fontosabb döntések előkészítésbe történő bevonása céljából a képviselő-testület lakossági fórumot szervezhet a település egészére, illetve valamely érintett részére kiterjedően.

(2) A lakossági fórum összehívását kezdeményezheti:

a) a polgármester

b) bármely képviselő,

c) a jegyző.

(3) A polgármester kezdeményezésére lakossági fórumot kell összehívni azokban a témákban, amelyek eldöntéséhez jogszabály a lakosság véleményének előzetes kikérését írja elő.

(4) A lakossági fórum megszervezéséért és lebonyolításáért a fórumot kezdeményező a felelős.

(5) A lakossági fórum időpontjáról, helyszínéről és napirendjéről a lakosságot és az érintetteket a helyben szokásos módon kell tájékoztatni.

(6) A lakossági fórum szervezésével kapcsolatban felmerülő költségeket

a) jogszabály kötelező előírása alapján összehívott lakossági fórum esetében az Önkormányzat,

b) egyéb esetben a kezdeményező viseli.

(7) A lakossági fórumra meg kell hívni a jogszabály által meghatározott személyeket, szerveket, az érintett választókörzet(ek) önkormányzati képviselőjét (képviselőit), valamint azokat, akiket a fórumot kezdeményező indokoltnak tart.III. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI, AZOK JOGÁLLÁSA, FELADATAIK


16. A polgármester


32.§ (1) A polgármester tisztségét főállásban látja el, munkaideje kötetlen.

(2) Fogadóórája: minden hétfő 13-16 óra között.

(3) A polgármester minden év február 28-i szabadságolási ütemtervet készít, melyet a képviselő-testület hagy jóvá. A szabadság igénybevételéről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A polgármester szabadságát a jegyző tartja nyilván.

33.§ (1) A polgármester feladatai Mötv.67 §-ában foglaltakon túl:

a) képviseli az önkormányzatot,

b) segíti a képviselők munkáját,

c) szervezi-, és biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését,

d) gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról,

e) gondoskodik helyi fórumok szervezéséről,

f) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, a helyi civil szervezeteket,

g) kapcsolatot tart a felsőbb szintű szervekkel, a megyei közgyűléssel, az országgyűlési

képviselőkkel, szomszédos településekkel,

h) társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések vezetőivel, a történelmi

egyházak vezetőivel.

(2) A polgármester a jegyzővel közösen, az intézményvezetők részvételével szükség

szerint de legalább negyedévente intézményvezetői értekezletet tart.


(3) A polgármester a Mötv. szóló tv. 68. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület határozatképtelensége vagy a határozathozatal hiánya miatt döntést hozhat a Mötv. szóló tv. 42. §-ába nem tartozó minden ügyben, ha azt törvény nem tiltja.

(4) A polgármester a Mötv. szóló tv. 68. § (3) bekezdése alapján két testületi ülés közötti időszakban döntést hozhat  a  Mötv. szóló tv. 42. §-ába nem tartozó halaszthatatlan önkormányzati ügyekben, ha azt törvény nem tiltja.

(5) A (3-4) bekezdésben hozott döntésekről a polgármester a   képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

34.§ A Polgármester a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan ügyben 500.000,- forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. Döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

35.§(1) A Képviselő-testület tagjai közül egy fő alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.

(2) Az alpolgármester feladatait a polgármester határozza meg. Az alpolgármester a polgármestert annak távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. 
17. Az alpolgármester jogállása, feladatai


36.§ (1) A Képviselő-testület tagjai közül egy alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.


18. A Bizottságok jogállása feladatai37. § (1) Állandó bizottságok:

a) Ügyrendi   Bizottság  3 fő képviselőből áll

b) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 fő képviselőből és 2 fő nem képviselő tagból áll.

c) Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 3 fő választott képviselőből és 2 fő nem képviselő tagból áll.

(2) A Bizottságok tagjainak névsorát a 6. számú melléklet tartalmazza.  

(3) A Bizottságokra átruházott feladatokat és hatásköröket a 4. számú melléklet tartalmazza.

              

38.§ (1) A képviselőtestület eseti feladatokkal is megbízhatja a bizottságokat.

(2)A képviselőtestület meghatározott feladat elvégzésére ideiglenes (ad hoc) bizottságot hozhat létre.

(3) A bizottságok tagjaira a képviselőtestület bármely tagja javaslatot tehet.

(4) A bizottsági ülést az elnök hívja össze. Az elnököt - távollétében - a bizottság képviselő tagjai közül megválasztott személy helyettesíti.

(5) A polgármester, illetve 2 fő bizottsági tag indítványára, a napirend megjelölésével a bizottság ülését össze kell hívni.

(6) A bizottságok munkájukba külső szakértőt vonhatnak be.

(7) A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, készítésének szabályai azonosak a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének szabályaival.19. A Polgármesteri Hivatal


39. § (1) A polgármesteri hivatal jogállását, részletes feladatait, működési rendjét saját szervezeti- és működési szabályzata tartalmazza.

(2)A hivatal létszámadatait, munkarendjét a  7. számú melléklet tartalmazza20. A Jegyző jogállása és feladatai40. § ( 1)A jegyző feladatai Mötv.81.§-ában foglaltakon túl

a) ellátja a testületek, a bizottságok szervezési és ügyviteli feladatait

b) véleményt nyilvánít jogértelmezési kérdésekben,

c) szervezi és irányítja a polgármesteri hivatal jogi felvilágosító munkáját,

 e) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselőtestületet, a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról, a polgármesteri hivatal munkájáról és az ügyintézésről

f) ellátja a polgármesteri hivatal tevékenységével és feladatival kapcsolatos racionalizálási, egyszerűsítési  és  korszerűsítési  feladatokat.

g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a képviselő-testület valamint a polgármester részére meghatároz.


(2) A jegyző kötetetlen munkaidőben látja el feladatait.

(3) A jegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetére - legfeljebb 6 hónap időtartamra – Pappné Dzsunyák Beatrix főtanácsos anyakönyvvezető látja el a jegyzői feladatokat.


21. A képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok


41.§ (1) A képviselő az ülésről való távolmaradását az ülést megelőző munkanap 16.00 óráig a polgármesternek köteles bejelenteni. A hiányzásokat a jegyző tartja nyilván.


42.§ (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület döntéshozatalában 6 hónapot meghaladó időtartamban nem vesz részt, legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját legfeljebb 12 havi időtartamra 20 %-ban csökkenti.IV. Fejezet

AZ IRATKEZELÉS RENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA, ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS22. Iratkezelés rendje


43. § (1) Az Önkormányzat iratkezelésének szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket – a jegyző által kiadott – közös hivatal iratkezelési szabályzata állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőnek a jegyzőt jelöli ki.


23. Elektronikus ügyintézés


44. § (1) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény és az elektronikus ügyintézésre irányadó egyéb hatályos jogszabályok alapján alaptevékenységeként biztosítja az elektronikus ügyintézés feltételeit.V. fejezet

24. Záró rendelkezések


45.§ (1) A rendelet 2019. december 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Önkormányzata Képviselő-testületének, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet.

Belicza László                                                           Pisákné Páll Ilona

          polgármester                                                                    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2. számú melléklet
210.49 KB
3. számú melléklet
13.3 KB
4. számú melléklet
19.64 KB
5. számú melléklet
13.19 KB
6. számú melléklet
11.33 KB
7. számú melléklet
17.88 KB
1. számú melléklet
13.07 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!