nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (XI.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2017-08-31
Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (XI.12.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tereske község közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 2. §-ban meghatározott kibocsátókat terheli.


II. Fejezet


Részletes rendelkezések

Díjfizetési kötelezettség

2. §

(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tarozó szennyvízelvezetést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót:

- aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz,

- akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára rendelkezésre.

Talajterhelési díj alapja

3. §

(1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában átalány alapján meghatározott vízmennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

(2) Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj átalány alapja: 1 m3/fő/hó.

(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójától arra feljogosító szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Talajterhelési díj mértéke, kedvezmény

4. §

(1) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200,- Ft/m3.

(2) Az éves talajterhelési díj mértékét

- az egységdíj (1.200,- Ft/m3)

- a díjfizetési alap (m3)

- a területérzékenységi szorzó (1)

Szorzata adja.

(3) A kibocsátót talajterhelési díj kedvezmény, mentesség az alábbi részletezéssel illeti meg: mentes aki az ingatlanán csak kerti csappal illetve kúttal rendelkezik.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályok

5. §

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni az önadózás szabályai szerint a tárgyévet követő év március 31. napjáig a Tereske Községi Önkormányzata 11741031-15451691-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.

(3) A bevallást az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni, amely e rendelet mellékletét, képezi és tartalmazza a mentességi, kedvezményi nyilatkozatokat.

(4) Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként tünteti fel. (A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint mértéke telephelyenként megállapítható.)

(5) A díjfizetési kötelezettségét bevallással bejelentő kibocsátót az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásba veszi.

(6)  A fizetendő díjat a kibocsátó az adóbevallás során maga állapítja meg.

(7) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi  LXXXIX. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.

(8) A talajterhelési díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet előírásait kell alkalmazni.

Adatszolgáltatás

6. §

A közszolgáltatónak a talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat (a szolgáltatott víz mennyisége, a külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyisége, valamint a csatornára való rácsatlakozók köre tekintetében) a tárgyévet követő év február 28-ig kell megküldeni.


III. fejezet

Záró rendelkezések

7. §

(1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 6/2014. (XI.25) önkormányzati rendelet.Tereske, 2015. november 11.

           


            Meló Martina                                                                        Dr. Villant Gréta

             polgármester                                                                                    jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!