nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-11 - 2020-01-30
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(III.31.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és ellátásáról

Mélykút Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete


a helyi közművelődési feladatok meghatározásáról és ellátásáról


Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja:

a) annak meghatározása, hogy a muzeális intézményekről , a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. §- ban felsorolt feladatok közül az önkormányzat mely feladatokat, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el,

b) a helyi közművelődési tevékenységek feltételrendszerének szabályozása,

c) a szakmai tevékenység és finanszírozás alapelveinek meghatározása.


2. A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Mélykút város területén működő intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra, civil szerveződésekre, magánszemélyekre, amelyek illetve akik e rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.


3. Az önkormányzat közművelődési célkitűzései

3. §

 (1) Az önkormányzat – a közművelődési intézményében és gazdasági társasága használatában lévő Művelődési Ház tárgyi és technikai feltételei, és munkatársai közreműködésével – biztosítja polgárai számára mindazokat az alapvető feltételeket, amelyek révén életüknek minden szakaszában öntevékenyen gyarapíthatják műveltségüket, továbbá biztosítja, hogy közművelődési jogaik érvényesítése céljából közösségeket hozzanak létre, azokat működtessék.

(2) Biztosítja, hogy a közművelődési céllal szerveződő közösségek, szervezetek, magánszemélyek a művelődési céljaikat megfelelő környezeti és tárgyi feltételekkel, valamint igény esetén közművelődési szakemberek szervező munkáját és tartalmi segítségét igényeljék.

 (3) Az önkormányzat kiemelt céljának tekinti a hagyományok ápolása érdekében a  hagyományőrző közösségek működésének támogatását; civil szervezetek, alkotó közösségek tevékenységéhez közösségi szintér biztosítását; a város kulturális és közösségi életének, értékeinek bemutatását, megőrzését, fejlesztését, a lokálpatriotizmus erősítését.


4. Az önkormányzat közművelődési feladatainak meghatározása

4. §

(1) Az önkormányzat a kitűzött célok megvalósítása érdekében az alábbi közművelődési formákat támogatja:

a) az iskola rendszeren kívüli, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító öntevékeny tanulási, továbbképzési tevékenység biztosítása, és felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,

b) a település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c) kiemelt fontosságú rendezvények (Mélykúti Napok, Parasztolimpia) szervezése,

d) nemzeti és helyi ünnepek szervezése, lebonyolítása,

e) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása:

f) oktatási intézmények és kulturális csoportjaik bemutatkozásához színtér biztosítása,

g) testvérvárosi kapcsolatos kialakítása és fenntartása,

h) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

i) a települési könyvtár tevékenységének támogatása.


(2) Az Önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátást, valamint a könyvtárhasználathoz való jog érvényesülését a Könyvtár fenntartásán keresztül biztosítja a város és térsége számára az alábbiak szerint:


a) a Könyvtár a törvény által kötelezően előírt alapfeladatokon túl az Önkormányzat által biztosított költségvetésen belül vállalhat alapfunkcióhoz kapcsolódó közművelődési szolgáltatásokat (könyvtárhasználati órák, könyvtárbemutató foglalkozások, író - olvasó találkozók). Az alapfeladatokhoz elő nem írt feladatok felvállalására pályázatok útján fedezetet teremthet,


b) az Önkormányzat az éves költségvetésében támogatást biztosíthat a Könyvtárnak a lakosság igényeit figyelembe vevő és kielégítő állománygyarapításhoz (könyv, folyóirat és egyéb ismerethordozók beszerzésre) A Könyvtár a könyvtári gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, gondozza, és az olvasók rendelkezésére bocsátja,


c) a Könyvtár helyet, lehetőséget és szakembert biztosít a város polgárai számára a nyilvános Internet-használathoz. Az Önkormányzat lehetőségeinek határain belül támogatja a Könyvtár könyvtári információs hálózatát, és további számítógépesítésének fejlesztését,


d) A Könyvtár helyismereti, helytörténeti dokumentumokat gyűjt és erről információt ad és


e) nyilvánosság intézményeként gyűjti és rendelkezésre bocsátja a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit.


(3) A Könyvtár beiratkozási díjait e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban intézményei és tulajdonában lévő gazdasági társasága útján látja el.


5. Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátásának szervezeti keretei

5. §

(1) Az önkormányzat a Kult. tv. 64. § (1) bekezdése értelmében az e rendeletben meghatározott feladatok ellátása céljából nyilvános könyvtári ellátás biztosításaként működteti a Fenyő Miksa Könyvtárat, mely az Önkormányzat szervezeti egysége. Az önkormányzat a feladatellátáshoz biztosítja a Mélykút Petőfi tér 2. szám alatti épületet.

(2) Az önkormányzat a Kult. Tv. 78. § (2) bekezdése szerinti közművelődési és kulturális feladatainak ellátása érdekében közművelődési megállapodást kötött a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. A közművelődési célú közösségi terek igénybevételét magánszemélyek, civil szervezetek, gazdasági társaságok, egyéb szervezetek számára az intézmények által kezelt ingatlanok esetében az intézmény, a Nonprofit Kft. használatában lévő ingatlanok esetén a Kft. biztosítja.

(3) Az önkormányzat közművelődési és kulturális feladatainak ellátását szolgáló közösségi színterek:

Művelődési Ház Mélykút, Tópart 58.

Sportcsarnok Mélykút, Tópart 57.

Fenyő Miksa Könyvtár Mélykút, Petőfi tér 2.

Alkotóház Mélykút, Hunyadi u. 18.

6. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

6. §

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátását a Kult. tv. 70. § -72. §- ában, valamint 90.§ -91. §-ában foglalt alapelvek és források figyelembevételével finanszírozza. A közművelődést szolgáló és azt lehetővé tevő pénzügyi feltételek megteremtésének forrásai:

a) központi költségvetési hozzájárulás,

b) helyi önkormányzati támogatás,

c) közalapítványi és egyéb pályázati források,

d) adományok,

e) az intézmény működési és vállalkozási tevékenységéből származó bevételek,

f) a közművelődési tevékenységben résztvevők saját forrásai.

(2) A nyilvános könyvtári szolgáltatást ellátó Fenyő Miksa Könyvtár, a közművelődési feladatokat ellátó Nonprofit Kft. feladataikat együttműködve, az éves munkaterveik és az önkormányzati költségvetési rendeletben biztosított finanszírozás alapján látják el.

(3) Az önkormányzati költségvetési támogatás az e rendeletben és az alapító okiratban meghatározottak szerint

a) az intézmény feladatellátását végző szakalkalmazottak és a technikai alkalmazottak bérjellegű juttatásaihoz,

b) a feladatellátást biztosító épületek fenntartási és működési költségeihez, dologi kiadásaihoz,

c) a nonprofit kft. alapító okiratában szereplő alaptevékenységek ellátásához biztosít pénzügyi fedezetet.


7. §


(1) [1]A Nonprofit Kft. minden év november 15-ig elkészíti, és egyeztetésre a Pénzügyi és Gazdasági  Bizottsághoz beterjeszti - a költségvetési tervet is tartalmazó – következő évi szakmai munkaterv javaslatukat.

(2) [2]A Fenyő Miksa Könyvtár éves munkatervét a költségvetés elfogadását követő hónap testületi ülésén – a Humánpolitikai és Ügyrendei Bizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület külön határozattal hagyja jóvá.


8. §


(1) A közösségi tereket térítésmentesen veheti igénybe a rendezvény szervezője:

a) a városi oktatási intézmények évenként az egész intézményt érintő kulturális nagyrendezvényükhöz és az azt megelőző főpróbához,

b) karitatív célú szervezetek kulturális és jótékonysági rendezvényeihez, amennyiben vállalkozási tevékenységgel nem összefüggő,

c) bevett egyház kulturális célú alkalmi rendezvényeihez,

d) az önkormányzat saját rendezvényeihez,

e) nemzetiségi önkormányzat kulturális rendezvényeihez.

(2) Térítési díj megfizetése ellenében vehető igénybe közösségi tér az alábbi rendezvényekhez:

a) tanfolyamok,

b) táncmulatság,

c) magánrendezvények,

d) kereskedelmi célú vállalkozások részére,

e) pártrendezvények, választási gyűlések.


9. §


(1) Az Önkormányzat közművelődési tevékenységek törvényességi ellenőrzését a vonatkozó jogszabályokkal foglaltak alapján látja el.


(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásának szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el.


10. §


A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény meghatározottak alapján a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében Közművelődési Tanács alakítható.


7. Záró rendelkezések

11. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 5/2007.(II.14.) önkormányzati rendelet és a helyi közművelődésről szóló 5/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet.

Mélykút, 2016. március 29.                  Kovács Tamás                                                      Vargáné dr. Egyed Ilona

                   polgármester                                                                jegyző
Záradék:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Mélykút, Mélykút, 2016. március 31.


                                                                                               Vargáné dr. Egyed Ilona

                                                                                                             jegyző
  1. melléklet

Fenyő Miksa Könyvtár beiratkozási díjai


Beiratkozási díj: 500 Ft/év.

Tanulói igazolvánnyal rendelkezők részére: 250 Ft/év.


Mentesül a könyvtárban a beiratkozási díj megfizetése alól a 16 év alatti és 70 év feletti könyvtárhasználó, valamint a pedagógus igazolvánnyal rendelkező személy.
[1]

A bekezdés szövegét a 23/2016 (XI.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.11.11-től

[2]

A bekezdés szövegét a 23/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016.11.11-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!