nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001.(II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-08-30 -tól
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001.(II.15.) önkormányzati rendelete
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről


Iharosberény Község Képviselőtestületének

1/2001. (II.15.) számú

r e n d e l e t e

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

                   

EGYSÉGES SZERKEZET


Iharosberény Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §. (1) bekezdésének és a 41. §. (3) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja a temető fenntartásáról és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatban.Általános rendelkezések1. §.


 1. A rendelet hatálya az Iharosberény község közigazgatási területén lévő, önkormányzati tulajdonban álló temetőre és az ott végzett temetkezési és temető fenntartási tevékenységre terjed ki.

A temető adatai: Iharosberény, Táncsics utca

Tulajdoni lapszám: 282., 186 hrsz., 1 ha 8.216 m2


 1. Az (1) bekezdésben meghatározott temető fenntartásáról az Önkormányzat saját maga, üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.


 1. A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat a körjegyző ellenőrzi.


 1. A körjegyző a (3) bekezdésben meghatározott jogkörében:2. §.


 1. Temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételére a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadók.


 1. A 062/4 hrsz-ú, 1.568 m2 gánna-pusztai külterületi önkormányzati tulajdonú temető lezárt, temetkezésre nem használható.


 1. A 09/3 hrsz-on nyilvántartott, „Aranykalász” Mg. Tsz. tulajdonában lévő izraelita temető lezárt, temetkezésre nem használható.3. §.Temetkezési helyek


 1. A köztemetőben az alábbi temetkezési helyek állnak rendelkezésre:


 1. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető. Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóba történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírba négy urna helyezhető el. Ez azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg


 1. A temetőben rendelkezésre álló temetési helyek méretei:
 1. felnőtt egyes sírhely:       2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 0,90 m széles

felnőtt kettes sírhely:       2,10 m hosszú, 2,00 m mély, 1,90 m széles

 1. Gyermek sírhely:            1,30 m hosszú, 1,60 m mély, 1,90 m széles
 2. Urna földben temetésnél: 0,80 m hosszú, 1,00 m mély, 0,60 m széles


 1. A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lenni. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.


 1. Mélyített felnőtt sírhelybe (2,20 cm) tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsó temethető.


 1. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes – talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.


 1. Helyi építési szabályozás hiányában 1,20 m-nél magasabb síremlék elhelyezését és tervezett méreteit az építési hatóságnak a temető üzemeltetőjének útján be kell jelenteni, aki 15 napon belül nyilatkozhat a méretek korlátozása tárgyában. Amennyiben az építési hatóság e határidőn belül nem nyilatkozik, egyetértését vélelmezni kell. Az építési hatóság nyilatkozatának beszerzéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.


 1. Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építési hatóság korlátozhatja.


 1. A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.4. §.


 1. Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben a következő temetési helyre kell temetni.


 1. A temetési helyek feletti rendelkezési jogért és egyéb temetkezési szolgáltatásért díjat kell fizetni, a díjak mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A díjat az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek kell megfizetni.


 1. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

Egyes sírhely: 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetéstől számított 25 év

Kettős sírhely: az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év

Sírbolt: 60 év

Urnasírhely: 10 év

Urnasírbolt: 20 év


 1. A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezések hiányában – újabb ciklusra megállapíthatók.


 1. Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hányában lejár, illetve ha a temetkezési hely megszűnik.
A temető fenntartása és üzemeltetése5. §.


Iharosberény Község Önkormányzata a temető fenntartói jogosítványa keretében a temető rendeltetés szerinti használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartásáról, a szükség szerinti felújításáról maga gondoskodik.6. §.


 1. Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének ( pad elhelyezés, fa ültetése, stb.).


 1. A temetőben munkát végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetési szolgáltató, stb.) tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a hozzátartozókat nem zavarhatják.


[1] (3) A vállalkozó (kőfaragó, kertész, stb.) a tevékenységet legkésőbb az elkezdését megelőző napon köteles az önkormányzatnak bejelenteni, és az e rendelet 1. mellékletében előírt temető fenntartási hozzájárulási díjat megfizetni az önkormányzat házipénztárába.


(4) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat az 1. sz. melléklet tartalmazza.”7. §.


 1. A temetőben a fenntartó (üzemeltető) a kegyeleti jogok gyakorlása céljából nyilvántartó könyvet vezet.


 1. A nyilvántartó könyv tartalmazza: folyószám, a temetés (urna elhelyezés) napja, az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakhelyének a címe, foglalkozása, az elhalálozás időpontja, sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzéseket.
Temető rendje8. §.


A temető látogatók tájékoztatását a temető bejáratánál elhelyezett tábla szolgálja.


 1. A temetőben és annak közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.


 1. [2] A temető nyitvatartási ideje: 6,00 – 20,00 óra

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végezni 8,00 – 20,


 1. A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.


 1. A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.


 1. Kutyát a vakvezető kutya kivételével - a temetőbe bevinni tilos.


 1. Építőanyagot a temetőbe szállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.


 1. A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni tilos, kivéve a halottat és a síremléket szállító járművet. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való behajtásra.


 1. Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.


 1. A temetőben keletkezett hulladékot csak a kijelölt helyre lehet leadni.
 2. A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos.Záró rendelkezések


9. §.


 1.  [3]Hatályon kívül helyezve


 1. Az Önkormányzat a temetési hely lehetőség bővítésére urnafülkét (kolumbáriumot) létesít.


 1. A Képviselőtestület a temető üzemeltetésére a Somogy Megyei Temetkezési Vállalat Csurgói Kirendeltségével köt szerződést.


 1. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről szokásos módon a körjegyző gondoskodik.


 1. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 7/1991. (VII.04.) számú rendelete hatályát veszti.


10.§.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


Iharosberény, 2001. február 5.Blatt Antal                                                           Felföldi Károly

                     Polgármester                                                           körjegyző
                    

 1. [4]melléklet az 1/2001.(II.15) önkormányzati rendelethez

[5]a) A köztemetőben biztosított temetkezési helyek megváltásának, újraváltásának díjai:


Egyes sírhely                                            5 000,- Ft + ÁFA

Kettős sírhely                                           10 000,- Ft + ÁFA

Sírbolt (kripta)                                        200 000,- Ft + ÁFA

Urnasírhely (urnasírbolt)                          150 000,- Ft + ÁFA

Urnafülke                                                 50 000,- Ft + ÁFAb) A község köztemetőjében – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen

     munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja:


     Temető fenntartási hozzájárulás díja: 4.000,-Ft/napc) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe

    vételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj:


      Temetői létesítmények igénybevétele 1 000,-Ft”
[6]2. sz. melléklet


Hatályon kívül helyezve


                                     [1]

10/2014.(VIII.29.) rendelettel módosítva, hatályos 2014.08.30-tól

[2]

10/2014.(VII.29.) rendelettel módosítva, hatályos 2014.08.30-tól

[3]

9/2012.(V.31.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2012. május 31-től


[4]

16/2011.(X.14. rendelettel módosítva, hatályos 2011. 10. 14-től.

[5]

10/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014.08.30-tól

[6]

10/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelettel módosítva, hatályos 2014.08.30-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!