nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-01 - 2016-05-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.15.) önkormányzati rendelete
A települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 27.) számú rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §

A települési támogatásról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) Rendkívüli esemény (elemi kár, haláleset, súlyos krónikus betegség, baleset, stb.) bekövetkezésekor, annak enyhítésére rendkívüli települési támogatásban részesíthető elsősorban az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem, egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.”


2. §

A Rendelet 7. § (2) bekezdésében a „kétszeresét” szövegrész helyébe „250%-át”, a „250%-át” szövegrész helyébe „350%-át” szöveg lép.


3. §

A Rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés elismert költsége
a) koporsós temetés esetén 179.200,- Ft,
b) hamvasztásos temetés esetén 148.883,- Ft.”


4. §

A Rendelet 10. § (1) bekezdésében a „200%-át” szövegrész helyébe „250%-át”, a „250%-át” szövegrész helyébe 350%-át szöveg lép.


5. §

A Rendelet 11. § (1) bekezdésének c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„c) általa gondnokolt vagy emelt összegű családi pótlékra jogosult vagy fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy tartósan (egy évet meghaladóan) külföldön tartózkodó, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányait folytató gyermekével él a háztartási hulladék begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás körébe bevont háztartásában.”


6.§

A Rendelet 11. §-a következő új (1a) bekezdéssel egészül ki.

„(1a) Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül továbbá az a tárgyévben a 65. életévét betöltő személy, aki
a) egyedülálló vagy
b) kizárólag házastársával (élettársával) és/vagy
c) általa gondnokolt vagy emelt összegű családi pótlékra jogosult vagy fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy tartósan (egy évet meghaladóan) külföldön tartózkodó, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányait folytató gyermekével él a háztartási hulladék begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás körébe bevont háztartásában, és
d) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.”


7.§

A Rendelet 11. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az (1), valamint (1a) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek teljesülését okirattal kell igazolni.”


8. §

A Rendelet 13.§ (6) bekezdésében az „a 2015. évben” szövegrész helyébe „tárgyévben” szöveg lép.


9. §

Jelen rendelet 2016. május 01. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!