nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Hatályos:2012-12-14 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2012. (XII.13.) rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a 48. § (3) bekezdésében, valamint a levegő védeleméről szóló 306/2010.(XII.23) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) Jelen rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse a környezet és levegő tisztaságának, és a lakosság egészségének védelmét.

(2) A rendelet személyi hatálya Szepetnek község közigazgatási területén kiterjed természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


Értelmező rendelkezés

2. §

 (1) Avar és kerti hulladék: az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett (avar, falomb, kaszálék, nyesedék, fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, egyéb növényi maradvány.


(2) Háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során épületekben udvarokban, kertekben, valamint az intézményekben keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.


(3) Légszennyező anyag: a levegő természetes minőségét hátrányosan befolyásoló olyan anyag, amely természetes forrásból, vagy az emberi tevékenység közvetlen vagy közvetett eredményeként kerül a levegőbe, és amely káros vagy káros lehet az emberi egészségre, a környezetre, illetve károsítja vagy károsíthatja az anyagi javakat.


(4) Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása.
Avar-és kerti hulladékok nyílt téri égetésére vonatkozó szabályok


3. §


(1) Az avar-és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással, komposztálással történhet.


(2) Az avar-és kerti hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról az ingatlan tulajdonosa, illetve amennyiben a tulajdonos és a használó nem azonos, abban az esetben a használó köteles gondoskodni.


(3) Avar-és kerti hulladék égetése közterületen tilos.


(4) Nyílt téren csak növényi eredetű hulladékot lehet égetni. Lakott területen kívül is kizárólag avar-és kerti hulladéknak minősülő anyagot lehet égetni.


(5)A kerti hulladék égetését elvégezni kizárólag keddi és pénteki napokon 10 és 21 óra között lehet, szélcsendes időben, kellően száraz avar esetén.


(6) Az avar-és kerti hulladék égetése július és  augusztus hónapban tilos.

Vasárnap és ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos.


(7) Avar-és kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben és csak olyan helyen szabad elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti kárt nem okoz. Az avar-és kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető el. Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni.


(8) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, s az eltüzelése csak folyamatosan, kis adagokban történhet. A nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni tilos. A tüzelést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani, és a levegőszennyezést megszüntetni.


(9) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (különösen: műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, gyógyszermaradványt, egyéb veszélyes hulladékot).


(10) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.Szabadtéri tűzgyújtás szabályai

4. §

(1) A tűzgyújtáshoz tüzet rakni csak biztonságos, jól kialakított tűzrakó helyen és módon, a lakó- és gazdasági épülettől kellő távolságban, állandó felügyelet mellett lehet, úgy, hogy az az emberi környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(2) Az tűzgyújtás helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.


(4) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén, vagy ha nincs rá szükség a tüzet azonnal el kell oltani.

(5) A tűzgyújtás folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag alkalmazása tilos.

(6) A tűzgyújtás befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

(7) Természetvédelmi területen, valamint az erdő területén és annak 200 m-es körzetében tüzet gyújtani csak a kiépített és kijelölt tűzrakó helyen szabad.


(8) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentéstHáztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok


5. §


(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni.


(2) A tüzelőanyag az egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, valamint egyéb veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.


(3) Veszélyes hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben való égetése tilos.


(4) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető.


(5) Tilos minden olyan háztartási tevékenység folytatása, a környezeti levegő olyan mértékű megterhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezést okoz.


Záró rendelkezések


7. §


(1)A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jelen rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.


(2)Jelen rendelet hatályba lépésének napjával egyidejűleg a Szepetnek Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (XI.29.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Szepetnek, 2012. december 12.

dr.Bicsák Eszter                                                                  Vlasicsné Fischl Timea        

     jegyző                                                                                         polgármester                                                                                   

           Záradék:

Ez a rendelet 2012. december 13-án kihirdetésre került.                                                                                  dr.Bicsák Eszter

                                                                                    jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!