nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-02-15 - 2011-02-20
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.8.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003 (XI. 27) önkormányzati rendeletének módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33.§-37/H §, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§A rendelet alkotás jogszabályi hivatkozása helyébe a következő lép:


Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2), 32.§ (3), 35.§ (2), 38.§ (1) , 45.§ (1), 46.§ (1),  47.§ (1), 50.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket alkotja:                                                                2.§ Az egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003 (XI. 27) önkormányzati rendelet 7.§-át, 7/A.§-át, 8 § (2) bekezdését, 10.§- át  és 14.§-át  hatályon kívül helyezi.3.§


Az egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003 (XI. 27) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 4.§ - ba az alábbi rendelkezés lép:


„R 4.§ (1) Az aktív korúak ellátásra -  ezen belül a Sztv. 37/B § /1/  bek.  b) - d) pontja alapján rendszeres szociális segélyre- jogosult személy a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként köteles az Önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervvel együttműködni, a beilleszkedését segítő programban, szolgáltatásokban, képzésekben részt venni.


(2) Az Önkormányzat által együttműködésre kijelölt szerv a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat II. számú Szakmai Központja  - Jászapáti.

(3) Az Önkormányzat és az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jászberényi Kirendeltsége /továbbiakban: Kirendeltség/ együttműködési megállapodást köt.


(4)  A beilleszkedést segítő program, az önkormányzattal együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed:


  1.  a kijelölt szervvel való kapcsolattartásra
  2. az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy

          életmódot     formáló foglalkozáson, tanácsadáson történő megjelenésre

  1. a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre
  2. a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.”4.§Az egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003 (XI. 27) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 21.§ (2), 21.§ (7) bekezdés és 22.§ (1) és (3) bekezdés helyében az alábbi rendelkezés lép:


„R 21.§ (2) Az e rendeletben meghatározott támogatások, segélyek ügyében hozott polgármesteri vagy bizottsági döntés ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet benyújtani, melyet a Képviselő-testület bírál el.

21.§ (7) Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit a Tv. 25.§ (4)-(12) bekezdései szerint felül kell vizsgálni.

22.§ (1)  A jogerősen megállapított támogatásokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály folyósítja az alábbiak szerint:

a) az időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt, bérpótló juttatást a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, 


 b)  az átmeneti segélyt a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a döntést követően azonnal, egyéb esetekben 5 napon belül, a temetési segélyt a többi havi rendszeres támogatás utalásával egyidejűleg.

(3)  A támogatásban részesülő a szociális helyzetében, lakcímében történt változást köteles 15 napon  belül bejelenteni a Hatósági Osztálynak.”

5.§

Bérpótló juttatás

A rendelet az alábbi 7/B § -al egészül ki: 

„R 7/B (1): Az a személy,  akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították - a 37.§ - ban foglaltak szerinti kivétellel - ,  és e rendeletben megállapított feltételeket teljesíti  bérpótló juttatásra jogosult.

(2)  a) A kérelmező személy az általa életvitelszerűen lakott lakást, vagy házat oly mértékben köteles rendbe és tisztán tartani –  rendszeres takarítás és szükségszerű tisztító meszelés - , hogy a lakóhely az ott élők egészséges környezetét megfelelően szolgálja, és külső állapota esztétikailag a lakókörnyezetében elfogadható legyen. 

b) A kérelmező személy köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház udvarát,  kertjét rendszeresen szemét - és gyom mentesíteni,  és legalább udvari WC-t biztosítani.

c) A kérelmező személy  köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház  előtti járdát, (járda hiányában egy méter széles területsávot) tisztán tartani.  A járdáról a havat eltakarítani és síkosság esetén azt megszüntetni. Ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak. Köteles az ingatlan előtti és melletti nyílt árkot tisztán tartani.  Két szomszédos terület, épület közötti - kiépített úttal, járdával ellátott,  vagy   anélküli - közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg.

(3) a) A fenti feltételek meglétét a Hatósági osztály ügyintézője helyszíni szemle során leellenőrzi.

b) Ha a kérelmező személy a feltételeknek nem felel meg, a jegyző az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével a kérelmezőt felszólítja, és a hiányosságok teljesítésére legalább 5 napos határidőt biztosít.” 

6.§


E rendelet 2011. február 15. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!