nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-01 - 2019-03-31
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályairól

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 18.§ (1) - (2) bekezdésében, valamint 29.§ (1) - (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.[1] [2] [3]


A rendelet célja, hatálya, az ellátás típusai

1.§


A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságokat figyelembe véve a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.


2.§


[4](1) A rendelet hatálya kiterjed

a.)[5] a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel a Jászapáti város közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés  másként nem rendelkezik – a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttekre és szüleikre,

b.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.


(2) A rendelet hatálya a bölcsődei ellátás tekintetében kiterjed az ellátást igénybe vevő, nem jászapáti lakhellyel rendelkező gyermekekre és szüleikre is.[6]


(3) Hatályon kívül helyezve. [7]


3.§


A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:

a.) pénzbeli és természetbeni ellátások:

            - Hatályon kívül helyezve[8]

            - Hatályon kívül helyezve [9]

            - Hatályon kívül helyezve[10]

            - Hatályon kívül helyezve[11] [12]

b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

- a Jászapáti Városi Önkormányzat fenntartásában működő Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ család- és gyermekjóléti szolgáltatás,[13] [14] [15]

- gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett bölcsőde.


Pénzbeli és természetbeni ellátások


Rendszeres gyermekvédelmi támogatás[16]

4.§


Hatályon kívül helyezve.


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5.§[17]


Hatályon kívül helyezve. [18]


Beiskolázási segély

6.§


Hatályon kívül helyezve.[19]


Természetben nyújtott ellátások

7.§


Hatályon kívül helyezve. [20]


7/A.§[21] [22]


Hatályon kívül helyezve.


A pénzbeli és természetbeni ellátások eljárási szabályai

8.§[23]


Hatályon kívül helyezve.


9.§


Hatályon kívül helyezve.[24]


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Általános szabályok

10.§


(1) A személyes gondoskodás igénybevétele - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.


(2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osztálya a védelembevétel során az ellátás kötelező igénybevételét rendelheti el. [25] [26]


(3) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a.) Hatályon kívül helyezve.

b.) gyermekek napközbeni ellátása keretében: bölcsődei ellátást.


11.§[27]


Hatályon kívül helyezve. [28]


Bölcsődei ellátás

12.§


(1) A bölcsőde, mint személyes gondoskodást nyújtó intézmény, biztosítja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését azok számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközben ellátásukról nem tudnak gondoskodni.


(2) Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető, gondozható az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődében.

(3) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló írásbeli kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni.


(4) Bölcsődei ellátásban részesülhet elsősorban az a gyermek:7

- akinek a testi, illetve szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, vagy

- akiről szülője, gondozója munkavégzése, tartós betegsége, szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni,

- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, akivel együtt a családban három, vagy több gyermeket nevelnek kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül.


(5) Megszűnik a bölcsődei ellátás:

- a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte,

- a (2) bekezdésben foglalt esetben, az ott megjelölt időpontban,

- ha a szülő vagy más törvényes képviselő az ellátás megszüntetését kéri.


(6) Meg kell szüntetni a bölcsődei ellátást:

- a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint, ha a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetve magatartás-zavara veszélyezteti a többi gyermek egészségét.


(7) Meg lehet szüntetni a bölcsődei ellátást:

- ha a térítési díj fizetésére kötelezett a díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, s ezáltal legalább három hónapos díjfizetési hátraléka keletkezett,

- ha a gyermek az ellátást folyamatosan legalább négy hétig - alapos indok nélkül - nem veszi igénybe.


(8) Nem szűnik meg, illetve nem lehet megszüntetni a bölcsődei ellátást, ha az igénybevételre védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt vagy más törvényes képviselőt, kivéve a (6) bekezdésben foglalt esetben.


(9) A bölcsődei ellátás igénybevételét - (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg.

Amennyiben az intézmény vezetője a bölcsődei ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmet haladéktalanul megküldi az önkormányzat Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottságának, amely átruházott hatáskörben dönt az ellátás igénybevételéről.[29] [30]


Térítési díj

13.§


(1) A bölcsődei ellátás keretében biztosított ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét külön rendelet[31] tartalmazza.

(3) Az intézményvezető a kötelezettet írásban tájékoztatja a térítési díj összegéről, gyermekek napközbeni ellátása esetén a megállapodás megkötésekor, a gyermekek átmeneti gondozása és utógondozói ellátás esetén legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül.[32] [33]

(4) A bölcsődei ellátás intézményi térítési díja: 602,- Ft/gondozási nap/fő[34].[35] [36] [37] [38] [39]

(5) A bölcsődében a gondozásért gondozási díjat nem kell fizetni, az intézményi térítési díj összege nulla.[40]


Gyermekétkeztetés

13/A.§


(1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézményekben történő gyermekétkeztetés esetén az igénybevevő gyermekek részére a Gyvt. 150.§. (5)-(6) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményeket biztosítja.[41]


(2) Az intézményvezető az (1) bekezdés szerinti támogatási esetekről nyilvántartást vezet, és havonta elszámol a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya felé.[42]


14.§


(1) Az e rendeletben meghatározott ellátások biztosítása során az adatkezelés a Gyvt. 134-135. §. alapján történik.[43]


(2) A rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Egyúttal hatályát veszti a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 11/2002.(IV.1.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 38/2002.(XII.31.) és a 14/2003. (VII.1.) önkormányzati rendelet.[1]

Módosította a 19/2008. (XII.1.) Ör. Hatályos 2009. január 1. napjától.

[2]

Módosította a 18/2013. (VI.21.) Ör. Hatályos  2013. június 21. napjától.

[3]

Módosította a 22/ 2013. (XII. 13) Ör. Hatályos 2014. január 1. napjától.

[4]

Módosította a 15/2004. (VI.24.) Ör. Hatályos 2004. július 1. napjától.

[5]

Módosította a 6/2016. (III.21.) Ör. Hatályos 2016. április 1. napjától.

[6]

Módosította a 22/ 2013. (XII. 13) Ör. Hatályos 2014. január 1. napjától.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XII. 13.) Ör. Hatályos 2014. április. 1. napjától.

[8]

Módosította és hatályon kívül helyezte a 5/2006.  (III.1.) Ör. Hatályos 2006. március 1. napjától.

[9]

Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XII. 13.) Ör. Hatályos 2014. április. 1. napjától.

[10]

Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XII. 13.) Ör. Hatályos 2014. április. 1. napjától.

[11]

Módosította a 19/2008. (XII.11.) Ör. Hatályos 2009. január 1. napjától.

[12]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016. (III.21.) Ör. Hatálytalan 2016. április 1 .napjától.

[13]

Módosította a 32/2007 (XII.1) Ör. Hatályos 2008. január 1. napjától.

[14]

Módosította a 6/2016. (III.21.) Ör. Hatályos 2016. április 1. napjától.

[15]

Módosította az 5/2017. (III.24.) ÖR. Hatályos 2017. április 1. napjától.

[16]

Módosította és hatályon kívül helyezte a 5/2006.  (III.1.) Ör. Hatályos 2006. március 1. napjától.

[17]

Módosította a 22/2011. (IX.16.) Ör. Hatályos 2011. október 1. napjától.

[18]

Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XII. 13.) Ör. Hatályos 2014. április. 1. napjától.

[19]

Hatályon kívül helyezte a 2/2008. (II.14.) Ör. Hatálytalan 2008. február 14. napjától.

[20]

Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XII. 13.) Ör. Hatályos 2014. április. 1. napjától.

[21]

Módosította a 19/2008. (XII.11.) Ör. Hatályos 2009. január 1. napjától.

[22]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016. (III.21.) Ör. Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

[23]

Hatályon kívül helyezte a 6/2016. (III.21.) Hatálytalan 2016. április 1. napjától.

[24]

Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XII. 13.) Ör. Hatályos 2014. április. 1. napjától.

[25]

Módosította a 22/ 2013. (XII. 13) Ör. Hatályos 2014. január 1. napjától.

[26]

Módosította az 5/2017. (III.24.) ÖR. Hatályos 2017. április 1. napjától.

[27]

Módosította a 32/2007 (XII.1) Ör. Hatályos 2008. január 1. napjától.

[28]

Hatályon kívül helyezte a 22/2013. (XII. 13.) Ör. Hatályos 2014. április. 1. napjától.

[29]

Módosította a 18/2013 (VI.21.) Ör. Hatályos 2013. június 21. napjától.

[30]

.Módosította a 6/2016. (III.21.) Ör. Hatályos 2016. április 1. napjától.

[31]

Módosította az 5/2006 Ör. Hatályos 2006. március 1. napjától.

[32]

Módosította 6/2012 (II.16.) Ör. Hatályos 2012. március 1. napjától.

[33]

Módosította a 4/2014. (III. 21.) Ör. Hatályos 2014. április 1. napjától.

[34]

A rendelet szövegét a 3/2018. (III. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. április 1-jétől

[35]

Módosította a 8/2013 (IV.1) Ör. Hatályos 2013. április 1. napjától.

[36]

Módosította a 4/2014. (III. 21.) Ör. Hatályos 2014. április 1. napjától.

[37]

Módosította a 6/2015. (III.25.) Ör. Hatályos 2015. április 01. napjától.

[38]

Módosította a 6/2016. (III.21.) Ör. Hatályos 2016. április 1. napjától.

[39]

Módosította az 5/2017. (III.24.) ÖR. Hatályos 2017. április 1. napjától.

[40]

Módosította a 8/2013 (IV.1) Ör. Hatályos 2013. április 1. napjától.

[41]

Módosította a 9/2012. (II.23.) Ör. Hatályos 2012. április 1. napjától.

[42]

Módosította az 5/2006 Ör. Hatályos 2006. március 1. napjától.

[43]

Módosította a 11/2005. (V.26.) Ör. Hatályos 2005. június 1. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!