nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Táplánszentkereszt község Önkormányzata
Hatályos:2014-01-01 - 2015-02-28
Táplánszentkereszt község Önkormányzata
18/2013./XII.18./ önkormányzati rendelete aaz egyes szociális ellátásokról és a gyermekek védelméről

Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésének d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (1) és (5) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a)-c) és g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és 29. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátásokról és a gyermekek védelméről a következőket rendeli el:


I. FEJEZET


ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK


1. §


(1) A Képviselőtestület hatáskörébe tartozó szociális ellátások iránti kérelmeket Táplánszentkereszt község  Önkormányzatának jegyzőjéhez kell benyújtani.

(2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérelem jogszabályban meghatározott formanyomtatványon terjeszthető elő. A kérelmező a kérelemben nyilatkozik a saját valamint a vele közös háztartásban élő személyek adatairól,  jövedelmi viszonyairól. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmének igazolására szolgáló dokumentumokat.

(3) A pénzbeli ellátásokat az ellátást megállapító határozatban megjelölt személy részére kell kifizetni. Az ellátás jogosultja teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazással az ellátás házipénztárból való felvételére más személyt is meghatalmazhat.

(4) Az ellátás kifizetése elsősorban bankszámlára utalással, bankszámla hiányában házipénztár útján történik.

(5) A jegyző gondoskodik az egyes ellátásokra vonatkozó analitikus nyilvántartások vezetéséről.


II. FEJEZET


EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK


1. Alcím


Aktív korúak ellátása


2. §


(1)Az aktív korúak ellátására való jogosultságát és a támogatás mértékét az Szt. 33.- 37/G.§.-ai, valamint jelen rendelet alapján kell megállapítani.

3. §

(1) A rendszeres szociális segélyben részesülők – az Sztv. alapján egészség-károsodott személynek minősülők kivételével – kötelesek együttműködni az állami foglalkoztatási szervvel és a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás családsegítőjével.

(2) A jogosult köteles az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba vetetni magát az (1) bekezdésben megjelölt szervnél, és 60 napon belül írásban megállapodni a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programról.

(3) A beilleszkedést segítő programok típusai különösen

-egyéni képességet fejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás,

-munkavégzésre történő felkészítő program,

-oktatásban, képzésben történő részvétel,

-közfoglalkoztatásban való részvétel.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott programok tartamát és követelményrendszerét az (1) bekezdésben megjelölt szerv dolgozza ki. Amennyiben a jogosult a javasolt programmal nem ért egyet, vagy körülményeiben változás következik be, az intézmény vezetőjétől kérheti másik program kidolgozását.

(5)  Az (1) bekezdésben megjelölt szerv köteles tájékoztatni a segélyben részesülő személyt a beilleszkedést segítő programok típusairól, a program elkészítésének menetéről és az együttműködés eljárási szabályairól.

(6) Az (1) bekezdésben megjelölt szerv a jogosultakról nyilvántartást vezet, és háromhavonta tájékoztatja a jegyzőt az együttműködés tényéről, illetve haladéktalanul értesíti a jegyzőt, ha a segélyezett együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.

(7) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a jogosult nyilvántartásba vételi és megállapodás kötési kötelezettségét elmulasztja, a beilleszkedést segítő programban nem vesz részt, a segélyezés feltételeinek vizsgálatában való közreműködést elmulasztja.


(8) Amennyiben a jogosult együttműködési kötelezettségének teljesítésében akadályozva van, az akadályoztatás okát köteles haladéktalanul közölni az (1) bekezdésben megjelölt szervvel.

(9) A  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  jogosult  személy  köteles  lakókörnyeze-tének rendezettségét biztosítania, melynek keretében

-  az  ingatlanához  tartozó  földterületet  rendszeresen  gyom  és  parlagfű mentesítenie kell.

A  fenti  magatartási  szabályok  betartásának  ellenőrzésére  állampolgári jelzés alapján a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás családgondozója jogosult.

(10)  Amennyiben  a  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásban  részesülő  személy  a  /8/

bekezdésben  foglalt   kötelezettségét  nem  teljesíti,  a  jegyző  az  elvégzendő

tevékenységek konkrét megjelölésével, 5 napos határidő kitűzésével írásban felszólítja a kötelezettségének teljesítésére és egyben felhívja a figyelmét arra, hogy amennyiben kötelezettségét a megjelölt határidőben nem teljesíti meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát.


                                                                  2. Alcím


Önkormányzati segély


4. §


 (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek és családok részére e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően önkormányzati segélyt nyújt.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati segély megállapításának hatáskörét – a 6.§ (1) bekezdésben  megállapított kivétellel - a Szociális és Egészségügyi Bizottságára ruházza.

5. §

(1) A hatáskör jogosultja azt a személyt, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, amely elemi kár, lakásban történő meghibásodás, különösen csőtörés, gázrobbanás, elektromos hálózatba  bekövetkezett kár, belvíz okozta kár  bekövetkezéséhez kötődik – jövedelemhatártól függetlenül önkormányzati segélyben részesítheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének hússzorosáig terjedhet és egy lakásban élő személyek és háztartások számától függetlenül csak egy jogosultnak állapítható meg.


6. §

(1) Ha a kérelmező olyan élethelyzetbe kerül, amely azonnali intézkedést igényel és a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága nem hívható össze, a polgármester - legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéig terjedő mértékű - átmeneti krízis segélyt állapíthat meg.

(2) Az önkormányzati segély iránti kérelem az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő.

7. §

(1) A hatáskör jogosultja önkormányzati segélyben részesítheti azt a személyt, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, amennyiben  az  egy  főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, egyedül élő esetén annak kétszeresét nem haladja meg.

(2) Egy naptári éven belül ugyanazon rászoruló részére az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély legfeljebb a (4) bekezdésben foglalt mértékig állapítható meg.


(3) Amennyiben egy határozatban többszöri kifizetés kerül megállapításra, a határozatban rendelkezni kell a későbbi kifizetések időpontjáról, a kifizetendő összegről és a kifizetés módjáról.


(4) A tárgyévben megállapított (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély összege nem haladhatja meg a tárgyév január l. napján érvényes saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét.

8. §


(1) Elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulásként, önkormányzati segélyben részesítheti a hatáskör jogosultja azt a személyt, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartára köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső nettó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 6,5-szeresét.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segélyt a temetést követő 30 napon belül lehet igényelni a Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatalban.

(3) Az (2) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a halott anyakönyvi kivonatot, valamint a kérelmező nevére szóló temetési költségek igazolásáról szóló számlát.

(4) A Képviselő-testület a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségét 100.000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzati segély ennek minimum  10 %-a.

9. §

(1) A hatáskör jogosultja önkormányzati segélyben részesítheti, azokat a gyermeket nevelő személyeket, akik időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély nyújtható az alábbiakhoz:

a) tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek ellátásához kapcsolódó jelentős

alkalmi többletkiadáshoz, 

b) iskoláztatáshoz és

c) a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódóan felmerülő többlet kiadáshoz.


(3)  Az  (1)-(2)  bekezdésben  meghatározott önkormányzati segély akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában

a) az egy főre esőjövedelem nem éri el a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj összegének 140 %-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj 130%-át és

b) sem ő, sem családtagjai nem rendelkeznek az Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján vagyonnak minősülő hasznosítható ingatlannal, vagy vagyoni értékű joggal és

c) sem ő, sem családtagjai nem rendelkeznek gépjármű tulajdonjogával és/vagy üzembentartói jogával, kivéve, ha a gépjárműszámított forgalmi értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy a gépjármű mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott.


(4)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott önkormányzati segély egyszeri összege gyermekenként legalább 5.000 forint.


(5) Az (1)-(4) bekezdés alapján megállapított önkormányzati segély összege tárgyévben nem

haladhatja meg gyermekenként a 20.000 forintot.


10. §


(1) A 7. §-ban és a 9. §-ban meghatározott segély annak célja elérésének biztosítása érdekében a hatáskör jogosultjának döntése alapján nyújtható természetbeni ellátás formájában, mely lehet:

a) Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tankönyv és tanszer, továbbá közüzemi díj, intézményi és gyermekintézményi térítési díj intézmény számlájára történő közvetlen utalása,

b)  napi  egy  alkalommal  a  segélyezettnek becsomagolva eljuttatott ebéd, meleg étel formájában,

c) a  Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás családsegítőin keresztül, a családsegítőnek történő pénzbeli ellátás kifizetése útján, és

d) a segély céljának megjelölésével, a felhasználás számlával történő igazolásával.


11. §


(1) Önkormányzati segélyre jogosult

a) a táplánszentkereszti lakosként anyakönyvezett újszülött gyermek szülője (polgárrá fogadási segély),

b) a tanévzárás alkalmával az általános iskola 8. osztályát befejező tanuló szülője (útravaló segély)

c) az idősek napja alkalmával a 65. év feletti állandó lakóhellyel rendelkező lakos (időskorúak segélye).

(2) Az (1) bekezdés alapján nyújtott önkormányzati segély esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét.


 3.Alcím


Közgyógyellátás


12. §


Méltányossági jogcímen közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg

valamint a havi rendszeres gyógyító ellátása költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-át, egyedül élő esetén 15%-át.


4. Alcím


Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások


13. §


(1) A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások közül a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás közreműködésével biztosítja

a) az étkeztetést,

b) a házi segítségnyújtást,

c) a családsegítést.


(2) A Képviselő-testület a szociális szolgáltatások közül a Szombathelyi Forrásközpont Nonprofit Kft.  közreműködésével biztosítja:

a) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,

b) a közösségi ellátásokat,

c) a támogató szolgáltatást és

d) egyes személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátásokat.


(3) A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás  közreműködésével biztosítja.

(4) A Képviselő-testület gyermekek napközbeni ellátását a Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde közreműködésével biztosítja.

(5) A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat külön rendeletben szabályozza.

II. FEJEZET


EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK


1. Alcím


Aktív korúak ellátása


2. §


(1)Az aktív korúak ellátására való jogosultságát és a támogatás mértékét az Szt. 33.- 37/G.§.-ai, valamint jelen rendelet alapján kell megállapítani.

3. §

(1) A rendszeres szociális segélyben részesülők – az Sztv. alapján egészség-károsodott személynek minősülők kivételével – kötelesek együttműködni az állami foglalkoztatási szervvel és a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás családsegítőjével.

(2) A jogosult köteles az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba vetetni magát az (1) bekezdésben megjelölt szervnél, és 60 napon belül írásban megállapodni a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programról.

(3) A beilleszkedést segítő programok típusai különösen

-egyéni képességet fejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás,

-munkavégzésre történő felkészítő program,

-oktatásban, képzésben történő részvétel,

-közfoglalkoztatásban való részvétel.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott programok tartamát és követelményrendszerét az (1) bekezdésben megjelölt szerv dolgozza ki. Amennyiben a jogosult a javasolt programmal nem ért egyet, vagy körülményeiben változás következik be, az intézmény vezetőjétől kérheti másik program kidolgozását.

(5)  Az (1) bekezdésben megjelölt szerv köteles tájékoztatni a segélyben részesülő személyt a beilleszkedést segítő programok típusairól, a program elkészítésének menetéről és az együttműködés eljárási szabályairól.

(6) Az (1) bekezdésben megjelölt szerv a jogosultakról nyilvántartást vezet, és háromhavonta tájékoztatja a jegyzőt az együttműködés tényéről, illetve haladéktalanul értesíti a jegyzőt, ha a segélyezett együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.

(7) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a jogosult nyilvántartásba vételi és megállapodás kötési kötelezettségét elmulasztja, a beilleszkedést segítő programban nem vesz részt, a segélyezés feltételeinek vizsgálatában való közreműködést elmulasztja.


(8) Amennyiben a jogosult együttműködési kötelezettségének teljesítésében akadályozva van, az akadályoztatás okát köteles haladéktalanul közölni az (1) bekezdésben megjelölt szervvel.

(9) A  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  jogosult  személy  köteles  lakókörnyeze-tének rendezettségét biztosítania, melynek keretében

-  az  ingatlanához  tartozó  földterületet  rendszeresen  gyom  és  parlagfű mentesítenie kell.

A  fenti  magatartási  szabályok  betartásának  ellenőrzésére  állampolgári jelzés alapján a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás családgondozója jogosult.

(10)  Amennyiben  a  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásban  részesülő  személy  a  /8/

bekezdésben  foglalt   kötelezettségét  nem  teljesíti,  a  jegyző  az  elvégzendő

tevékenységek konkrét megjelölésével, 5 napos határidő kitűzésével írásban felszólítja a kötelezettségének teljesítésére és egyben felhívja a figyelmét arra, hogy amennyiben kötelezettségét a megjelölt határidőben nem teljesíti meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát.


                                                                  2. Alcím


Önkormányzati segély


4. §


 (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek és családok részére e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően önkormányzati segélyt nyújt.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati segély megállapításának hatáskörét – a 6.§ (1) bekezdésben  megállapított kivétellel - a Szociális és Egészségügyi Bizottságára ruházza.

5. §

(1) A hatáskör jogosultja azt a személyt, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, amely elemi kár, lakásban történő meghibásodás, különösen csőtörés, gázrobbanás, elektromos hálózatba  bekövetkezett kár, belvíz okozta kár  bekövetkezéséhez kötődik – jövedelemhatártól függetlenül önkormányzati segélyben részesítheti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének hússzorosáig terjedhet és egy lakásban élő személyek és háztartások számától függetlenül csak egy jogosultnak állapítható meg.

6. §

(1) Ha a kérelmező olyan élethelyzetbe kerül, amely azonnali intézkedést igényel és a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága nem hívható össze, a polgármester - legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéig terjedő mértékű - átmeneti krízis segélyt állapíthat meg.

(2) Az önkormányzati segély iránti kérelem az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő.

7. §

(1) A hatáskör jogosultja önkormányzati segélyben részesítheti azt a személyt, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, amennyiben  az  egy  főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, egyedül élő esetén annak kétszeresét nem haladja meg.

(2) Egy naptári éven belül ugyanazon rászoruló részére az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély legfeljebb a (4) bekezdésben foglalt mértékig állapítható meg.


(3) Amennyiben egy határozatban többszöri kifizetés kerül megállapításra, a határozatban rendelkezni kell a későbbi kifizetések időpontjáról, a kifizetendő összegről és a kifizetés módjáról.


(4) A tárgyévben megállapított (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély összege nem haladhatja meg a tárgyév január l. napján érvényes saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét.

8. §


(1) Elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulásként, önkormányzati segélyben részesítheti a hatáskör jogosultja azt a személyt, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartára köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső nettó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 6,5-szeresét.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segélyt a temetést követő 30 napon belül lehet igényelni a Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatalban.

(3) Az (2) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a halott anyakönyvi kivonatot, valamint a kérelmező nevére szóló temetési költségek igazolásáról szóló számlát.

(4) A Képviselő-testület a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségét 100.000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzati segély ennek minimum  10 %-a.

9. §

(1) A hatáskör jogosultja önkormányzati segélyben részesítheti, azokat a gyermeket nevelő személyeket, akik időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati segély nyújtható az alábbiakhoz:

a) tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek ellátásához kapcsolódó jelentős

alkalmi többletkiadáshoz, 

b) iskoláztatáshoz és

c) a gyermek hátrányos helyzetéhez kapcsolódóan felmerülő többlet kiadáshoz.


(3)  Az  (1)-(2)  bekezdésben  meghatározott önkormányzati segély akkor nyújtható, ha a kérelmező családjában

a) az egy főre esőjövedelem nem éri el a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj összegének 140 %-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj 130%-át és

b) sem ő, sem családtagjai nem rendelkeznek az Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján vagyonnak minősülő hasznosítható ingatlannal, vagy vagyoni értékű joggal és

c) sem ő, sem családtagjai nem rendelkeznek gépjármű tulajdonjogával és/vagy üzembentartói jogával, kivéve, ha a gépjárműszámított forgalmi értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy a gépjármű mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott.


(4)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott önkormányzati segély egyszeri összege gyermekenként legalább 5.000 forint.


(5) Az (1)-(4) bekezdés alapján megállapított önkormányzati segély összege tárgyévben nem

haladhatja meg gyermekenként a 20.000 forintot.


10. §


(1) A 7. §-ban és a 9. §-ban meghatározott segély annak célja elérésének biztosítása érdekében a hatáskör jogosultjának döntése alapján nyújtható természetbeni ellátás formájában, mely lehet:

a) Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tankönyv és tanszer, továbbá közüzemi díj, intézményi és gyermekintézményi térítési díj intézmény számlájára történő közvetlen utalása,

b)  napi  egy  alkalommal  a  segélyezettnek becsomagolva eljuttatott ebéd, meleg étel formájában,

c) a  Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás családsegítőin keresztül, a családsegítőnek történő pénzbeli ellátás kifizetése útján, és

d) a segély céljának megjelölésével, a felhasználás számlával történő igazolásával.


11. §


(1) Önkormányzati segélyre jogosult

a) a táplánszentkereszti lakosként anyakönyvezett újszülött gyermek szülője (polgárrá fogadási segély),

b) a tanévzárás alkalmával az általános iskola 8. osztályát befejező tanuló szülője (útravaló segély)

c) az idősek napja alkalmával a 65. év feletti állandó lakóhellyel rendelkező lakos (időskorúak segélye).

(2) Az (1) bekezdés alapján nyújtott önkormányzati segély esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét.


 3.Alcím


Közgyógyellátás


12. §


Méltányossági jogcímen közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg

valamint a havi rendszeres gyógyító ellátása költségének mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-át, egyedül élő esetén 15%-át.


4. Alcím


Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások


13. §


(1) A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások közül a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás közreműködésével biztosítja

a) az étkeztetést,

b) a házi segítségnyújtást,

c) a családsegítést.


(2) A Képviselő-testület a szociális szolgáltatások közül a Szombathelyi Forrásközpont Nonprofit Kft.  közreműködésével biztosítja:

a) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,

b) a közösségi ellátásokat,

c) a támogató szolgáltatást és

d) egyes személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátásokat.


(3) A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás  közreműködésével biztosítja.

(4) A Képviselő-testület gyermekek napközbeni ellátását a Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde közreműködésével biztosítja.

(5) A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat külön rendeletben szabályozza.


                               III.FEJEZET


HELYI SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL


14. §


(1) A helyi szociálpolitikai kerekasztal feladata a Képviselő-testület által jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott célkitűzések, fejlesztések megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.

(2) A helyi szociálpolitikai kerek asztal tagjai:

a)Táplánszentkereszt és Vasszilvágy községek önkormányzatainak polgármesterei,

b)a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,

c)a szociális feladatok ellátását koordináló tanácsnok,

d)A Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,

e)a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás csoportvezetője,

f)a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója.


IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


                                                                     15. §


(1) A rendelet 2014. január 1-én napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátás helyi szabályairól szóló 11/2006.(VII.01.) önkormányzati rendelete valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 3/2003.(II.10.) önkormányzati rendelete.

(3) Jelen rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

  

      Ifj. Perl János                                                                                       Családi Anita

        polgármester                                                                                              jegyzőA rendelet 2013. december 17-én kihirdetésre került.


Táplánszentkereszt, 2013. december 17.                                                                                  Családi Anita

                                                                                       jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
szociális rendelet mellékletei
36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!