nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 18/2014 (XII.22..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-12-23 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 18/2014 (XII.22..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2014. (II. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.). Kormányrendelet 43/A §-ban kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1.§


(1)  Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1)      „A Képviselőtestület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének


 1. mérlegfőösszegét               267.442 EFt-ban
 2. folyó évi bevételeit             213.393 EFt-ban
 3. folyó évi kiadásait            267.442 EFt-ban
 4. költségvetési hiányát         54.049 EFt-ban

         határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint. „


(2)   A Rendelet 2. § (3)-(5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek


(3)     „A Képviselőtestület az Önkormányzat 2014. évi elemi költségvetésének


 1. mérlegfőösszegét              255.942 EFt-ban
 2. folyó évi bevételeit            201.893 EFt-ban
 3. folyó évi kiadásait             255942 EFt-ban
 4. költségvetési hiányát         54.049 EFt-ban

         határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.


(4)     A Képviselőtestület az Általános Müvelődési Központ 2014. évi elemi költségvetésének


 1. mérlegfőösszegét                  71 039 EFt-ban
 2. folyó évi bevételeit               71 039 EFt-ban
 3. folyó évi kiadásait               71 039 EFt-ban

határozza meg az 1/C melléklet részletezése szerint”


(3)   A Rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek


„(2) A tárgy évi költségvetési hiány pótlására a 2013. évi 54.049 ezer forint pénzmaradvány összegét a 2014. évi költségvetési hiány belső finanszírozására (1. számú melléklet VII. pontja ) az alábbiak szerint veszi igénybe az önkormányzat

a)     Működési célra                                                     22.571  EFt
b)     Fejlesztési célra                                                       31.478  EFt”


(4) A Rendelet 1; 1/A; 1/B; 2; 2/A; 3; mellékletei helyébe jelen rendelet 1-6 mellékletei lépnek.


2. §.

A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-6. melléklet
73.49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!