nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-01 - 2018-12-31
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az intézményi térítési díjakról

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2006. ( III. 29.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdésben foglaltak szerint az Oktatási és Szociális Bizottság, valamint az Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével – „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja

1. §


(1) A rendelet célja, hogy „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságokat figyelembevéve a feltételrendszert és az eljárásokat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítását szabályozza.2. A rendelet hatálya

2. §


(1) A rendelet hatálya a bölcsődei ellátás tekintetében Apostag közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Gyvt. hatálya alá tartozó személyekre is kiterjed.

(2) A rendelet hatálya a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak tekintetében Dunavecse Város Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődében, óvodában, valamint Dunavecse közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosított gyermekétkeztetést igénybe vevőkre terjed ki.II. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

3. Gyermekjóléti Szolgáltatás

3. §


(1) Dunavecse Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatással összefüggő feladatokat a Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézménye Gyermekjóléti és Családsegítő Központja útján látja el.

(2) A gyermekvédelmi szolgáltatás igénybevétele és a fizetendő térítési díjak vonatkozásában a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat Kunszentmiklós Város Önkormányzata (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.)

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes, amely esetében intézményi térítési díjat nem kell megállapítani.4. Gyermekek napközbeni ellátása

4. §


(1) A gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde keretein belül biztosított.

(2) A bölcsődei szolgáltatást Dunavecse Város Önkormányzata a Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és Bölcsőde keretében látja el.

(3) A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A felvételről az intézményvezető dönt. Ha az ellátás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetője elutasítja, a kérelmező a közléstől számított 8 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be a képviselő-testülethez.

(4) A bölcsőde az alapellátáson túl térítésköteles szolgáltatásként napközbeni játszócsoportot és időszakos gyermekfelügyeletet is elláthat. Ezen tevékenységek az alapellátást nem zavarhatják és dologi többletkiadást nem jelenthetnek.5. Térítési díj

5. §


(1) A bölcsődei ellátás keretében biztosított étkeztetésért, a bölcsődében a játszócsoportért és az időszakos gyermekfelügyeletért, valamint az önkormányzat által fenntartott óvodában és Dunavecse város területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosított étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(2) A személyi térítési díj alapjául szolgáló intézményi térítési díjat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) A személyi térítési díjat az intézményi térítési díj alapulvételével – a vonatkozó jogszabályok szerint – az intézmény vezetője állapítja meg, és erről az ellátás megkezdésekor értesíti a kötelezettet.

(4) Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, a közléstől számított 8 napon belül a képviselő-testülethez fordulhat. Ebben az esetben a képviselő-testület határozatban dönt a személyi térítési díj összegéről.
III. fejezet


6. Hatályba léptető rendelkezések

6. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a rendelet 4. §-a kivételével, valamint Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 2/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelete.


(2) Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendeltének 4. §-a 2014. január 1-jén hatályát veszti.

          Vörös Sándor                                                                         Nagy Erzsébet

            polgármester                                                                                 jegyző
Záradék:


A fenti szöveget a képviselő-testület 2013. november 27-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2013. november 28-án.

                                                                                              Nagy Erzsébet

                                                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1 melléklet
67 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!