nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-21 - 2018-08-31
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 7.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében-, a 29. § (1) és (2) bekezdésében-, valamint a 131. § (1) bekezdésében-, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:I. Fejezet


A RENDELET HATÁLYA


1. § (1) A rendelet területi hatálya Hegykő község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a Gyvt. 4. § (1), (2), és (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.


II. Fejezet


PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK


2. §


Iskolakezdési támogatás


3. § (1) A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében meghatározott ellátásként, a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel, iskolakezdési támogatást biztosít a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b-g) pontjaiban felsorolt köznevelési intézmények, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. CCIV. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató azon tanulók és hallgatók után, akinek családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg. Az iskolakezdési támogatás összege tanulónként 10 000,- Ft; szakiskolai- és középiskolai tanulók-, továbbá hallgatók esetén 12 000,- Ft.

(2) Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a tanuló és/vagy a hallgató iskolalátogatási igazolását, vagy az azzal egyenértékű okiratot. Ezen kívül a kérelmezőnek elegendő nyilatkozni családja egy főre számított havi jövedelméről

3/A. §


Természetbeni ellátások


4. §


III. Fejezet


A PÉNZBELI ÉS A TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

ELJÁRÁSI SZABÁLYAI


5. §

6. §
IV. fejezet


SZEMÉLYES GONDOSKODÁST MYÚJTÓ ELLÁTÁSOK


Gyermekjóléti szolgálat


7. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a Fertőd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Társulás tagjaként, a Fertődi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató közös fenntartásával biztosítja.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételéhez kérelmet előterjeszteni, illetve jelzést tenni közvetlenül a családgondozónál lehet.


Gyermekek napközbeni ellátása


8. § A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását az általa fenntartott napközi otthonos óvoda és általános iskola útján biztosítja.


Gyermekek átmeneti gondozása


9. § A Képviselő-testület a gyermekek átmeneti gondozását a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Soproni Gyermekotthona, Átmeneti Otthona és Speciális Gyermekotthona (9400 Sopron, József Attila u. 42.) útján biztosítja.


Térítési díj


10. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért intézményi térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjak mértékét a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

(2) A gyermek egyéni rászorultsága alapján a nevelési oktatási intézmény vezetője a személyi térítési díjat mérsékelheti, ha

a) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét; vagy

b) a szülő egyedül neveli gyermekét; vagy

c) a család – átmenetileg – létfenntartási gondokkal küzd (különösen a szülő váratlan munkanélkülisége, betegség, természeti kár bekövetkezése miatt).

(3) A kedvezmény mértéke:

a) amennyiben a gyermek a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján nem jogosult 50-vagy 100 %-os normatív kedvezményre, a személyi térítési díj legfeljebb 50%-a,

b) amennyiben a gyermek a Gyvt. 148. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív kedvezményre jogosult, az egyéni rászorultság alapján nyújtott kedvezmény legfeljebb a személyi térítési díj további 30%-a lehet.

(4) A (2) bekezdésben foglalt esetben a jövedelemszámításnál irányadó időszak

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap,

b) egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy év.


V. Fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Hatálybalépés


11. § (1) Ez a rendelet 2006. január 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 16/2004.(XII. 26.) és a 9/2005. (IX.28.) ÖK rendeletek hatályukat vesztik.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!