nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Polány községÖnkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-01 -tól
Polány községÖnkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Polány Község Önkormányzata Képviselő-testületének


5/2014. (IX.01.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól


I.                     FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Polány Község  Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


II.                   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


I.                    fejezet

A rendelet hatálya, célja


1. §

(1)   A rendelet hatálya Polány Község  közigazgatási területére terjed ki.

(2)   Polány Község  közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.


2. Értelmező rendelkezések


2. §

E rendelet alkalmazásában:

1.  Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév

3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


1. A közterületek elnevezésének általános szabályai

3. §

(1)   Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Polány Község  Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2)   Az újonnan létesített közterület nevét, a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(3)   Közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.

(4)   A lakótelkek épületei közötti ún. szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

(5)   Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz általában külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.4. §

(1)   A közterület elnevezésénél, figyelemmel kell lenni Polány Község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a községen belüli elhelyezkedésére, és helytörténeti vonatkozásaira.

(2)   A község közigazgatási területén, több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(3)   Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.


5. §

(1)   A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen, valamint alkalmazni kell az Mötv. 14.§.(2)-(3) bekezdéseit.

(2)   Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet,

(3)   A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a)      a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és

b)      élete, munkássága valamely módon Polány Községhez kötődik.

c)      Polányhoz nem kötődő, de az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű személy.


  1. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai

6. §

(1)   A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik.

(2)   A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a)      a polgármester,

b)      a jegyző,

c)      a Képviselő-testület bizottsága, 

d)      a helyi önkormányzat képviselője,

e)      Polány Község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

f)       Polány Község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező természetes, vagy jogi személy. 

(3)   Közterületi neveket érintő döntés előtt szakmai vélemény kérhető a Földrajzinév-bizottságtól, és az Mötv. 14.§. (3) bekezdés esetén az Önkormányzat beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.


7. §

Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést legalább két fordulóban kell tárgyalni, és a két forduló között legalább 15  napra helyben szokásos módon, közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.


8. §

A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről, értesíteni kell a Járási Hivatalt (az Okmányirodát, az illetékes földhivatalt), az illetékes rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot.


A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


9. §


(1)   A lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2)   A házszámozásnál figyelemmel kell lenni, azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(3)   Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik – a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni. 

(4)   Nyúlványos (nyeles) telek kialakításánál az ingatlan megosztás szabályait kell figyelembe venni. Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni. 

(5)   Ha egy ingatlan több közterülettel (utcával) is érintkezik (pl.: saroktelek) házszámot arról a közterületről lehet megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető (bejárata esik), vagy új megosztás esetén a szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia, esetleges alátöréssel.

(6)   Az elnevezni kívánt új ingatlanhoz legközelebb eső házszámot kell alkalmazni, az ABC nagybetűinek alátörésével.


10. §


(1)   Az út, utca, körút, köz, sétány, stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a község központjától kifelé haladva, 1-től kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.

(2)   Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3)   Földrajzi okokból csak egyik oldalán beépíthető utcák (folyópart, árokpart) házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(4)   Az (1) – (3) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.


11. §


(1)   Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több épület, ikerház, sorház esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörés alkalmazható.

(2)   A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

(3)   Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.


12. §

A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 8. §-ban meghatározott szervekkel, valamint az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival.


NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE

  1. Névtáblák elhelyezésének szabályai


13. §


(1)   A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2)   A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3)   A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(4)   A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.


14. §


A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.


  1. Házszámtábla elhelyezésének szabályai

15. §

(1)   A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

(2)   A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.


IV. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

16. §


A rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.


Polány, 2014. augusztus 18.


Ellenberger Tamás                                                      Göndöcs Edina

polgármester                                                         jegyzőRendelet kihirdetve.


Mernye, 2014. szeptember 1.


                                                                                                                   Göndöcs Edina

                                                                                                                       jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!