nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(V.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-02 - 2019-08-15
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(V.8.) önkormányzati rendelete
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének az „Otthon Nyíradonyban” pályázat keretében hiányszakmák betöltése érdekében fiatalok számára nyújtandó ösztönző támogatásokról szóló 10/2019. (V.08.) önkormányzati rendelete

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Nyíradony Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet. 3. számú melléklet (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1.A rendelet célja


1.§


A rendelet célja az Otthon Nyíradonyban (EFOP-1.2.11-16-2017-00027) elnevezésű pályázat keretében biztosított lakhatási, képzési, kiemelten hiányszakmát betöltő és a közösségi életben szerepet vállaló fiatalok ösztönző támogatások feltételrendszerének meghatározása. Az önkormányzat célja, hogy a város lakosságmegtartó erejét növelje, a település jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező személyek helyben maradását, letelepedését és visszatelepedését támogassa a városban.


2.Értelmező rendelkezések


2.§


E rendelet alkalmazásában:


a) munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bíróság, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya.


b) munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján megbízási szerződéssel vagy vállalkozási szerződéssel létrejött jogviszony.


c) hiányszakma: ács, ápoló, autóelektronikai műszerész, autószerelő, autófényező, asztalos, általános üzemi karbantartó, bádogos, biztonsági őr, burkoló, buszvezető, bolti eladó, eladó, elektronikai műszerész, CNC gépkezelő, egészségügyi asszisztens, épület és szerkezetlakatos, épületgépész technikus, faipari technikus, festő, mázoló, tapétázó, gazda, gépi forgácsoló, gyógyszerész, hegesztő, informatikai rendszerüzemeltető, járműfényező, karosszéria lakatos, kamionsofőr, kőműves, és hidegburkoló, központi fűtés és gázhálózat szerelő, magasépítő technikus, mezőgazdasági gépjavító, pénzügy számviteli ügyintéző, pincér, rendőr, rendszergazda, szakács, szállítmányozási ügyintéző, szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, tehergépkocsi vezető, kamionsofőr, sofőr, varrónő, vegyésztechnikus, villanyszerelő, víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő


d) önkormányzatnál illetve intézményeinél hiányszakma: pénzügyi számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelő, jogász, építésügyi-műszaki ügyintéző, szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógia asszisztens, szociális ápoló és gondozó, védőnő, általános orvos, gyermekorvos, óvodapedagógus, gyógypedagógus, informatikus, kulturális szervező, közösségszervező, könyvtáros, segédkönyvtáros, andragógus, általános irodai adminisztrátor, adatvédelmi tisztviselő, munkavédelmi ügyintéző, falugazdász, településmérnök, vidékfejlesztési agrármérnök


e) közeli hozzátartozó: A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés szerinti közeli hozzátartozó.


f) önkéntes tevékenység: közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen végzett támogató tevékenység, valamint a projekt keretében szervezett önkéntes napokon való részvétel.


II. Fejezet


3.Lakhatási támogatás


3. §


Az Önkormányzat az „Otthon Nyíradonyban” pályázat keretében az arra jogosultaknak lakhatási támogatást nyújthat oly módon, hogy a pályázat keretében felújított és berendezett lakásokat az alábbi feltételek mellett bocsátja a jogosultak rendelkezésére:


a)Az Önkormányzat a pályázatba bevont önkormányzati lakások igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást bocsát ki, amelynek tartalmaznia kell:

aa)a meghirdetett lakás címét;

ab)műszaki jellemzőit (szobaszám, alapterület, komfortfokozat);

ac)a lakhatási lehetőség időtartamát;

ad)a pályázat benyújtásának helyét és határidejét;

ae)egyéb feltételeket.


b)A támogatásra jogosult részére a lakás határozott időre, maximum 2 évre juttatható.


c)A jogosult a lakhatásért bérleti díjat nem fizet, azonban az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles.


d)A támogatási szerződést az Önkormányzat részéről a Képviselő-testület nevében a Polgármester írja alá, és szerződésszegés esetén Ő jogosult a támogatási szerződés felbontására is.


e)[1]


f)A jogosultaknak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított egy héten belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesítenek.


g)A lakhatási támogatásban részesített személy köteles közösségi célú önkéntes tevékenységet végezni a településen. Az önkéntes tevékenység időtartama fél évente 10 óra.


h)Az Önkormányzat a pályázók közül előnyben részesíti a 30 évnél fiatalabb pályázókat, valamint a kisgyermekes családokat.


i)A folyósított támogatás összegének a lakások havi bérleti díját kell érteni, amelyet a pályázat nyertesének nem kell megfizetni.


j)A támogatásban részesülő a lakást, és annak berendezési tárgyait ugyanolyan állapotban köteles a támogatási szerződés lejártakor az Önkormányzat részére visszaadni, amilyen állapotban azt átvette. A rendeltetésszerű használat során bekövetkező kopás és avulás következtében bekövetkező értékcsökkenés a bérbeadót terheli. 


k)A lakásban szándékosan okozott, vagy gondatlanságból bekövetkezett károkért az Önkormányzat jogosult a helyreállítás költségét a támogatásban részesítettnek felszámítani. 


l)Amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségeket a pályázó nem tudja teljesíteni, vagy a feltételekben változás történik, a pályázó a köteles a változás tényét 3 napon belül jelezni a pályázatkezelő felé.


4.A szerződésszegés esetei, és következményei


4.§

(1)A támogatásban részesülő a támogatás elnyerése érdekében, illetőleg a támogatás ideje alatt valótlan, vagy hamis adatokat szolgáltat.


(2)A támogatás ideje alatt megszűnik a támogatott nyíradonyi lakcíme.


(3)A támogatás ideje alatt megszűnik a támogatásban részesülő munkaviszonya, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya, illetőleg vállalkozási jogviszonya, és a megszűnést követő egy hónapon belül nem kerül sor a pályázati feltételeknek megfelelő jogviszony létesítésére.


(4)A támogatásban részesülő két hónapon keresztül nem fizeti a lakás rezsi költségeit.


(5)[2]


 (6) [3]A támogatásban részesülő által teljesített közösségi célú önkéntes tevékenység nem éri el a fél év alatt kötelezően teljesítendő óraszámot.


(7)A lakhatási támogatásban részesülő, illetőleg vele a bérleménybe együtt költöző személy a bérleményben szándékosan, illetőleg gondatlanul kárt okoz, kivéve, ha a gondatlanul okozott kárt haladéktalanul megszűntetik, és az eredeti állapotot saját költségükön helyreállítják.


(8)Amennyiben a lakhatási támogatásban részesülő önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeket, a szerződés egy hónapos felmondási idővel felbontásra kerül. Ebben az esetben a lakbér utólagos megfizetésétől az önkormányzat eltekint. A felmondási idő lejártakor a lakhatási támogatásban részesülő a lakást ugyanolyan állapotban köteles az Önkormányzat részére visszaadni, amilyen állapotban azt átvette. A lakásban szándékosan okozott vagy gondatlanságból bekövetkezett károkért az Önkormányzat jogosult a helyreállítás költségét felszámítani.


(9)A szerződésszegés szempontjából önhibán kívülinek minősül ha


a)a támogatásban részesülő családi körülményeiben, egészségi állapotában olyan változás következik be, amely a szerződési feltételek teljesítését lehetetlenné teszi, vagy aránytalanul nagy terhet jelentene részére;


b)a támogatásban részesülő pályázati feltételeknek megfelelő munkaviszonya nem rendkívüli felmondás a munkáltató részéről, felmondás a dolgozó részéről, illetőleg nem a dolgozó által kezdeményezett közös megegyezéssel szűnik meg;


c)a támogatásban részesülő egyéb körülményeiben olyan méltányolható változás következik be, amely számára a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi, illetőleg a szerződés fenntartása aránytalanul nagy terhet jelentene számára.


(10)Amennyiben a lakhatási támogatásban részesülő önhibájából nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, a szerződés azonnali hatállyal felbontásra kerül, és a támogatásban részesülő a folyósított támogatást egy összegben, a Ptk. 6:48, § (1) bekezdése szerinti kamattal együtt köteles a támogatást folyósító részére az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül megfizetni.


5.Pályázati feltételek


5.§


Az Otthon Nyíradonyban pályázat keretében nyújtható lakhatási támogatás igénylésének együttesen teljesítendő feltételei:


a)18-35 év közötti életkor,


b)nyíradonyi lakcím, vagy Nyíradonyba költözés szándéka,


c)[4]a nyíradonyi járás területén működő munkáltatónál, vállalkozásoknál létesített foglalkozói munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vagy annak szándéka, illetőleg a nyíradonyi járás területén működő vállalkozás létesítésének szándéka (vállalkozási tevékenység végzése), és


d)ezen rendelet értelmező rendelkezéseiben meghatározott hiányszakmák valamelyikének végzésére jogosító végzettség, vagy ilyen végzettség megszerzésére irányuló szakképzésben, vagy felsőfokú képzésben való, már folyamatban lévő részvétel.


e)[5]annak vállalása, hogy a támogatás ideje alatt félévente 10 óra önkéntes tevékenységet végez a kijelölt intézményekben, munkahelyeken, valamint évente minimum 2 alkalommal részt vesz a projekthez kapcsolódó rendezvényeken és a projektről az érdeklődők számára információt nyújt.


f)[6]Önkéntes Szerződés kötését kell vállalnia


g)[7]​ annak vállalása, hogy az Esély Otthon – Otthon Nyíradonyban” elnevezésű pályázat keretében elkészített Ifjúsági Cselekvési Terv felülvizsgálatában, megvalósításában aktívan részt vesz.


6.A pályázatok benyújtásának és elbírálásnak rendje


6.§


(1)Ezen rendeletben meghatározott lakhatási támogatást a pályázati feltételeknek megfelelő, a város jövője szempontjából értékes végzettséggel (hiányszakmával) rendelkező személyek pályázat útján nyerhetik el.


(2)A támogatási kérelmeket a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító igazolásokat, melyet az 1. számú melléklet részletesen tartalmaz.


(3)[8]A lakhatási támogatásra vonatkozó felhívást az Önkormányzat 2019. május 31. napjától hirdeti meg.


(4)A pályázati kérelmek benyújtása a rendelkezésre álló lakások folyamatos kihasználása érdekében folyamatos.


(5) A kérelmek benyújtásakor egyszeri hiánypótlásra van lehetőség.


 (6) [9]A kérelmeket a jegyző előzetesen véleményezésre előkészíti, melynek figyelembevételével a támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület zárt ülés keretében dönt.


(7) A Képviselő-testület döntése ellen nincs helye fellebbezésnek.


(8)[10] Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó Képviselő-testület bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban áll.


III. Fejezet


7.Képzési támogatás


7.§


(1) [11]​Az Önkormányzat képzési támogatás keretében olyan nyíradonyi állandó lakcímmel rendelkező fiatalokat kíván támogatni, akik e rendelet 2. § c) és d) pontjában felsorolt szakmák, képesítések (hiányszakmák) valamelyikét sajátítják el nappali, levelező, esti tagozaton vagy távoktatás keretében.


(2) Ezen rendeletben meghatározott képzési támogatást – ösztöndíjat – a feltételeknek megfelelő fiatalok pályázat útján nyerhetik el.


(3) A képzési támogatás összege szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén havonta 20.000.- Ft, felsőfokú tanulmányokat folytatók esetén havonta 30.000.-Ft.


(4) A képzési támogatás időtartama minimum 6, maximum 16 hónap.


(5)[12]Az ösztönző támogatás lakhatási támogatással együtt is nyújtható.


8.Pályázati feltételek


8.§

A képzési támogatás elnyerésének feltételei:


a)[13]nyíradonyi lakcím és életvitelszerű tartózkodás Nyíradony településen;


b[14])a pályázat benyújtásakor már megkezdett, nappali, levelező, esti tagozaton vagy távoktatás keretében folytatott felsőfokú, vagy e rendelet 2. § c) és d) pontja szerinti képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása.


c)betöltött 18. életév, de a támogatás idő végéig be nem töltött 35. életév;


d)[15]​annak vállalása, hogy a támogatás ideje alatt évente 40 óra önkéntes tevékenységet végez a kijelölt intézményekben, munkahelyeken, valamint évente min. 2 alkalommal részt vesz a projekthez kapcsolódó rendezvényeken és a projektről az érdeklődők számára információt nyújt. (Az egy évet el nem érő, vagy meghaladó időtartamú támogatás esetében az önkéntes tevékenység az évi 40 órának a támogatás idejével arányos része).


e)Önkéntes Szerződés kötését kell vállalnia


f)[16]​ annak vállalása, hogy az Esély Otthon – Otthon Nyíradonyban” elnevezésű pályázat keretében elkészített Ifjúsági Cselekvési Terv felülvizsgálatában, megvalósításában aktívan részt vesz.


9.A pályázatok benyújtásának és elbírálásnak rendje


9.§


(1) [17]A képzési támogatásra vonatkozó felhívást az Önkormányzat 2019. május 31. napja után teszi közzé.


(2) A pályázatok benyújtására a felhívás megjelenését követő naptól a pályázat időtartama alatt folyamatosan lehetőség van.


(3) [18]A hónap 15. napjáig beérkező pályázatokat a jegyző előzetesen véleményezésre előkészíti, melynek figyelembevételével a támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület zárt ülés keretében dönt.


(4) A támogatás folyósításának kezdő napja: a támogatói szerződés aláírását követő hónap 15-ig.


(5) A támogatási kérelmeket a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott, erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító igazolásokat, melyet az 2. számú melléklet részletesen tartalmaz.


(6)[19]​ A kérelmek benyújtásakor egyszeri hiánypótlásra van lehetőség.


(7)[20] A Képviselő-testület döntése ellen nincs helye fellebbezésnek.


(8) [21][22]Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó Képviselő-testület bármely tagjával vagy a jegyzővel közeli hozzátartozói viszonyban áll.


IV. Fejezet


10.Ösztönző támogatás gyermekorvosnak


10.§


(1)Az Önkormányzat az ösztönző támogatás keretében olyan fiatalt kíván támogatni, aki Nyíradonyban gyermekorvosi tevékenységet kíván folytatni vállalkozói jogviszony keretében.


(2)Az ösztönző támogatás lakhatási támogatással együtt is nyújtható.


(3)Támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:


a)[23]​Nyíradonyi lakcímmel rendelkezik


b)A pályázat benyújtásakor az utolsó évét tölti gyermekorvos rezidensként, de a támogatás keretében történő foglalkoztatás végéig nem tölti be a 35. életévét.


c)Vállalja, hogy Nyíradonyban marad, és a támogatás folyósítását követően a támogatás hónapjaival megegyező ideig itt gyermekorvosi tevékenységet folytat az (1) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően.


d)[24]​Gyermekorvosi végzettséggel rendelkezik


e)[25]​annak vállalása, hogy a támogatás ideje alatt évente 10 óra önkéntes tevékenységet végez a kijelölt intézményekben, munkahelyeken, valamint évente 2 alkalommal részt vesz a projekthez kapcsolódó rendezvényeken és a projektről az érdeklődők számára információt nyújt. (Az egy évet el nem érő, vagy meghaladó időtartamú támogatás esetében az önkéntes tevékenység az évi 10 órának a támogatás idejével arányos része)


f)[26]Önkéntes Szerződés kötését kell vállalnia.


g)[27]​ annak vállalása, hogy az Esély Otthon – Otthon Nyíradonyban” elnevezésű pályázat keretében elkészített Ifjúsági Cselekvési Terv felülvizsgálatában, megvalósításában aktívan részt vesz.


11.A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása


11.§


(1)[28]Az ösztönző támogatás keretében történő foglalkoztatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. május 31. napja után jelenteti meg.


(2)A támogatási kérelmeket a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító igazolásokat, melyet az 3. számú melléklet részletesen tartalmaz.


(3)A pályázat benyújtása folyamatos, a pályázatok befogadása a gyermekorvosi állás betöltéséig lehetséges.


(4)Az ösztönző támogatás összege: 100 ezer Ft/hónap, a projekt végéig 2021.04.30-ig.


(5)A támogatás folyósításának kezdő napja a támogatási szerződés aláírását követő hónap 15. napja


 (6)[29]​A hónap 15. napjáig beérkező pályázatokat kérelmeket a jegyző előzetesen véleményezésre előkészíti, melynek figyelembevételével a támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület zárt ülés keretében dönt.


(7) [30]​A kérelmek benyújtásakor egyszeri hiánypótlásra van lehetőség.


(8) [31]​A Képviselő-testület döntése ellen nincs helye fellebbezésnek.


(9) [32][33]Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó Képviselő-testület bármely tagjával vagy jegyzővel közeli hozzátartozói viszonyban áll.


V. Fejezet


12.Közösségi tevékenységet ösztönző támogatás


12.§


(1)Az ösztönző támogatás célja a település közösségi életében fontos szerepet játszó, hiány tevékenységet végző; továbbá a kultúra, sport, környezet és természetvédelem területén, valamint, az Esély otthon projekt keretében szervezett tevékenységekben kiemelkedő aktivitást vállalók számára támogatás biztosítása.


(2)Az ösztönző támogatás összege: 10 ezer Ft/hónap, a projekt végéig 2021.04.30-ig.


(3)Az ösztönző támogatás időtartama 6 hónap. Ismételt benyújtásra is lehetőség van.


(4)A támogatásra az a fiatal nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek


a)Nyíradonyi lakcímmel rendelkezik


b)a település számára fontos közösségi tevékenységet folytat


c)[34]​a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az ösztönző támogatás folyósításig nem tölti be a 35. életévét,


d)[35]vállalja, hogy évente 50 óra önkéntes tevékenységet végez a kijelölt intézményekben, munkahelyeken, valamint évente 5 alkalommal részt vesz a projekthez kapcsolódó rendezvényeken és a projektről az érdeklődők számára információt nyújt (Az egy évet el nem érő, vagy meghaladó időtartamú támogatás esetében az önkéntes tevékenység az évi 50 órának a támogatás idejével arányos része).


e)[36]​Önkéntes Szerződés kötését kell vállalnia.


f)[37]​ annak vállalása, hogy az Esély Otthon – Otthon Nyíradonyban” elnevezésű pályázat keretében elkészített Ifjúsági Cselekvési Terv felülvizsgálatában, megvalósításában aktívan részt vesz.


(5)[38]​ Az ösztönző támogatás lakhatási támogatással együtt is nyújtható.


13.A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása


13.§


(1)[39]A közösségi tevékenységet ösztönző támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. május 31. napja után jelenteti meg.


(2)A pályázatok benyújtására a felhívás megjelenését követő naptól a pályázat időtartama alatt folyamatosan lehetőség van.


(3)A támogatási kérelmeket a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott, erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító igazolásokat, melyet az 4. számú melléklet részletesen tartalmaz.


(4)[40]​ A hónap 15. napjáig beérkező pályázatokat kérelmeket a jegyző előzetesen véleményezésre előkészíti, melynek figyelembevételével a támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület zárt ülés keretében dönt.


(5) A támogatás folyósításának kezdő napja a támogatási szerződés aláírását követő hőnap 15. napja.


(6)[41]​ A kérelmek benyújtásakor egyszeri hiánypótlásra van lehetőség.


(7) [42]A Képviselő-testület döntése ellen nincs helye fellebbezésnek.


(8) [43] [44]Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó Képviselő-testület bármely tagjával vagy a jegyzővel közeli hozzátartozói viszonyban áll.


VI. Fejezet


Záró rendelkezések


14. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Nyíradony, 2019. május 02.                       


Kondásné Erdei Mária                                                 Mezei-Czifra Bernadett

polgármester                                                                           jegyző


A rendelet kihirdetése a hivatalban lévő hirdető táblára történő kifüggesztéssel megtörtént.


Nyíradony, 2019.május 08.                        Mezei-Czifra Bernadett

                                                                                 jegyző[1]

Hatályon kívül helyezte a 15/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2019.06.15.-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 16/2019. (VII.01.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2019.07.02-től

[3]

módosította 16/2019. (VII.01.) ör 1. §-a, hatályos 2019. július 02-től

[4]

A rendelet szövegét a 16/2019. (VII.01.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2019.07.02től

[5]

12/2019. (V.31.) 1. § (1) bekezdése alapján kiegészült, hatályos 2019.06.01-től

[6]

12/2019. (V.31.) 1.§ (1) bekezdése alapján kiegészült hatályos 2019.06.01-től 

[7]

​12/2019. (V.31.) 1.§ (1) bekezdése kiegészítette hatályos 2019.06.01.-től 

[8]

A rendelet szövegét a 16/2019. (VII.01.) önkormányzati rendelet 3 §-a módosította. Hatályos:2019.07.02.-től

[9]

A rendelet szövegét a 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.06.01-től

[10]

A rendelet szövegét a 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.06.01-től

[11]

A rendelet szövegét a 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította. Hatályos: 2019.06.01-től

[12]

​12/2019. (V.31.) 1.§ (2) bekezdése kiegészítette hatályos 2019.06.01-től 

[13]

A rendelet szövegét a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.06.01-től

[14]

A rendelet szövegét a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdés módosította. Hatályos: 2019.06.01-től

[15]

A rendelet szövegét a 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet .4.§ (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.06.01-től

[16]

​12/2019. (V.31.) ör 1.§ (3) bekezdése kiegészítette hatályos 2019.06.01-től

[17]

A rendelet szövegét a 16/2019. (VII.01.) önkormányzati rendelet 4 § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.07.02-től

[18]

A rendelet szövegét a 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2019.06.01-től

[19]

​12/2019. (V.31.) ör 1. § (4) bekezdése kiegészítette hatályos 2019.06.01-től 

[20]

12/2019. (V.31.) ör 1.§ (4) bekezdése kiegészítette hatáylos 2019.06.01-től 

[21]

​12/2019. (V.31.) ör 1.§ (4) bekezdése kiegészítette hatályos 2019.06.01-től 

[22]

A rendelet szövegét a 16/2019. (VII.01.) önkormányzati rendelet 4 § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. július 02.-től

[23]

A rendelet szövegét a 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 6.§-a módosította. Hatályos: 2019.06.01-től

[24]

​kiegészítette 12/2019. (V.31.) ör 1.§ (5) bekezdése, hatályos 2019.06.01-től

[25]

​kiegészítette 12/2019. (V.31.) ör 1.§ (5) bekezdése, hatályos 2019.06.01-től

[26]

kiegészítette: 12/2019. (V.31.) ör 1.§ (5) bekezdése hatályos 2019.06.01-től 

[27]

​kiegészítette 12/2019. (V.31.) ör 1.§ (5) bekezdése hatályos 2019.06.01-től 

[28]

A rendelet szövegét a 16/2019. (VII.01.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.07.02-től

[29]

A rendelet szövegét a 12/2019. (V.31.)önkormányzati rendelet 7 §-a módosította. Hatályos: 2019.06.01-től

[30]

​kiegészítette 12/2019. (V.31.) ör 1.§ (6) bekezdése, hatályos 2019.06.01-től

[31]

​kiegészítette 12/2019. (V.31.) ör 1.§ (6) bekezdése, hatályos 2019.06.01-től 

[32]

​kiegészítette 12/2019. (V.31.) ör 1.§ (6) bekezdése, hatályos 2019.06.01-től

[33]

A rendelet szövegét a 16/2019. (VII.01.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos:2019.július 02-től

[34]

A rendelet szövegét a 12/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.06.01-től

[35]

A rendelet szövegét a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 8.§ (2) bekezdés módosította. Hatályos:2019.06.01-től

[36]

​kiegészítette 12/2019. (V.31.) ör 1.§ (8) bekezdése, hatályos 2019.06.01-től

[37]

​kiegészítette 12/2019. (V.31.) ör 1.§ (8) bekezdése, hatályos 2019.06.01-től 

[38]

​kiegészítette 12/2019. (V.31.) ör 1.§ (7) bekezdése, hatályos 2019.06.01-től

[39]

A rendelet szövegét a 16/2019. (VII.01.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2019.07.02-től 

[40]

A rendelet szövegét a 12/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 9.§-a módosította. Hatályos: 2019.06.01-től

[41]

​kiegészítette 12/2019. (V.31.) ör 1.§ (9) bekezdése, hatáylos 2019.06.01-től 

[42]

​kiegészítette 12/2019. (V.31.) ör 1.§ (9) bekezdése hatályos 2019.06.01-től 

[43]

12/2019. (V.31.) ör 1.§ (9) bekezdése hatályos 2019.06.01-től 

[44]

A rendelet szövegét a 16/2019. (VII.01.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2019. 07.02-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
135.47 KB
2.melléklet
131.64 KB
3.melléklet
98.07 KB
4.melléklet
116.38 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!