nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2001-05-11 -tól
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V.11.) önkormányzati rendelete
A közterület-használat rendjéről és fizetendő közterülethasználati díjakról

Tényő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete az 1990.évi LXV.tv.16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-használat rendjéről az alábbi rendeltet alkotja:


1.§.

(1)A rendelet hatálya Tényő község közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészletekre ( út, járda, tér, park, stb.) terjed ki.

(2)A rendeletet mind természetes, mind jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében kell alkalmazni.


2.§.

(1) A közterületeket, azok építményeit, berendezésit és felszereléseit rendeltetésének megfelelően – állaguk sérelme nélkül és a közösségi együttélés szabályainak betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.

(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatára a Községi Önkormányzattal megállapodást kell kötni.

(3) A közterület-használati megállapodás megkötésére a polgármester jogosult.


3.§.

(1) Közterület-használati megállapodást kell kötni a használat időtartamától függetlenül:

a) árusító és egyéb fülke telepített elhelyezésre (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap árusítására szolgáló helyiség) , mely építési engedély köteles.

b) árusító automaták, szerencsejáték szelvényeket gyűjtő láda, vagy szekrény elhelyezésére

c) alkalmi és mozgó árusítást végző pult, utánfutó, sátor felállításához, gépjárműről történő árusításhoz

d) közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, várakozóhely létesítéséhez

e) köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez

f) távbeszélő fülke, postai levélszekrény elhelyezéséhez

g) önálló hirdető berendezés, tájékoztató és reklámtáblák, köztéri bútorok elhelyezéséhez

h) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, cég és címtábla elhelyezésére,

i) anyagtároláshoz ( építési anyag, törmelék, termény, áru stb.), ha a tárolás nem építési, vagy bontási engedéllyel kapcsolatos.

j) vásárok, nyerség-érdekeltségű szabadtéri rendezvények megtartásához

k) vendéglátó-ipari előkert létesítéséhez.

l) közmű létesítésére, vagy használatára szolgáló építmények, tárgyak, oszlopok elhelyezésére.

(2) Munkaterület átadás-átvételi eljárásban kell rendezni a közterület igénybevételét:

a)községi beruházásban megvalósuló, közcélú építkezések területigényét, az

b) infrastrukturális beruházások munkaterületét

c) egyéb, a község fejlődését szolgáló magánberuházások, közmű-építések közterület-igényét ( pl. egészségügyi ellátás, telekkialakítással kapcsolatos út, infrastruktúra építése, stb.)

3) Nem köthető megállapodás mérgező, fokozottan tűzveszélyes, vagy sugárzó anyagok, továbbá olyan anyagok közterületi tárolására, ideiglenes elhelyezésére, melyek tartására, szállítására más hatóság engedélye szükséges. Az ilyen anyagok közterületen még ideiglenesen sem tárolhatók.


4.§.

A megállapodásban rögzített határidő a lejárat előtt benyújtott kérelemre meghosszabbítható.


Közterület használati díj


5.§

(1) A közterület használatáért - ha e rendelet kivételt nem tesz- a használó díjat köteles fizetni.

(2) A használó a díjat a közterület tényleges használatára, ill. a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) Nem kell közterület-használati díjat fizetni az alábbi esetekben:

a.) mozgó egészségügyi szolgáltatás (pl. eü. szűrés) esetén

b.) egy napot meg nem haladó anyagtároláshoz

c.) mozgó könyvárusítás esetén

d.) egyházi rendezvények esetében

(4)       Amennyiben a 3.§.(1) a-e pontjában meghatározott közterület használattal kapcsolatos díj megfizetési kötelezettségének az érintett nem tesz eleget, az Önkormányzat figyelmeztetését követően a 6.§-ban meghatározott díjat kiveti.


A közterület-használati díj mértéke


6.§.

(1) a 3.§. (1) a) pontjában foglalt esetben 25.000 ,- Ft /év, de az elfoglalt terület nagysága a 20 m2 - t nem haladhatja meg. Ha ezt az alapterületet meghaladja, a 20 m2-t meghaladó rész minden megkezdett m2-e után 5000.-Ft/év.

(2) a 3.§. (1) b.) pontjában foglalt esetben 10.000,- Ft/év

(3) a 3.§.(1) c.) pontjában foglalt esetben 500 Ft/m2 /nap, de alkalmanként minimum 1000.- Ft. 20% bérletkedvezmény illeti a közterülethasználót, amennyiben a közterülethasználati díjat egy évre előre, 10%, amennyiben fél évre előre megfizeti.

(4) a 3.§. (1) i) pontja esetében - az építőanyag- tárolás kivételével- 30,- Ft/m 2/nap

(5) építőanyag tárolás az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 4 hónap időtartamra díjmentes, ezt követően 10. - Ft/m2/nap.

(6) a 3.§. (1) g.)és h) pontokban foglalt esetben az elfoglalt terület nagyságától függően

a.) 0,5 m 2-ig 3.000 Ft- /év

b.) 0,51m 2-től 1 m2 -ig 5.000 Ft/év

c.) 1 m 2 felett 10.000,- Ft/m2/év

(7) a 3.§. ( 1) k.) pontjában foglalt esetben 20.000,- Ft/év, de az elfoglalt terület nagysága az 50 m 2 -t nem haladhatja meg.

(8) a 3.§. ( 1) d.) pontjában foglalt esetben 10.000,- Ft /év

(9) a 3.§. (1) j.) pontja esetén a közterület-használati díj mértékére az használóval kötött megállapodás az irányadó.

(10) A 3.§. (1) e.) és f.) pontjában foglalt esetekben a közterület használata díjmentes.

(11) A 3. §. (1) l.) pontjában foglalt esetben a díj mértékét a szolgáltató és az önkormányzat a 6) bekezdésben megállapított díjtételek figyelembevételével szerződésben állapítja meg.

(12) Gépjárműről történő árusítás tevékenység vasár- és ünnepnapokon nem folytatható.


A közterület-használat megszüntetése


7.§.

(1) A közterület-használat közérdekből, 15 napos határidővel bármikor felmondható. Ilyen esetben a használó kérelmére más helyen kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.

(2) A megállapodást fel kell mondani, ha a használó a közterületet nem a megállapodásban rögzített célra és módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget.

(3) Amennyiben a használó a közterület-használatot felmondással meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát a polgármesternek bejelenteni.

(4) Amennyiben a használó a közterület-használati megállapodást felmondja, vagy a megállapodás a (2) bekezdés szerinti okból szűnik meg, a használó köteles az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.

(5) Amennyiben a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben foglalt módon szűnik meg a használó a már befizetett díjat nem követelheti vissza, ill. a megszűnés időpontjában esedékessé vált díjat köteles megfizetni.


A közterület jogosulatlan vagy megállapodástól eltérő használatának jogkövetkezményei


8.§

(1)Aki közterületet jogosulatlanul vagy megállapodástól eltérő módon használ, köteles a Polgármesteri Hivatal felszólítására

  1. használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén helyreállítani,
  2. a jogosulatlan, rendeltetéstől eltérő használatért az e rendelet szerinti díjat meg kell fizetni.
  3. amennyiben a jogosulatlan vagy a megállapodással ellentétes használattal okozott kárt a használó nem téríti meg, ill. a közterületet felszólítás ellenére nem szabadítja fel, az önkormányzat jogosult a használó terhére az eredeti állapotot helyreállítatni és a polgári jog szabályai szerint kára, költsége és a ki nem fizetett használati díj erejéig követelése érvényesítésére.

(2)A közterületet jogosulatlanul használó kérelmére a közterület-használatról megállapodást lehet kötni, de a megállapodás megkötése nem mentesít az (1) b.) pontjában meghatározott jogkövetkezmények alól . Ezt a körülményt a megállapodásba kell foglalni.


Vegyes és hatálybaléptető rendelkezések


9.§

(1) A közterület használat szabályszerűségéről a polgármester gondoskodik.

(2) Aki a közterületet az önkormányzattal kötött megállapodástól eltérő módon használja, szerződésszegést követ el és ennek jogkövetkezménye tekintetében a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve szabályai szerint kell eljárni.

(3) Jelen rendelet kihirdetésével lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a Tényő Község Önkormányzatának 1/1995.(III.30)Kt. és 10/1995.(XII.28.) Kt. sz.. rendeleteivel módosított 2/1993.(II.26)Kt. számú, valamint a 6/2001(V.11)Kt. sz. rendelet 2.§ (1) és (2) bekezdései, valamint a 8.§ és 9.§ (1) és (2) bek. rendelkezései.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!