nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl község képviselő-testületének 12/2017 (XII.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-29 - 2018-09-30
Rábakecöl község képviselő-testületének 12/2017 (XII.27.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, és a településképi bejelentési eljárásról

Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A§ (1) bekezdés aa) alpontjában és a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet alkalmazási köre, hatálya


1. §

Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:

1. cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 2. § 1 b. pontja szerinti épülettartozék;

2. más célú berendezés: az ülő- és parki pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát és a közterületi illemhely;

3. reklám: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 3. pontjában meghatározott fogalom;

4. reklámhordozó: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 4. pontjában meghatározott eszköz;

5. utcabútor: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28. ) Korm. rendelet 1. § 11. pontjában meghatározott fogalom.


II. Fejezet


Reklámok, reklámhordozók elhelyezésére és alkalmazására vonatkozó településképi követelmények


2.§

(1) A település teljes közigazgatási területén a reklám elhelyezési kormányrendelet és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő reklámhordozón, továbbá méretben tehető közzé reklám, helyezhető el reklámhordozó, illetve létesíthető és tartható fent reklámhordozót tartó berendezés a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott építési övezetekben, az alábbi feltételekkel:

(2) Közterületen reklám és reklámhordozó kizárólag az utcabútorokon - az utasváró, a kioszk és a más célú berendezések kivételével, ahol nem lehet –, azok felületének legfeljebb 1/3-án helyezhető el.

(3) Reklámhordozó, vagy reklámhordozót tartó berendezés utcabútorra utólag nem szerelhető, azokat a reklám közzétételére alkalmas reklámfelülettel együtt kell megtervezni és létrehozni.

(4) Az önkormányzat által fenntartott hirdető berendezésen kizárólag az önkormányzat helyezhet el hirdetést, azokon reklámot elhelyezni tilos.

(5) Közterületről két vagy több oldalról látható reklámhordozó csak két vagy több oldali hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra.

(6) A kihelyezett reklámhordozón tartós kivitelben és olvasható méretben fel kell tüntetni a tulajdonos nevét (megnevezését) és címét (székhelyét). Az adatokban bekövetkezett esetleges változásoknak megfelelően a feliratot két héten belül módosítani kell.

(7) A reklámhordozó akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület, hanem annak tartószerkezete is (alapozással együtt) elbontásra kerül. Amennyiben a tartószerkezet vagy annak része nem kerül elbontásra, a hirdetési célú berendezést meglévőnek kell tekinteni.

(8) Reklámok, reklámberendezések elhelyezése esetében a közterület-használati engedély kiadása a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján történhet.

(9) A reklámhordozók elláthatók háttérvilágítással, LED-kijelzővel üzemelő technológia alkalmazható, de villódzó fénytechnika, vagy futófénnyel üzemelő technológia nem alkalmazható


3.§

Cégérek elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények

 

A homlokzatokra merőlegesen elhelyezett cégér oldalanként legfeljebb 0,5 m2 felülettel és 0,3 m szerkezeti vastagsággal alakítható ki, amely a közlekedési terület űrszelvényébe nem nyúlhat be.


III. Fejezet

A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYAI


4.§

(1) A településen kizárólag településképi bejelentési eljárás lefolytatásával van lehetőség elhelyezni reklámot, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést.

(2) A településen cégérek településképi bejelentési eljárás nélkül helyezhetők el.


5.§

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le, melyhez a 2. mellékletben megjelölt kérelmet kell benyújtani. A kérelmet papír alapon egy példányban kell benyújtani Rábakecöl Község Önkormányzatához.6.§

Záró rendelkezések


Ez a rendelet 2017. december 29. napján lép hatályba.
  Tuba Erik                                                                                                              Dr. Gál László

polgármester                                                                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
15.65 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!