nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-14 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XII.13.) önkormányzati rendelete
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításárólPácin Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, és 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, és 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az „R” 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) A lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.


2.  §


Az „R” 11. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) A rendkívüli települési támogatás   annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  400 %-át nem haladja meg.

3. §


Az „R” 11. § (4) bekezdése hatályát veszti.


4. §


Az „R” 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha  az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át,  egyedül élő személy esetén a  500 %-át.

5. §


Az „R” 12. § (2) – (3) bekezdése hatályát veszti.bekezdése hatályát veszti.


6. §


Az „R” 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(2) Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a pályázót, akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.


7. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.                                 Gégény Zsuzsanna                                     Csonka István

                                      polgármester                                              jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!