nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-24 - 2017-12-31
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdé-sében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.    Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése


1.     §
(1)    A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 330.017.740 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 270.205.246 forintban, a költségvetési kiadásokat pedig 330.017.740 forintban állapítja meg.  (1., 2., 3., 8. sz. mellékletek)
(2)    A 2017. évi költségvetés hiánya 59.812.494 forint, melyből a folyó évi hiány  59.812.494 forint.
(3)    A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány)  igénybevételével finanszírozza.


2.     §
(1)    Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
a)  önkormányzat általános működésének támogatása    178.886.704 Ft,
b) közhatalmi bevételek                                                                              42.650.000 Ft
c) működési bevételek                                                                                  16.752.000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz                                                          23.345.542 Ft
e) felhalmozási bevételek    8.571.000  Ft
f) előző évi maradvány igénybevétele                                                        59.812.494 Ft
     működési célra                                                                                           48.150.494 Ft
     felhalmozási célra                                                                                      11.662.000 Ft
(2)    Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:     330.017.740 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:     0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    0 e Ft.
(3)    Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek:                                                                               318.355.740 Ft,
b) felhalmozási bevételek:                11.662.000 e Ft  


3.     §
(1)    Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
a) működési költségvetés    280.262.626 Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     134.447.284 Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok:     30.179.342 Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     101.127.000 Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     9.800.000 e Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások:    7.262.000 Ft
      af) előző évi támogatás rendezése                                                         6.632.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés                                                                        11.662.000 Ft
      ba) beruházások,                                                                                       5.297.000 Ft
      bb) felújítások                                                                                            6.365.000 Ft
c ) kölcsönök    0  Ft
d)  tartalékok, pénzmaradvány    28.908.114 Ft
(2)    Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai    330.017.740 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai    0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0 e Ft.
(3)    A helyi önkormányzat nevében végzett  felhalmozási kiadások:
                        a) beruházások:
aa). Informatikai eszközök vásárlása                                                   3.449.000 Ft,
ab). Konyha kisértékű te                                                                            190.000  Ft,
ac). Térfigyelő kamerák                                                                           1.500.000  Ft
ad)  Óvoda kisértékű te                                                                                133.000 Ft
ae)  Szénmonoxid érzékelő                                                                            25.000 Ft
b) felújítások:
ba). IKSZT pince     500.000 Ft
bb). Művelődési ház felújítás                                                                  2.540.000 Ft
bc). Hivatalba ablakcsere                                                                         1.000.000 Ft          
bd). Közvilágítás hálózat részleges felújítás                                         1.000.000 Ft
be).  IKSZT kis épület                                                                                    508.000 Ft
bf). PH gázóra kialakítás                                                                              500.000 Ft
bg) Védőnő épület részleges felújítás                                                         215.000 Ft
bh) Konyha tolóajtó                                                                                        102.000 Ft

(4)    A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai:
Települési támogatás                                                                                     9.800.000 Ft      

(5)    A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. (12. melléklet).


4.     §
(1)    Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(2)    Az önkormányzat több évre kihatással járó kötelezettségeket nem tervez 2017-ben (4. melléklet), a több éves kihatással járó nyújtott adókedvezményeket a 5. melléklet  mutatja be.
(3)    Az önkormányzat három éves tervezett pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet  mutatja be.
(4)    Az önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 14. melléklet  tartalmazza.


5.     §
(1)    A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint                bevétel:     318.355.740 Ft
                                                           kiadás:      318.355.740 Ft,
                                                           egyenlege: 0 Ft
b) felhalmozási cél szerint           bevétel:       11.662.000 Ft
                                                           kiadás:        11.662.000 Ft,
                                                           egyenlege: 0 Ft
(2)    A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.


6.     §
(1)    A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41,25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41,25 fő.
(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.


7.     § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 12. melléklet tartalmazza, a projektek
    a) bevétele     0 e Ft,
    b) kiadása     6.936.020 Ft.


8.     § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék   25.000.000 Ft, a céltartalék  3.8908.114 Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz.


2.    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal  költségvetése


9.     § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 69.342.626 forintban állapítja meg. (1., 2.,3., 15. melléklet)


10.     § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás    57.947.084 Ft
b) működési bevétel                                                                                        162.000 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel    11.233.542 Ft
    
11.     § A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés                 69.342.626 Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:                                                            47.121.284 Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                  11.042.342 Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     11.179.000 Ft


12.     §
(1)    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám             13 fő.

(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


3.    A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése


13.     § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 94.976.000 forintban állapítja meg


14.     § A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                            80.342.000 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel    0 e Ft,
c) intézményi működési bevétel                                                               14.634.000 Ft


15.     § A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:                                                                          94.976.000 Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:      49.980.000 Ft,
      ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                                 11.215.000 Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     33.458.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés                                                                             323.000Ft
     ba) kisértékű tárgyi eszköz vásárlás                                                           323.000Ft


16.     §
(1)    A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2017. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18,75 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  18,75 fő.
(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


4.    A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


17.     §
(1)    A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosíthat bevételek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, kiadások esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig.
(2)    A polgármester (1) bekezdés szerinti hatáskörében hozott döntéseit a költségvetési rendelet következő módosításakor a költségvetésbe be kell építeni.
(3)    Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


18.     §
(1)    Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2)    A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3)    A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4)    A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


19.     §
(1)    A képviselő-testület 2017. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
    a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
    b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.
                      c) az anyakönyvvezetői munkakört ellátó köztisztviselők kétévente 77 300 Ft összegű ruházati költségtérítésre jogosultak.
(2)    A képviselő-testület 2017. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda közalkalmazottai részére havi nettó 10000 Ft béren kívüli juttatást állapít meg, melynek közterheit az önkormányzat viseli.


20.     §
(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít Gyöngyöstarján Községi Tűzoltó Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2017. évre 500 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(2)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2017. évre 200 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(3)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarján Községi Sportkör részére vissza nem térítendő támogatást 2017. évre 2 852 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(4)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2017. évre 500 000 Ft összegben Gyöngyöstarjánban Muzsikál az erdő rendezvény megrendezéséhez.
(5)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és az (1)-(4) bekezdésben jelölt szervezetek közötti támogatási szerződés megkötésére.

21.     § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.


5.    Díjmegállapító rendelkezések


22.     §
 (1)     Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően  bruttó 155 forint/óra.
(2)    A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja bruttó 355 forint/minden megkezdett 10 oldal.
(3)      A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4200 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
(4)    A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1715 Ft/megjelenés.
(5)    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja bruttó 285 Ft/oldal.
(6)    Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 73 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.


6.    Záró rendelkezések


23.     §
(1)    Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2)    Az Önkormányzat 2017. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
(3)    A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2017. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-15. melléklet
1.78 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!