nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-30 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. § (3) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény /továbbiakban: Áht./ 91. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottság véleményével  a következőket rendeli el.


I. FEJEZET

BEVEZETŐ


1.§ (1) A Képviselő-testület Jászapáti Város 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. melléklet szerinti címrend vonatkozásában a 2. 3. mellékletben foglaltak alapján a teljesítés adatait

1.891.404 eFt bevétellel

                      208.856 eFt finanszírozási bevétellel

                         1.823.687 eFt kiadással állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási teljesítéseket az alábbi részletezéssel fogadja el.

 1. Intézményi működési bevétel                              125.319 eFt
 2. Közhatalmi bevétel                                              196.772 eFt
 3. Önk. Sajátos felhalmozási és tőke jell. bev.         11.718 eFt
 4. Támogatások, tám ért. bevétel                             1.537.825 eFt
 5. Támogatási kölcsönök                                          15.152 eFt
 6. Pénzforgalom nélküli bevételek                           4.618 eFt
 7. Finanszírozási bevételek                                      208.856 eFt
  1. Ebből : Hitel igénybevétel                                   210.768 eFt
   Bevételek összesen                                              2.100.260 eFt

összegben  a 2.  melléklet szerinti részletezésben fogadja el.


(3) A Jászapáti Városi Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését


 1. Személyi juttatás                                                       368.180 eFt
 2. Munkaadókat terhelő járulék                                      81.387 eFt
 3. Dologi kiadások                                                        309.670 eFt
 4. Támogatások folyósítása                                                      0 eFt
 5. Egyéb működési c támogatások, kiadások               223.363 eFt
 6. Felhalmozási kiadások                                              557.231 eFt
 7. Támogatási kölcsönök nyújtása                                            0 eFt
 8. Finanszírozás kiadásai                                              283.856 eFt
  1. Tartalékok                                                                             0 eFt
    Kiadások összesen                                                   1.823.687 eFt

összegben a 3.  melléklet szerinti részletezésben fogadja el.


 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


        1. A mérleg szerinti vagyon


2.§ (1)  A Jászapáti Városi Önkormányzat 2013. év december 31-i állapot szerinti vagyonát 

6.915.506 e Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a 9. mellékletben.


3.§ (1) A Jászapáti Városi Önkormányzat szabad pénzmaradvány összegét 7.218 eFt összegben  a 13. mellékletben fogadja el.


(2) A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő intézményeknek a 2013. évben keletkezett szabad pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint határozza meg:


Önálló Óvodai Intézmény: 6.402 eFt, melyet az óvoda szállítói számlákra, dologi kiadásokra fordítja, mivel a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig előleget nem kapott.


Polgármesteri Hivatal: 582eFt, pénzmaradványát a 2014. évi dologi kiadásokra fordítja.


Egyesített Szociális Intézmény: 175eFt pénzmaradványát a 2014. évi dologi kiadásokra fordítja


Városi Könyvtár és Művelődési Központ 59 eFt pénzmaradványát a 2014. évi dologi kiadásokra fordítja


(3) Az Önálló Óvodai Intézmény a 2012. évi szabad pénzmaradványával 805 eFt-tal, Polgármesteri Hivatal a 2012. évi szabad pénzmaradványával 463 eFt-tal az Egyesített Szociális Intézmény 2798 eFt 2012. évi szabad pénzmaradványával, 12/2013. /IV. 26./ sz. Önkormányzati rendelet alapján elszámolt.


3. Feladatonkénti bevételek, kiadások teljesítése


5.§ (1) A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő szervek működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak teljesítését a 4. 5. 6. 7. 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


6.§ (1) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak teljesítését célonként a 10. melléklet rögzíti.


7.§ (1) A Jászapáti Városi Önkormányzat több évre kiható kötelezettség vállalás teljesítését a 11. sz. melléklet, a közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet mutatja be.

(2) A Jászapáti Városi Önkormányzat vagyonkimutatását a 9., 12. melléklet tartalmazza.

A létszámadatokat a 16. melléklet, az államadósság és a hitelállományokat a 15. melléklet.


8. § (1) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a könyvvizsgálói jelentést és a könyvvizsgálói záradékot.

(2) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az egyszerűsített beszámolót a 9. 10. 13. mellékletek szerint.

(3) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az egyszerűsített beszámoló közzétételét.


4. A zárszámadás végrehajtásának szabályai


9.§ (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(2) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


III. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


10.§ (1) Ez a rendelet 2014. április 30-án, 10.00 órakor lép hatályba, ezzel egyidejűleg Jászapáti Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 19/2013. (IX.13.) rendelete, a 21/2013 (XII.13.) rendelete, az 1/2014. (II.21.) rendelete hatályát veszti.
                                  Pócs János sk.                                                      dr. Ádám Mónika sk.

                     polgármester                                                                  aljegyző
Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2014. április 30-án, 9.00 órakor kihirdetésre került.
                                                                                              dr. Ádám Mónika

                                                                                                      aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet a 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
412.4 KB
2. sz. melléklet a 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
523.28 KB
3. sz. melléklet a 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
570.9 KB
4. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
1 MB
4.1. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
473.88 KB
4.2.1. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
355.48 KB
4.2.2. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
298.96 KB
4.2.3. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
409.91 KB
4.2.4. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
377.28 KB
4.2.5. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
351.63 KB
4.2.6. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
324.99 KB
4.3. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
344.08 KB
4.4. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
413.04 KB
4.5. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
584.3 KB
4.6. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
414.13 KB
4.7. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
458.54 KB
4.8. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
396.34 KB
4.9. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
401.69 KB
4.10. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
445.22 KB
4.11. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
421.68 KB
4.12. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
417.11 KB
4.13. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
389.84 KB
4.14. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
385.87 KB
4.15. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
378 KB
4.16. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
380.96 KB
4.17. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
386.08 KB
4.18. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
378.87 KB
4.19. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
379.87 KB
4.20. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
375.97 KB
4.21. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
391.15 KB
5. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
979.98 KB
5.1. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
549.38 KB
6. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
772.8 KB
7. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
763.95 KB
8. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
785.96 KB
9. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
423.61 KB
10. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
413.88 KB
11. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
371.23 KB
12. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
407.13 KB
13. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
683.18 KB
14. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
253.83 KB
15. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
210.61 KB
16. sz. melléklet 7/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelethez
315.09 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!