nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (V.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-08-27 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (V.16.) önkormányzati rendelete
az építészeti örökség helyi védelméről

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített értékek helyi védelmének biztosítása céljából, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999 (VIII.13.) FVM rendelet figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


A rendelet célja Jászapáti Város településképe és történelme szempontjából meghatározó, országos védelmet nem élvező épített értékeinek védelme, a település épített örökségének, jellemző karakterének megőrzése.


Általános rendelkezések


2.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed Jászapáti Város közigazgatási területén minden olyan épített értékre, melyet az Önkormányzat Képviselő - testülete építészeti, településtörténeti, településszerkezeti, településképi, településkarakteri jelentősége miatt védendőnek minősít.


(2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akiket a helyi védettség érint.


A helyi védelem feladata


3.§


A helyi építészeti értékvédelem feladata:


  1. A különleges védelmet igénylő településszerkezeti, településképi, építészeti, néprajzi, településtörténeti, szempontból védelemre érdemes településszerkezet, épületegyüttesek, épületek, épületrészek, építmények, műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése, és a lakossággal történő megismertetése.


  1. A védett értékek károsodásának, átalakításának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.


4.§


Az 1. § (1) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése érdekében, - előzetes értékvizsgálat alapján – a helyi védelem alá helyezett építményeket és épületrészeket az önkormányzat e rendelet 1. sz. mellékletében határozza meg.


A helyi egyedi védelem alá helyezés, illetve a védelem megszűntetésének általános rendje és feltételei


5.§


(1) A helyi védelem tárgyát képezi mindazon magasabb szintű védelemben nem részesülő épített (épület, épületrész, utcarész, építmény, köztéri szobor, emlékmű) érték, melyet az Önkormányzat Képviselő - testülete településtörténeti, településszerkezeti, építészeti értéke miatt védettnek, védelem alatt állónak minősít, illetve melynek védelmét folyamatba helyezte.


(2) A helyi egyedi védelem kiterjed olyan épületekre, épületrészekre, melyeknek településtörténeti, építészeti, településformáló értékük van.6.§


(1)   A helyi egyedi védelem alá helyezés önkormányzati rendelettel történik.


(2)   A helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszűnéséről a Képviselő-testület dönt.


(3) A helyi védelem alá helyezés alapjául a helyi értékvédelmi vizsgálat szolgál. Ezen túl önálló értékvizsgálat alapján helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszűntetését bármely természetes, vagy jogi személy, írásban kezdeményezheti, erre településrendezési terv, vagy önálló értékvizsgálat is javaslatot tehet.


(4) A védetté nyilvánításra vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell:

  1. Egyedi építmények esetén a védelemre jelölt érték:

      - megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

      - pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám, épület illetve épületrész.)

      - a védendő érték rövid leírását, dokumentálást (irodalom, fotók),

      - a védelem indoklását


  1. Településszerkezet, településkép, karakter, védelemre javasolt együttes esetén:

      - az együttes megnevezését,

      - körülhatárolását (pontos helyét)

      - a védendő érték rövid leírását, dokumentálását,

      - a védelem indoklását


7.§


(1)  A kezdeményezés alapján induló eljárás során a döntés előkészítésről a megbízott

      települési főépítész gondoskodik.


(2) Az előzetes értékvizsgálat elkészíttetéséről a Képviselő - testület gondoskodik.


(3)  Az előkészítéshez beszerezhető az érintett ingatlan - tulajdonosok, az érintett helyi

      szakmai, társadalmi szervek együttes álláspontja.


(4) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás

      megindításáról az érdekelteket értesíteni kell:

            a) egyedi érték esetén az értesítést az érdekeltnek írásban kézbesíteni kell

            b) nem egyedi érték esetén az értesítés történhet a helyben szokásos kihirdetéssel

            c) a használó értesítése a tulajdonos útján történik

            d) amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekben ütközne, akkor az

    értesítésüket közhírré tétellel megtörténtnek kell tekinteni


8.§


(1)  A helyi védettség elrendelését vagy megszüntetését az ingatlan nyilvántartásba be kell

       jegyeztetni.


(2) Az ingatlan - nyilvántartási bejegyzésről a jegyző gondoskodik.


(3)  A bejegyzés esetleges elmaradása a védettséget nem érinti.


Helyi védett értékekre vonatkozó előírások


9.§


(1)  Védett építményen reklám, vagy hirdetés kizárólag a rendeltetésével összefüggésben

       helyezhető el.


(2) Védett építményen klíma közterületről is látható kültéri egysége nem helyezhető el.


(3)  Védett építményen csak látványt nem zavaró antenna, hírközlési egység helyezhető el.

Amennyiben a látványt nem érintő más műszaki megoldás nincs, a védett építményen legfeljebb egy távközlési berendezés (antenna) helyezhető el, lehetőleg takartan.


(4) A védett épületekben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetők az

      eredeti szerkezet és a belső értékek tiszteletben tartásával.


(5)  Védett építmény bontása csak a védelem megszüntetése után engedélyezhető. A védelem

megszüntetésének, vagy részleges bontás engedélyezésének feltételeként az egyes épületrészeknek, tartozékoknak, az új épültbe történő beépítése, vagy annak megőrzése előírható.


(6) Védett építmény védelem megszüntetése utáni bontása esetén az építményről minden

esetben a bontási terv részeként felmérés és fotódokumentáció készítése kötelező.Védett értékek fenntartása, hasznosítása


10.§


(1) A védett értékek állag megóvása, karbantartása a tulajdonos kötelessége.


(2)  A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését többek között a rendeltetésnek

       megfelelő, illetve a védelmet elősegítő használattal kell biztosítani.


(3)  Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy

megsemmisüléséhez vezetne, úgy e használatot - a hatályos jogszabályok keretei között - az illetékes építésügyi hatóság korlátozza, illetve megtiltja.Védett értékek fenntartási támogatása


11.§


(1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karbantartási feladatokon túlmenően,

a védettséggel összefüggésben szükséges, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat, melyről a felújítás támogatási rendszeréről rendeletet alkothat.


(2)  A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését többek között a rendeltetésnek

       megfelelő használattal kell biztosítani.


(3)  Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy

megsemmisüléséhez vezetne, úgy e használatot - a hatályos jogszabályok keretei között - az illetékes építésügyi hatóság korlátozza, illetve megtiltja.


A védett értékek nyilvántartása


12.§


(1) A helyi védelem alatt álló értékről – az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és működésének feltételeiről szóló 241/1997. (XII. 19.) Korm. rendelettel összhangban nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.


(2) A nyilvántartásnak a 66/1999.(VIII. 13.) sz. FVM rendelet 8.§-ban maghatározottak szerint tartalmaznia kell:

a)


(3) Egyedi védettség esetén az a) pontban felsoroltakon kívül a nyilvántartásnak tartalmaznia kell:


(4) Területi védelem esetén az a) pontban felsoroltakon kívül a nyilvántartásnak tartalmaznia kell a terület méretétől függően az áttekintéshez szükséges léptékű, a szabályozási tervvel azonosítható, a védett terület határát egyértelműen rögzítő helyszínrajzot.

- A nyilvántartás céljára készült helyszínrajzot olyan méretarányban kell elkészíteni, hogy a helyi védelemmel kapcsolatos megállapítások az egyes telkekre, építési területekre és közterületekre egyértelműen értelmezhetőek legyenek.


A védett értékek megjelölése


13.§

(1) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt – annak érdekeit nem sértő módon – az e célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni.


(2) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról – külön eljárás nélkül – az önkormányzat gondoskodik.


(3)A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles. Amennyiben az épület helyi védelme megszűnik, a tulajdonos köteles a védettséget jelölő táblát az önkormányzatnak visszaszolgáltatni.


A helyi védelem irányítása


14.§


(1) A településen a helyi védelmet a polgármester a főépítész közreműködésével irányítja.


(2) A védelemmel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáról a jegyző gondoskodik.A védett értékek szerepe az oktatásban és közművelődésben


15.§


(1) Az építészeti és természeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvénysülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében a védett értékeknek és a velük kapcsolatos ismereteknek a helyi oktatásban és közművelődésben helyet kell kapniuk.


Vegyes és záró rendelkezések


16.§


(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben - az elkészült helyi értékvédelmi vizsgálatot alapul véve - az I. számú melléklet szerinti építmények kerülnek helyi védelem alá.

            Pócs János sk.                                                                   Biróné dr. Boros Anikó sk.

              polgármester                                                                               jegyzőA rendelet 2014. május 16. napján kihirdetésre került.


                                                                                                          Biróné dr. Boros Anikó

                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet (4/1)
798.5 KB
1. sz. melléklet (4/2)
2 MB
1. sz. melléklet (4/3)
4.62 KB
1. sz. melléklet (4/4)
1.89 MB
1. sz. melléklet
61.61 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!